• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng

 

Quyết định 876/QĐ-BTP phân công thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Quyết định 876/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 876/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG THẨM ĐỊNH, GÓP Ý, THAM GIA SOẠN THẢO DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12/6/2013 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; Chương trình công tác của Chính phủ và của ngành tư pháp năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-BTP ngày 08/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các đơn vị thẩm định, góp ý và tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 (kèm theo Bản phân công các đơn vị thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2013).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm thực hiện bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, tiến độ, chất lượng.

Trong quá trình thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị được phân công có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Vụ Pháp luật quốc tế và các cơ quan, đơn vị liên quan để bảo đảm nội dung của dự án, dự thảo văn bản phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam;

b) Phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính để thẩm định dự án, dự thảo văn bản có quy định về thủ tục hành chính được thực hiện theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

c) Báo cáo các Thứ trưởng theo lĩnh vực được phân công phụ trách để chỉ đạo việc thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản; Trường hợp những dự án, dự thảo văn bản phức tạp, còn có ý kiến khác nhau hoặc Thứ trưởng phụ trách thấy cần xin ý kiến chỉ đạo thì báo cáo Bộ trưởng để xem xét, quyết định.

Đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, có nội dung phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp thì đề nghị báo cáo Lãnh đạo Bộ thành lập hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

Điều 3. Trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được Ngân sách nhà nước cấp năm 2013, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan dự kiến phân bổ kinh phí để bảo đảm cho các hoạt động xây dựng dự án, dự thảo văn bản.

Trường hợp các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phát sinh sau ngày Quyết định này có hiệu lực thì Lãnh đạo Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ để phân công bổ sung; Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính căn cứ vào kết quả thực hiện có trách nhiệm bố trí kinh phí phù hợp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Định kỳ hàng quý, các đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, đồng thời gửi Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để theo dõi, tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Cục Công nghệ thông tin (để đưa lên cổng TTĐT);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

BẢN PHÂN CÔNG

CÁC ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý VÀ THAM GIA SOẠN THẢO DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 876/QĐ-BTP ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

STT

TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO BỘ PHỤ TRÁCH

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL, Vụ CVĐC

CTCT 2013

2.

Luật phòng, chống khủng bố

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL

CTCT 2013

3.

Luật giáo dục quốc phòng – an ninh

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ PBGDPL

CTCT 2013

4.

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TCCB

CTCT 2013

5.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TĐKT, Vụ PLDSKT, Cục TGPL

CTCT 2013

6.

Luật tiếp công dân

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Thanh tra Bộ, Viện KHPL

CTCT 2013

7.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT

CTCT 2013

8.

Luật hải quan (sửa đổi)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT

CTCT 2013

9.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT

CTCT 2013

10.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT

CTCT 2013

11.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT

CTCT 2013

12.

Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TCCB

CTCB 2013

13.

Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TCCB, Viện KHPL

CTCB 2013

14.

Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TCCB, Viện KHPL

CTCB 2013

15.

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TCCB, Viện KHPL

CTCB 2013

16.

Luật tổ chức Tóa án nhân dân (sửa đổi)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TCCB, Viện KHPL

CTCB 2013

17.

Luật hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL

CTCB 2013

18.

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL

CTCB 2013

19.

Luật trưng cầu ý dân

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Viện KHPL

CTCB 2013

20.

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL

CTCB 2013

21.

Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL, Cục TGPL, Vụ BTTP, Tổng cục THADS

CTCB 2013

22.

Luật quân đội nhân dân Việt Nam

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vu PLDSKT, Vụ PLQT, Vụ HTQT

CTCB 2013

23.

Luật công an nhân dân (sửa đổi)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ PLQT, Vụ HTQT

CTCB 2013

24.

Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Các đơn vị thuộc Bộ

CTCT 2013

25.

Pháp lệnh cảnh sát cơ động

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT

CTCT 2013

26.

Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL

CTCT 2013

27.

Pháp lệnh công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TCCB

CTCT 2013

28.

Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL

CTCT 2013

29.

Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC

CTCT 2013

30.

Luật thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC

CTCT 2013

31.

Luật đầu tư công

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLQT

CTCT 2013

32.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ KHTC, Văn phòng Bộ

CTCT 2013

33.

Luật đất đai (sửa đổi)

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ BTTP, Cục ĐKQGGDBĐ

CTCT 2013

34.

Luật việc làm

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC, Vụ PLQT

CTCT 2013

35.

Luật khoa học và công nghệ

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Viện KHPL

CTCT 2013

36.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ KHTC, Văn phòng Bộ

CTCT 2013

37.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ TCCB

CTCT 2013

38.

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

Đã thẩm định

39.

Luật xây dựng (sửa đổi)

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ KHTC, Văn phòng Bộ

CTCT 2013

40.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Trường ĐHLHN, Học viện TP, Trung cấp Luật TN

CTCT 2013

41.

Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Viện KHPL, Vụ PLHSHC

CTCT 2013

42.

Luật phá sản

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Viện KHPL

CTCT 2013

43.

Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLQT, Vụ KHTC

CTCT 2013

44.

Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ KHTC, Văn phòng Bộ

CTCB 2013

45.

Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi)

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLQT, Vụ HTQT

CTCB 2013

46.

Nghị quyết của Quốc hội về ban hành một số chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLQT

Đang dự kiến đưa vào CTCT 2013

47.

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

Vụ PLHSHC, Vụ HTQT

CTCT 2013

48.

Luật đấu thầu (sửa đổi)

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

Vụ PLDSKT

CTCT 2013

49.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất)

TT. Lê Thành Long

Vụ CVĐCVXDPL

Vụ PLHSHC, Viện KHPL

CTCB 2013

50.

Bộ luật hình sự (sửa đổi)

TT. Hoàng Thế Liên (phụ trách soạn thảo)

TT. Lê Thành Long (phụ trách thẩm định)

Vụ CVĐCVXDPL

Vụ PLHSHC, Viện KHPL

CTCB 2013

51.

Bộ luật dân sự (sửa đổi)

TT. Đinh Trung Tụng (phụ trách soạn thảo)

TT. Lê Thành Long (phụ trách thẩm định)

Vụ CVĐCVXDPL

Vụ PLDSKT, Viện KHPL, Cục ĐKQGGDBĐ

CTCB 2013

52.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình

TT. Đinh Trung Tụng (phụ trách soạn thảo)

TT. Lê Thành Long (phụ trách thẩm định)

Vụ CVĐCVXDPL

Vụ PLDSKT, Viện KHPL. Vụ PLQT, Cục Con nuôi

CTCT 2013

53.

Luật hộ tịch

TT. Lê Thành Long (phụ trách thẩm định)

TT. Đinh Trung Tụng (phụ trách soạn thảo)

Vụ CVĐCVXDPL

Vụ HCTP, Viện KHPL, Vụ PLDSKT

CTCT 2013

54.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng

TT. Lê Thành Long (phụ trách thẩm định)

TT. Nguyễn Đức Chính (phụ trách soạn thảo)

Vụ CVĐCVXDPL

Vụ BTTP, Viện KHPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT

CTCT 2013

55.

Luật hòa giải ở cơ sở

TT. Nguyễn Thúy Hiền (phụ trách soạn thảo)

TT. Lê Thành Long (phụ trách thẩm định)

Vụ CVĐCVXDPL

Vụ PBGDPL, Viện KHPL, Vụ TCCB

CTCT 2013

II. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

STT

TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO BỘ PHỤ TRÁCH

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

1.

Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Thanh tra Bộ

 

2.

Nghị định về biện pháp quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PBGDPL,

Viện KHPL

 

3.

Nghị định quy định việc xác định nạn nhân bị mua, bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Cục TGPL

 

4.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/02/2002 ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Tổng cục THADS, Vụ KHTC

 

5.

Nghị định quy định chi tiết thi hành biện pháp tạm giữ, áp giải người theo xử lý hành chính

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL

 

6.

Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL, Tổng cục THADS, Vụ KHTC

 

7.

Nghị định quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL, Tổng cục THADS

 

8.

Nghị định về biện pháp nghiệp vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PBGDPL, Viện KHPL

 

9.

Nghị định quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL, Tổng cục THADS

 

10.

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Cục CNTT, Tổng cục THADS

 

11.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 82/2011/NĐ-CP về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL, Tổng cục THADS

 

12.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội (gồm: an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống mại dâm, ma túy, đánh bạc trái phép, bạo lực gia đình; phòng cháy và chữa cháy...)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

13.

Nghị định quy định công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực công nghệ cao

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL, Cục CNTT

 

14.

Nghị định quy định về việc cử sỹ quan liên lạc của Công an Việt Nam làm việc tại tổ chức Interpol, Aseanpol và một số nước có đông cộng đồng người Việt Nam

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLQT,

Vụ HTQT

 

15.

Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL, Cục TGPL

 

16.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, xăng dầu, khí hóa lỏng

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

17.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (gồm: điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

18.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, quản lý vật liệu nổ công nghiệp (gồm: hóa chất, phân bón, quản lý vật liệu nổ công nghiệp...)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

19.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

20.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại (gồm: thương mại, rượu và thuốc lá, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, găm hàng, đưa tin thất thiệt...)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

21.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Trường ĐHLHN

 

22.

Nghị định thay thế Nghị định 07/2001/NĐ-CP về Đại học Quốc gia Hà Nội

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Trường ĐHLHN

 

23.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

24.

Nghị định về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TCCB

 

25.

Nghị định quy định về giáo dục thể chất và thể thao trường học

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TCCB

 

26.

Nghị định thay thế Nghị định 120/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Viện KHPL

 

27.

Nghị định quy định tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng danh sách nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TCCB, Vụ PLDSKT

 

28.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2006/NĐ-CP về quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TCCB

 

29.

Nghị định quy định về cơ chế hoạt động và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT

 

30.

Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT

 

31.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

32.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

33.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

34.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

35.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

36.

Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Thanh tra Bộ

 

37.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý khoa học, công nghệ và chuyển giao công nghệ

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

38.

Nghị định thay thế Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

39.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

40.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

41.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

42.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động (gồm: lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, công đoàn...)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

43.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

44.

Nghị định thay thế Nghị định 157/2006/NĐ-CP về tổ chức hoạt động của Thanh tra Ngoại giao

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Thanh tra Bộ

 

45.

Nghị định quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL

 

46.

Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Cục TGPL, Vụ BTTP

 

47.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 71/1998/NĐ-CP về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ TCCB

 

48.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 158/2007/NĐ-CP về danh mục các vị trí công tác và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TCCB

 

49.

Nghị định sửa đổi Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TĐKT

 

50.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TĐKT

 

51.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TĐKT

 

52.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hải sản

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

53.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý công trình thủy lợi, đê điều; phòng, chống thiên tai (gồm: đê điều, phòng, chống thiên tai, phòng chống lụt bão...)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

54.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

55.

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLHSHC

 

56.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật (gồm: giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật...)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

57.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi (gồm: thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi...)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

58.

Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong quân đội nhân dân

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Thanh tra Bộ

 

59.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 165/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ về biệt phái sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

 

60.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

61.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2011 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

 

62.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia (gồm: quốc phòng, cơ yếu)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

63.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 114/2011/NĐ-CP ngày 13/11/2011 của Chính phủ về quy định mẫu biểu trong xử phạt hành chính của bộ đội biên phòng, cảnh sát biển

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

 

64.

Nghị định của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT

 

65.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giáo dục quốc phòng – an ninh

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT

 

66.

Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT

 

67.

Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn thay thế Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn trong tình hình mới

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

 

68.

Nghị định về tác chiến không gian mạng

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Cục CNTT

 

69.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

70.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

71.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (gồm: kế toán, kiểm toán độc lập...)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

72.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

73.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn (gồm: giá, phí, lệ phí, hóa đơn...)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

74.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

75.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên (gồm: tài nguyên nước, khoáng sản...)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

76.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ (gồm: khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ...)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

77.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

78.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

79.

Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Thông tin và Truyền thông

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Thanh tra Bộ

 

80.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện (gồm: internet, công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện...)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

81.

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật xuất bản

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, NXB Tư pháp

 

82.

Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức lễ Quốc tang trong trường hợp thiên tai, thảm họa đặc biệt nghiêm trọng

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

 

83.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

84.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

85.

Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú”

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TĐKT

 

86.

Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” về văn hóa, nghệ thuật

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TĐKT

 

87.

Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TĐKT

 

88.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản phát triển nhà và công sở

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

89.

Nghị định sửa đổi Nghị định số 77/2006/NĐ-CP ngày 03/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Thanh tra Bộ

 

90.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT

 

91.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (gồm: y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS; khám bệnh, chữa bệnh; thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế; phòng, chống tác hại của thuốc lá...)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

92.

Nghị định quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TĐKT

 

93.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

94.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 96/2008/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TCCB

 

95.

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống rửa tiền

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Thanh tra Bộ

 

96.

Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngân hàng

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Thanh tra Bộ, Viện KHPL

 

97.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL

 

98.

Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL

 

99.

Nghị định về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL

 

100.

Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ủy ban dân tộc (thay thế Nghị định số 10/2006/NĐ-CP)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Thanh tra Bộ

 

101.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong công tác dân tộc

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

102.

Nghị định thay thế Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2008/NĐ-CP

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TCCB

 

103.

Nghị định thay thế Nghị định số 16/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đài Tiếng nói Việt Nam

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TCCB

 

104.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2008/NĐ-CP ngày 03/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ TCCB

 

105.

Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 43/2006/NĐ-CP về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ KHTC, Văn phòng Bộ

 

106.

Nghị đinh hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn về tài chính công đoàn

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ KHTC

 

107.

Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức định mức tín nhiệm trong nước

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

 

108.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dự trữ quốc gia

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT

 

109.

Nghị định về cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học và dạy nghề

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Văn phòng Bộ, Vụ KHTC

 

110.

Nghị định quy định chi tiết Điều 11 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội của tổ chức công đoàn

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

 

111.

Nghị định về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT, Vụ KHTC, Văn phòng Bộ

 

112.

Nghị định quy định chế độ nhuận bút trong hoạt động báo chí và xuất bản

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

NXB Tư pháp; Tạp chí DCPL, Báo PL

 

113.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc, bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

114.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

NXB Tư pháp; Tạp chí DCPL, Báo PL

 

115.

Nghị định thay thế Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 về phân loại đô thị

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Viện KHPL

 

116.

Nghị định của Chính phủ về trang thiết bị y tế

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

 

117.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Thanh tra Bộ

 

118.

Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 21/2006/NĐ-CP ngày 27/2/2006 về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT

 

119.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số (gồm: kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số...)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

120.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp (gồm: hộ tịch, công chứng, chứng thực, luật sư, tư vấn pháp luật, con nuôi, trợ giúp pháp lý, hôn nhân và gia đình, thủ tục phá sản...)

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

Thực hiện theo cơ chế Hội đồng tư vấn thẩm định đã được thành lập

121.

Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC,

Vụ CVĐCXDPL

 

122.

Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC,

Vụ CVĐCXDPL

 

123.

Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC,

Vụ CVĐCXDPL

 

124.

Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC,

Vụ CVĐCXDPL

 

125.

Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt may Việt Nam

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC,

Vụ CVĐCXDPL

 

126.

Nghị định quy định về sản xuất, kinh doanh thuốc lá

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

127.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

128.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật điện lực về an toàn điện

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

129.

Nghị định thay thế Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

130.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

131.

Nghị định quy định việc đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Viện KHPL

 

132.

Nghị định quy định nội dung, phương pháp xây dựng định mức học phí, lệ phí tuyển sinh, khung học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Trường ĐHLHN, Học viện TP

 

133.

Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Văn phòng Bộ, Vụ KHTC

 

134.

Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLQT,

Vụ CVĐCXDPL

 

135.

Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLQT,

Vụ CVĐCXDPL

 

136.

Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLQT,

Vụ CVĐCXDPL

 

137.

Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLQT,

Vụ CVĐCXDPL

 

138.

Nghị định về thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu và giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Viện KHPL

 

139.

Nghị định quy định điều lệ mẫu của tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

140.

Nghị định quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

141.

Nghị định về cơ chế giao nhiệm vụ và tham gia thực hiện cung cấp và bảo đảm các sản phẩm, dịch vụ công ích, thiết yếu của nền kinh tế

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

142.

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về bán, giao doanh nghiệp nhà nước

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

143.

Nghị định hướng dẫn Luật hợp tác xã (sửa đổi)

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

144.

Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, chế độ, chính sách cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC

 

145.

Nghị định về cơ chế hoạt động và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

146.

Nghị định của Chính phủ ban hành cơ chế hoạt động và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, nhân lực và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

147.

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

148.

Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

149.

Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông quân đội

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

150.

Nghị định quy định cụ thể về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

151.

Nghị định quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật và tiêu chí đánh giá Chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng công ty

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

152.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi)

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Viện KHPL

 

153.

Nghị định quy định chi tiết khoản 2 Điều 14 của Bộ luật lao động về tổ chức dịch vụ việc làm

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

154.

Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở tại nơi làm việc

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ TCCB

 

155.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

156.

Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về cho thuê lại lao động

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ TCCB

 

157.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ TCCB

 

158.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ TCCB, Văn phòng Bộ

 

159.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

160.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLQT

 

161.

Nghị định quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều 187 của Bộ luật lao động về tuổi nghỉ hưu

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ TCCB

 

162.

Nghị định quy định chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Cục TGPL

 

163.

Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc (thực hiện năm 2013)

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ TCCB

 

164.

Nghị định của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp đổi với người có công với cách mạng

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ TCCB

 

165.

Nghị định quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

166.

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

167.

Nghị định quy định số lượng thành viên Hội đồng thành viên và Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

168.

Nghị định quy định về chỉ định, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật người đại diện

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ TCCB,

Vụ TĐKT

 

169.

Nghị định quy định tiêu chí đánh giá người đại diện

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ TCCB,

Vụ TĐKT

 

170.

Nghị định quy định về đề cử để bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

171.

Nghị định quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

172.

Nghị định quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

173.

Nghị định quy định chế độ thi tuyển, hợp đồng có thời hạn tùy thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) trong doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ TCCB

 

174.

Nghị định quy định chi tiết Điều 240 của Bộ luật lao động về chính sách tiền lương áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSC,

Vụ TCCB

 

175.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 05/05/2007 về quản lý an toàn đập

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

176.

Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

177.

Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

178.

Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

179.

Nghị định về quản lý, sản xuất kinh doanh phân bón

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

180.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 về quản lý thức ăn chăn nuôi

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

181.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong lực lượng vũ trang

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC

 

182.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Viện KHPL

 

183.

Nghị định về kinh doanh casino

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC

 

184.

Nghị định về thẩm định giá

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

185.

Nghị định ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

186.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Văn phòng Bộ, Vụ KHTC

 

187.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật giá

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

188.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

189.

Nghị định sửa đổi Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

190.

Nghị định thay thế Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Tổng cục THADS

 

191.

Nghị định của Chính phủ về quản lý và xử lý tài sản xác lập sở hữu nhà nước

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Viện KHPL

 

192.

Nghị định quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Văn phòng Bộ

 

193.

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

194.

Nghị định hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

195.

Nghị định quy định chi tiết và thi hành Luật đất đai (sửa đổi)

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Viện KHPL, Cục ĐKQGGDBĐ

 

196.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2002/NĐ-CP về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

197.

Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

198.

Nghị định về quản lý ngân quỹ

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

199.

Nghị định thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

200.

Nghị định thay thế Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

201.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

202.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Viện KHPL

 

203.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Viện KHPL

 

204.

Nghị định thay thế Nghị định 164/1999/NĐ-CP về quản lý cán cân thanh toán quốc tế

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

205.

Nghị định quy định về giao dịch bằng tiền mặt

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

206.

Nghị định về quy chế giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

207.

Nghị định sửa đổi Nghị định số 26/2007/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung các nội dung về công nhận chứng thư số, chữ lý số nước ngoài

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

 

 

208.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật biển Việt Nam

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

Vụ PLDSKT

 

209.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 161/2003/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới biển

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

 

 

210.

Nghị định thay thế Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

Vụ PLDSKT

 

211.

Nghị định thay thế Nghị định số 139/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005 về ban hành hợp đồng mẫu của Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

 

Đã thẩm định

212.

Nghị định thay thế Nghị định số 83/2007/NĐ-CP về quản lý, chia tách cảng hàng không, sân bay

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

 

Đã thẩm định

213.

Nghị định quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên các tuyến đường thủy nội địa, nội thủy và lãnh hải Việt Nam

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

 

 

214.

Nghị định về tuyến luồng hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

 

 

215.

Nghị định thay thế Nghị định số 115/2007/NĐ-CP ngày 05/07/2007 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

 

 

216.

Nghị định quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác đường cao tốc

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

 

 

217.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

 

 

218.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 24/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

 

 

219.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2011/NĐ-CP của Chính phủ cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

 

 

220.

Nghị định của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

 

 

221.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO và BT

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

 

 

222.

Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

 

 

223.

Nghị định của Chính phủ về quản lý và phát triển thị trường viễn thông bền vững

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

 

 

 

224.

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

TT. Lê Thành Long

Vụ CVĐCVXDPL

Cục CNTT, Cục KTVBQPPL

 

225.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

TT. Hoàng Thế Liên (phụ trách soạn thảo)

TT. Lê Hồng Sơn (phụ trách thẩm định)

Vụ CVĐCVXDPL

Vụ PLHSHC, Viện KHPL

 

226.

Nghị định quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

TT. Hoàng Thế Liên (phụ trách soạn thảo)

TT. Lê Hồng Sơn (phụ trách thẩm định)

Vụ CVĐCVXDPL

Vụ PLHSHC, Viện KHPL

 

227.

Nghị định của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

TT. Hoàng Thế Liên (phụ trách soạn thảo)

TT. Lê Hồng Sơn (phụ trách thẩm định)

Vụ CVĐCVXDPL

Vụ PLHSHC, Cục CNTT

 

228.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

TT. Hoàng Thế Liên (phụ trách soạn thảo)

TT. Lê Thành Long (phụ trách thẩm định)

Vụ CVĐCVXDPL

Vụ PLQT, Vụ HTQT, Viện KHPL

 

229.

Nghị định của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 08/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và các Nghị định khác có liên quan

TT. Lê Hồng Sơn (phụ trách soạn thảo)

TT. Lê Thành Long (phụ trách thẩm định)

 

Vụ CVĐCVXDPL

Cục KSTTHC

 

230.

Nghị định tổ chức, hoạt động dịch thuật trong lĩnh vực chứng thực

TT. Nguyễn Đức Chính (phụ trách soạn thảo)

TT. Lê Thành Long (phụ trách thẩm định)

Vụ CVĐCVXDPL

Vụ BTTP

 

231.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

TT. Nguyễn Đức Chính (phụ trách soạn thảo)

TT. Lê Thành Long (phụ trách thẩm định)

Vụ CVĐCVXDPL

Tổng cục THADS, Viện KHPL

 

232.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

TT. Nguyễn Đức Chính (phụ trách soạn thảo)

TT. Lê Thành Long (phụ trách thẩm định)

Vụ CVĐCVXDPL

Tổng cục THADS, Viện KHPL

 

233.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư

TT. Nguyễn Đức Chính (phụ trách soạn thảo)

TT. Lê Thành Long (phụ trách thẩm định)

Vụ CVĐCVXDPL

Vụ BTTP, Viện KHPL

 

234.

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở

TT. Nguyễn Thúy Hiền (phụ trách soạn thảo)

TT. Lê Thành Long (phụ trách thẩm định)

Vụ CVĐCVXDPL

Vụ PBGDPL, Viện KHPL

 

235.

Nghị định thay thế Nghị định số 74/2006/NĐ-CP ngày 01/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp

TT. Phạm Quý Tỵ (phụ trách soạn thảo)

TT. Lê Thành Long (phụ trách thẩm định)

Vụ CVĐCVXDPL

Vụ PLHSHC, Thanh tra Bộ, Viện KHPL

 

236.

Nghị định về cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia

TT. Đinh Trung Tụng (phụ trách soạn thảo)

TT. Lê Thành Long (phụ trách thẩm định)

Vụ CVĐCVXDPL

Vụ PLHSHC, Viện KHPL, Cục CNTT

 

237.

Quyết định sửa đổi Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg về chế độ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Mặt trận Tổ quốc thực hiện

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

 

238.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế báo tin động đất, cảnh báo sóng thần thay thế Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16/11/2006

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

 

239.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc bộ giai đoạn 2013 - 2020

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

 

240.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

 

241.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 103/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp, tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong vùng nước cảng biển và trên các vùng biển Việt Nam

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLQT

 

242.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch huy động lực lượng ngành y bảo đảm nhu cầu khi có chiến tranh và các tình huống khẩn cấp khác

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

 

243.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế nhập khâu trang thiết bị, công nghệ phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLQT, Cục CNTT

 

244.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương, quân khu; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh, cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh các cấp

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

 

245.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình sữa học đường hỗ trợ nâng cao thể trạng cho trẻ em mầm non và tiểu học giai đoạn 2012-2015

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT

 

246.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo đối với các cơ sở dạy nghề

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLDSKT

 

247.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

 

 

248.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg về ban hành tiêu chuẩn xã, phường phù hợp trẻ em

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Cục TGPL

 

249.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 151/2007/QĐ-TTg ngày 12/9/2007

TT. Hoàng Thế Liên

Vụ PLHSHC

Vụ PLQT

 

250.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC

 

251.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLQT

 

252.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2013-2015

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Cục CNTT

 

253.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ nghèo cư trú tại vùng sâu, vùng xa là đồng bào dân tộc thiểu số

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

254.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề và hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn giai đoạn 2012-2016

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Cục TGPL

 

255.

Quyết định sửa đổi Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2020

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Cục TGPL

 

256.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Cục TGPL

 

257.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp phép và giám sát thực hiện, công tác đo đạc và bản đồ khu vực quốc phòng – an ninh

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC

 

258.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy định một số chế độ, chính sách đối với người làm công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong Quân dội nhân dân Việt Nam

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC

 

259.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ trên các đảo gần bờ

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC

 

260.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với lực lượng của Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC, Vụ PLQT

 

261.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điều trong Quyết định số 642/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý sử dụng, thanh quyết toán vốn Chương trình Biển Đông, hải đảo bảo đảm cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh trên biển và hải đảo

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC, Vụ PLQT

 

262.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC

 

263.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

264.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện chương trình phát triển thương mại điện tử

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Cục CNTT

 

265.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLQT

 

266.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện từ rác thải đô thị tại Việt Nam

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLQT

 

267.

Quyết định quy định chính sách đầu tư, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút các nhà khoa học và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia tài trợ, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Viện KHPL, Vụ PLQT

 

268.

Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu không được hưởng chế độ trợ cấp thâm niên

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC

 

269.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi mức và cơ chế hỗ trợ đối tượng trẻ em trong hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi đi học

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Cục TGPL

 

270.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

271.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục và thứ tự ưu tiên đối với các dự án cơ sở hạ tầng quốc gia trọng điểm

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

272.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy chế thí điểm chuyển đổi công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

273.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

274.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

275.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg về danh mục, tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

276.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế ưu đãi đặc biệt áp dụng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLQT

 

277.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển tiêu chuẩn đo lường quốc gia

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC

 

278.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg ngày 03/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Cục TGPL

 

279.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho phụ nữ nghèo khi sinh con đúng chính sách dân số

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Văn phòng Bộ, Cục TGPL

 

280.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mức trợ cấp xã hội và cơ chế chi trả trực tiếp cho học sinh – sinh viên

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

281.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

282.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho vay vốn tạo việc làm đối với người nhiễm HIV, người ảnh hưởng bởi HIV, người điều trị thay thế nghiện chất dạng thuốc phiện, người cai nghiện và người bán dâm

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Viện KHPL, Cục TGPL

 

283.

Quyết định về thực hiện thí điểm bảo hiểm hưu trí bổ sung ở Việt Nam

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC, Văn phòng Bộ

 

284.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp theo phương thức cánh đồng mẫu lớn

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

285.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định phụ cấp, chế độ bồi dưỡng của kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC

 

286.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách chăn nuôi nông hộ

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

287.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển kinh tế trang trại giai đoạn 2013 – 2020

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

288.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với chấp hành viên, thẩm tra viên và thư ký thi hành án thuộc ngành thi hành án dân sự trong quân đội

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC, Tổng cục THADS

 

289.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và bảo đảm cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC

 

290.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư và huy động nguồn lực trong xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC

 

291.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ phí ngân hàng được hưởng trên số thu hồi các khoản dư nợ cho vay đang theo dõi ngoại bảng

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

292.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế quản lý tài chính – biên chế hệ thống Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ KHTC

 

293.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xóa nợ cho người nợ thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt trước ngày 01/7/2007 nhưng đến nay không xác định đối tượng để thu

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLHSHC, Tổng cục THADS

 

294.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 16/2005/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo và chức sắc tôn giáo

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ KHTC, Vụ PLHSHC

 

295.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ KHTC, Văn phòng Bộ

 

296.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý tài sản nhà, đất của Việt Nam được sử dụng làm tài sản ngoại giao

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLQT, Vụ HTQT

 

297.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Vụ PLQT

 

298.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Cục CNTT

 

299.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ cấu đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ xuất bản

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

NXB Tư pháp

 

300.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

Cục CNTT

 

301.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đặc thù cho vận động viên trọng điểm, tham dự Olympic

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

302.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ vật liệu xây dựng, sử dụng vật liệu mới thay thế, vật liệu không nung, thân thiện với môi trường

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

303.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

TT. Đinh Trung Tụng

Vụ PLDSKT

 

 

304.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch vụ bưu chính công ích, cơ chế hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

Cục CNTT

 

305.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát tài liệu mật, vật mang bí mật nhà nước qua nhà mạng bưu chính

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

Vụ PLHSHC, Văn phòng Bộ

 

306.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình phát triển hạ tầng băng thông rộng

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

Cục CNTT

 

307.

Quyết định sửa đổi Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

Cục CNTT

 

308.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

Vụ PLHSHC, Vụ HTQT

 

309.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thương mại biên giới

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

Vụ PLDSKT

 

310.

Quyết định sửa đổi Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP)

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

Vụ PLDSKT

 

311.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh hàng miễn thuế

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

Vụ PLDSKT

Đã thẩm định

312.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT

 

313.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 24/2009/QĐ-TTg của Chính phủ về bán hàng miễn thuế

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

Vụ PLDSKT

 

314.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

Vụ PLDSKT

 

315.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án vùng được quyền thu nhận thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa của Việt Nam

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

Vụ PLHSHC

Đã thẩm định

316.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg công bố danh mục phân loại cảng biển

TT. Lê Thành Long

Vụ PLQT

Vụ HTQT, Vụ PLHSHC

 

317.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan thực hiện các đề mục trong Bộ pháp điển

TT. Lê Thành Long

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT

 

318.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp thay thế Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg

TT. Lê Thành Long

Vụ CVĐCXDPL

Vụ BTTP, Vụ PLDSKT

 

319.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ tiêu thống kê quốc gia về tình hình thi hành pháp luật

TT. Lê Thành Long

Vụ CVĐCXDPL

Vụ KHTC, Cục CNTT

 

320.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, duy trì và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

TT. Lê Thành Long

Vụ CVĐCXDPL

Cục KSTTHC, Văn phòng Bộ, Cục CNTT

 

321.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều 9 và khoản 4 Điều 15 Luật thủ đô

TT. Lê Thành Long

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL; Vụ KHTC; Văn phòng Bộ, Cục KSTTHC

 

322.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài

TT. Lê Thành Long

Vụ CVĐCXDPL

Vụ PLQT

 

 

Điều 9. Biện pháp bảo đảm thực hiện quy hoạch

1. Trong nội thành không mở rộng diện tích sử dụng đất và quy mô giường bệnh của các bệnh viện hiện có; không xây dựng mới khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp không có trụ sở chính ở nội thành thì không được đặt địa điểm đào tạo trong nội thành.

Thủ tướng Chính phủ quyết định biện pháp và lộ trình di dời một số cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi nội thành; di dời một số bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ra khỏi nội thành hoặc xây dựng cơ sở khác của các bệnh viện, cơ sở này ở bên ngoài nội thành

...

Điều 15. Quản lý đất đai

...

4. Quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật này và quỹ đất sau khi di dời cơ quan, đơn vị quy định tại điểm b khoản 3 Điều này được ưu tiên để xây dựng, phát triển các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; không được sử dụng để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch.

Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết khoản này

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 14. Tổ chức dịch vụ việc làm

...

2. Tổ chức dịch vụ việc làm bao gồm trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập, hoạt động theo quy định của Chính phủ.

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 187. Tuổi nghỉ hưu

...

2. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 54. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động

...

3. Chính phủ quy định việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 63. Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc

...

3. Người sử dụng lao động, người lao động có nghĩa vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của Chính phủ

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội

1. Tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội, lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động và chính sách, pháp luật khác liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động.

2. Phối hợp với cơ quan nhà nước nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật bảo hộ lao động, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn, vệ sinh lao động.

3. Tham gia với cơ quan nhà nước quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động, tập thể người lao động theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

5. Tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

6. Phối hợp tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 876/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 18/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 876/QĐ-BTP

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183528