• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hộ tịch


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật Hộ tịch

 

Quyết định 877/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 877/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 877/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc phối hợp tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch.

- Kịp thời quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân để việc thực hiện các quy định của Luật Hộ tịch đạt hiệu quả trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch phải theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch của Chính phủ; đảm bảo tiến hành kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.

- Đảm bảo cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch; đảm bảo các nguồn lực để phục vụ cho việc triển khai thực hiện Luật Hộ tịch; tăng cường và nâng cao hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Hộ tịch, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Hộ tịch

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2015.

Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức ban hành, lập danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Hộ tịch.

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

a. Tổ chức quán triệt Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Ở cấp tỉnh: Tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Hộ tịch cho Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng phòng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các đơn vị, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 3, 4/2015.

- Ở cấp huyện: Sau hội nghị triển khai của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị quán triệt Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức các đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn, Phòng Tư pháp thuộc địa phương quản lý.

+ Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố

+ Cơ quan phối hợp: Các đơn vị có liên quan

+ Thời gian thực hiện: Quý II/2015 (sau Hội nghị cấp tỉnh).

b. Tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

+ Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 3, 4/2015 và các năm tiếp theo

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn

+ Ở cấp tỉnh:

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và truyền thông

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

+ Ở cấp huyện:

Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố

Cơ quan phối hợp: Đài Truyền thanh huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin và các cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

3. Triển khai Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn triển khai Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch đảm bảo đủ tiêu chuẩn được quy định trong Luật Hộ tịch

a. Tổ chức rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian hoàn thành:

+ Ở cấp huyện: UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương trước ngày 31 tháng 7 năm 2015, báo cáo kết quả rà soát và đề xuất UBND tỉnh bố trí đủ công chức Phòng Tư pháp làm công tác hộ tịch, bảo đảm đủ công chức làm công tác hộ tịch khi chuyển giao thẩm quyền theo quy định của Luật.

Thực hiện việc rà soát cập nhật trong những năm tiếp theo.

+ Ở cấp tỉnh: Hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương, đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng và báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 31 tháng 8 năm 2015.

Thực hiện việc rà soát cập nhật trong những năm tiếp theo.

b. Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương

Thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, bảo đảm trước ngày 01 tháng 01 năm 2020, 100% công chức làm công tác hộ tịch được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hộ tịch.

- Cơ quan chủ trì:

+ Ở cấp tỉnh: Sở Tư pháp.

+ Ở cấp huyện: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

c. Kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch đảm bảo đủ tiêu chuẩn được quy định trong Luật Hộ tịch

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp,

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian hoàn thành:

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, UBND các cấp chỉ bố trí, tuyển dụng mới những người đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch làm công tác hộ tịch.

+ Trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, bảo đảm 100% công chức làm công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và UBND các cấp bảo đảm kinh phí, nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các sở, ngành và địa phương.

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi quản lý của sở, ban, ngành và địa phương mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

5. Kinh phí thực hiện: Giao Sở Tài chính đề xuất kinh phí thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 877/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Ngô Đông Hải
Ngày ban hành: 16/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 877/QĐ-UBND

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269924