• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bộ cơ quan ngang Bộ


 

Quyết định 88/QĐ-BGDĐT năm 2020 sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo Quyết định 2077/QĐ-BGDĐT

Tải về Quyết định 88/QĐ-BGDĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ GIÚP BỘ TRƯỞNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2077/QĐ-BGDĐT NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 656-NQ/BCSĐ ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT), cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và bổ sung khoản 3 Điều 2 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau:

“2. Mỗi lĩnh vực công việc chỉ giao một đơn vị làm đầu mối chủ trì, theo dõi, xử lý; trường hợp một công việc liên quan đến nhiệm vụ của nhiều đơn vị thì đơn vị liên quan đến công việc chuyên môn nhiều nhất làm đầu mối chủ trì. Trường hợp có ý kiến khác nhau về đầu mối chủ trì thì lãnh đạo Bộ xem xét, phân công”.

b) Bổ sung khoản 3 vào Điều 2 như sau:

“3. Các đơn vị chủ động giúp Bộ trưởng trong quan hệ công tác với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tchức, cá nhân trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị”.

2. Bổ sung Điều 2a và Điều 2b vào sau Điều 2 như sau:

“Điều 2a. Nguyên tắc làm việc

1. Bộ trưởng điều hành hoạt động của đơn vị chủ yếu thông qua các Thứ trưởng và người đứng đầu đơn vị. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và công việc được phân công.

2. Cấp phó của người đứng đầu đơn vị giúp việc cho người đứng đầu đơn vị, trực tiếp chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của người đứng đầu, chịu hách nhiệm trước người đứng đầu và pháp luật về công việc được phân công.

Trong trường hợp lãnh đạo Bộ làm việc trực tiếp với cấp phó của người đứng đầu thì cấp phó của người đứng đu có trách nhiệm thực hiện, đồng thời báo cáo người đứng đầu đơn vị.

3. Đối với các đơn vị không có cơ cấu phòng, người đứng đầu đơn vị điều hành hoạt động của đơn vị theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên. Một lĩnh vực công việc có thể giao cho một hoặc một số công chức chịu trách nhiệm xử lý, trong đó phải xác định công chức chịu trách nhiệm chính.

Công chức trong đơn vị chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của lãnh đạo đơn vị theo phân công của người đứng đầu đơn vị; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị và pháp luật về công việc được giao.

4. Đối với đơn vị có cơ cấu phòng, người đứng đầu đơn vị điều hành hoạt động của đơn vị theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên. Trưởng phòng tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước người đứng đu đơn vị và pháp luật về công việc được giao.

Công chức trong đơn vị chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng theo phân công của người đứng đầu đơn vị; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng và pháp luật về công việc được giao.

Trong trường hợp lãnh đạo đơn vị làm việc trực tiếp với phó trưởng phòng, công chức thì phó trưởng phòng, công chức có trách nhiệm thực hiện, đồng thời báo cáo trưởng phòng.

5. Nguyên tắc hoạt động của Thanh tra Bộ thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP , quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ và quy định này.

Điều 2b. Chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn chung của các đơn vị

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, các đơn vị có trách nhiệm:

1. Chủ trì tham mưu để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Vụ Pháp chế tham mưu lãnh đạo Bộ trong việc góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ gửi lấy ý kiến mà dự thảo văn bản có nội dung liên quan nhiều nhất đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

3. Chủ động rà soát, xử lý các vấn đề bất cập về giáo dục và đào tạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Chủ động truyền thông và kiểm soát thông tin trên báo chí, mạng xã hội về các chủ trương, chính sách, quy định mới của ngành và các vấn đề về giáo dục, đào tạo mà dư luận xã hội quan tâm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Xây dựng báo cáo thường xuyên và đột xuất theo quy định hoặc yêu cầu của các cơ quan trung ương, bộ, ngành theo phân công của lãnh đạo Bộ.

6. Tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của tổ chức phối hợp liên ngành theo phân công của lãnh đạo Bộ. Phối hợp với các đơn vị trong Bộ, đơn vị, cơ quan ngoài Bộ để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

7. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể quy định tại Chương II Quy định này”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Chức năng

Giúp Bộ trưởng xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, kế hoạch nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ, công tác tổng hợp, hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, văn thư, lưu trữ, truyền thông, quản trị công sở và thống kê ngành giáo dục và đào tạo.

Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật”.

4. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 4 như sau:

“a) Tổng hợp: xây dựng, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác được giao, kế hoạch nhiệm vụ và quy chế làm việc của Bộ; xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất của Bộ”.

5. Bổ sung khoản 6a vào sau khoản 6 Điều 4 như sau:

“6a. Kiểm soát thủ tục hành chính

a) Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

b) Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ;

c) Theo dõi việc thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo”.

6. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 5 như sau:

“a) Các phòng: Phòng Hành chính, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Tổng hợp, Phòng Tài chính, Phòng Quản trị, Phòng Thống kê, Đội xe”.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 của Điều 7 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 như sau:

“a) Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ; thẩm định các nội dung liên quan đến phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ (không phải là cơ sở giáo dục đại học), cục, văn phòng, ban quản lý dự án, đề án, chương trình, hội đồng trường, hội đồng quản lý, các tổ chức phối hợp liên ngành; Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia, đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

b) Thẩm định hồ sơ; thẩm định thực tế đề án thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, đổi tên, chuyển đổi loại hình, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu cơ sở giáo dục đại học, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 như sau:

“2. Quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đánh giá nhân sự

a) Tham mưu công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Bộ;

b) Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ trong tổng số viên chức được giao; giao biên chế công chức cho các đơn vị thuộc Bộ; hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo quy định; xây dựng quy định và tổ chức thực hiện quy trình công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng đại học, hội đồng trường, giám đốc, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập không phải là cơ sở giáo dục đại học thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng theo quy định; cử và quản lý cán bộ làm công tác hợp tác giáo dục ở nước ngoài;

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện đánh giá công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo quy định;

d) Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Bộ và các dự án, đơn vị trực thuộc đi công tác nước ngoài”.

8. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 và bổ sung điểm d khoản 2 Điều 9 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 9 như sau:

“Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo”.

b) Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 9 như sau:

“d) Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm định, trình phê duyệt các đề tài, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ”.

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 và bổ sung điểm c khoản 2 Điều 11 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 11 như sau:

“b) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nội dung chương trình giáo dục mầm non, sử dụng tài liệu, đồ c hơi, đồ dùng, thiết bị dạy học; phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục mầm non; chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục mầm non”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 11 như sau:

“b) Hướng dẫn, kiểm tra bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non để nâng cao năng lực chuyên môn”.

c) Bổ sung điểm c khoản 2 Điều 11 như sau:

“c) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non có yếu tố nước ngoài và các cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.

10. Sửa đổi, bổ sung điểm b, bổ sung điểm c và điểm d khoản 2 Điều 13 như sau:

“b) Hướng dẫn, kiểm tra bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học để nâng cao năng lực chuyên môn;

c) Xây dựng, hướng dẫn triển khai quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;

d) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục tiểu học có yếu tố nước ngoài và các cơ sở giáo dục tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.

11. Sửa đổi, bổ sung điểm b và bổ sung điểm c khoản 2 Điều 15 như sau:

“b) Hướng dẫn, kiểm tra bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trung học để nâng cao năng lực chuyên môn;

c) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục trung học có yếu tố nước ngoài và các cơ sở giáo dục trung học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.

12. Bổ sung điểm d khoản 1, điểm d khoản 2 Điều 17 và sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 17 như sau:

a) Bổ sung điểm d khoản 1 Điều 17 như sau:

“d) Kiểm tra việc sử dụng các giáo trình, sách chuyên khảo, học liệu của các cơ sở giáo dục đại học”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 17 như sau:

“b) Quyết định chỉ tiêu tuyển sinh, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo đối với các ngành không đảm bảo điều kiện chất lượng theo quy định”.

c) Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 17 như sau:

“d) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học có yếu tố nước ngoài và các cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.

13. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 19 như sau:

“b) Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục cấp văn bằng của giáo dục phổ thông cho đối tượng học theo hình thức giáo dục thường xuyên; hướng dẫn thực hiện các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn; hướng dẫn việc dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam”.

14. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3, bổ sung điểm d khoản 3 Điều 25 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 25 như sau:

“a) Hướng dẫn xây dựng nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 25 như sau:

“b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quản lý học sinh, sinh viên; xây dựng trường học an toàn, thân thiện; giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình”.

c) Bổ sung điểm d khoản 3 Điều 25 như sau:

“d) Chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh hướng dẫn, kiểm tra phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và bảo đảm an ninh trật tự trong học sinh, sinh viên”.

15. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 27 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 27 như sau:

“c) Kiểm tra, đánh giá về công tác giáo dục thể chất trong trường học; phối hợp với các vụ bậc học kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình môn học giáo dục thể chất tại các cơ sở giáo dục”.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 27 như sau:

“b) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác vệ sinh, an toàn trường học; bảo vệ chăm sóc trẻ em trong nhà trường; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên”.

16. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 Điều 29 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 29 như sau:

“1. Chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.

a) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục;

b) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 29 như sau:

“3. Hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường

a) Chủ trì hướng dẫn, tổng hợp đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường hằng năm của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính đề xuất phân bổ ngân sách các hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường hằng năm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

b) Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, đề án khoa học và công nghệ có tác động đến toàn ngành và nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia;

c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định, trình phê duyệt các đề tài, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

d) Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ”.

17. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 31 như sau:

“c) Chủ trì góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ gửi lấy ý kiến mà nội dung dự thảo văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều đơn vị mà không phân định được đơn vị chủ trì hoặc dự thảo văn bản có tính chất tổng hợp; chuẩn bị ý kiến đối với nội dung phiếu ý kiến thành viên Chính phủ; góp ý đối với các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền ký kết của Bộ hoặc do Bộ trình Chính phủ ký kết”.

18. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 38 như sau:

“c) Quy định trách nhiệm và thẩm quyền cấp văn bằng của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam khi liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài; quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện việc cấp văn bằng giáo dục đại học tại Việt Nam; quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ”.

19. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1, điểm c khoản 3 và bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 41 như sau:

a) Điểm a khoản 1 Điều 41 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chiến lược quốc gia về hội nhập quốc tế trong các cơ sở giáo dục; tổ chức đàm phán, ký kết, gia nhập các điều ước, thỏa thuận quốc tế và các văn bản hợp tác khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị tiếp tục hoặc đình chỉ các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế”.

b) Điểm c khoản 3 Điều 41 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Thẩm định các điều kiện và quyết định cho phép mở, quản lý, kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài; quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học”.

c) Bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 41 như sau:

“đ) Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài và các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.

20. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 44 như sau:

“b) Hướng dẫn, kiểm tra bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn/khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp”.

Điều 2. Bỏ một số điểm, một số đoạn, cụm từ và một số từ trong Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

1. Bỏ đoạn: “áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ” tại điểm a khoản 2 Điều 4 và đoạn “quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ” tại điểm c khoản 2 Điều 4.

2. Bỏ điểm c khoản 2 Điều 11.

3. Bỏ điểm c khoản 3 Điều 31.

4. Bỏ cụm từ “và kiểm soát thủ tục hành chính” tại khoản 3 Điều 31.

5. Bỏ đoạn: “Thẩm định việc thành lập hoặc cho phép thành lập, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục” tại điểm b khoản 1 Điều 38.

6. Bỏ đoạn: “quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Bộ và các dự án, đơn vị trực thuộc đi công tác nước ngoài ngắn hạn” tại điểm b khoản 1 Điều 41.

7. Bỏ từ “đánh giá” tại: điểm a, điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 44; khoản 1 và khoản 2 Điều 47; khoản 1 và khoản 2 Điều 50.

8. Bỏ từ “giám sát” tại điểm c khoản 2 Điều 44.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng, Cục trưởng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng và các Thứ
trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu; VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ

 

Điều 2. Nguyên tắc phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị

1. Kế thừa sự phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả và hợp lý.

2. Mỗi lĩnh vực công việc chỉ giao một đơn vị làm đầu mối chủ trì, theo dõi, xử lý; trường hợp một lĩnh vực công việc liên quan đến nhiệm vụ của nhiều đơn vị thì đơn vị làm đầu mối chủ trì và các đơn vị phối hợp theo dõi, xử lý.

3. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng thành lập các tổ, nhóm công tác để thực hiện nhiệm vụ hoặc phân công cho một đơn vị thực hiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Nguyên tắc phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị
...

2. Mỗi lĩnh vực công việc chỉ giao một đơn vị làm đầu mối chủ trì, theo dõi, xử lý; trường hợp một lĩnh vực công việc liên quan đến nhiệm vụ của nhiều đơn vị thì đơn vị làm đầu mối chủ trì và các đơn vị phối hợp theo dõi, xử lý.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Nguyên tắc phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị

1. Kế thừa sự phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả và hợp lý.

2. Mỗi lĩnh vực công việc chỉ giao một đơn vị làm đầu mối chủ trì, theo dõi, xử lý; trường hợp một lĩnh vực công việc liên quan đến nhiệm vụ của nhiều đơn vị thì đơn vị làm đầu mối chủ trì và các đơn vị phối hợp theo dõi, xử lý.

3. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng thành lập các tổ, nhóm công tác để thực hiện nhiệm vụ hoặc phân công cho một đơn vị thực hiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Nguyên tắc phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị

1. Kế thừa sự phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả và hợp lý.

2. Mỗi lĩnh vực công việc chỉ giao một đơn vị làm đầu mối chủ trì, theo dõi, xử lý; trường hợp một lĩnh vực công việc liên quan đến nhiệm vụ của nhiều đơn vị thì đơn vị làm đầu mối chủ trì và các đơn vị phối hợp theo dõi, xử lý.

3. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng thành lập các tổ, nhóm công tác để thực hiện nhiệm vụ hoặc phân công cho một đơn vị thực hiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Chức năng

Giúp Bộ trưởng xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, truyền thông, quản trị công sở và thống kê ngành giáo dục.

Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổng hợp, thư ký lãnh đạo Bộ

a) Tổng hợp: xây dựng, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ được giao và Quy chế làm việc của Bộ; xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất của Bộ;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

6. Thống kê ngành giáo dục

a) Xây dựng các chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

b) Thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục; phân tích và dự báo thống kê;

c) Xuất bản niên giám thống kê giáo dục và đào tạo và các ấn phẩm thống kê theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Cơ cấu tổ chức

Văn phòng có các phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

a) Các phòng: Phòng Hành chính, Phòng Tổng hợp, Phòng Tài chính, Phòng Quản trị, Phòng Thống kê, Đội xe;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức bộ máy

a) Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục, văn phòng, Ban Quản lý dự án, đề án, chương trình, Hội đồng trường, Hội đồng quản lý, các tổ chức phối hợp liên ngành; Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia, đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

b) Thẩm định hồ sơ; thẩm định thực tế đề án thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, đổi tên, chuyển đổi loại hình, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

c) Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo. Quản lý nhà nước đối với các hội và tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; các tạp chí, nhà xuất bản trong các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

2. Quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đánh giá nhân sự

a) Tham mưu quy hoạch các chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng. Thực hiện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Bộ;

b) Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ trong tổng số viên chức được giao; giao biên chế công chức cho các đơn vị thuộc Bộ; hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo quy định; xây dựng quy định và tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng theo quy định; cử và quản lý cán bộ làm công tác hợp tác giáo dục ở nước ngoài;

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện đánh giá công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức bộ máy

a) Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục, văn phòng, Ban Quản lý dự án, đề án, chương trình, Hội đồng trường, Hội đồng quản lý, các tổ chức phối hợp liên ngành; Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia, đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

b) Thẩm định hồ sơ; thẩm định thực tế đề án thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, đổi tên, chuyển đổi loại hình, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

c) Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở. Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo. Quản lý nhà nước đối với các hội và tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; các tạp chí, nhà xuất bản trong các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đánh giá nhân sự

a) Tham mưu quy hoạch các chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng. Thực hiện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Bộ;

b) Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ trong tổng số viên chức được giao; giao biên chế công chức cho các đơn vị thuộc Bộ; hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo quy định; xây dựng quy định và tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng theo quy định; cử và quản lý cán bộ làm công tác hợp tác giáo dục ở nước ngoài;

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện đánh giá công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo
...

b) Quy hoạch ngành giáo dục;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Tài chính, tài sản

a) Hướng dẫn lập dự toán, tổng hợp dự toán thu chi ngân sách hằng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm của Bộ; đề xuất phương án phân bổ tài chính của Bộ; thực hiện phân bổ kinh phí của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; kiểm tra sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ và giám sát phân bổ, sử dụng ngân sách trong toàn ngành; xét duyệt quyết toán kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp quyết toán ngân sách chi thường xuyên, chi chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm của Bộ; xây dựng các quy định định mức, chính sách thu hút các nguồn lực tài chính cho phát triển ngành;

b) Xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế thu, sử dụng giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chính sách học bổng từ ngân sách nhà nước, chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên, gia đình chính sách và các chính sách khác đối với người học;

c) Thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ quản đối với việc quản lý tài chính, sử dụng đất đai, tài sản của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Bộ trưởng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo
...

b) Quy hoạch ngành giáo dục;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Tài chính, tài sản

a) Hướng dẫn lập dự toán, tổng hợp dự toán thu chi ngân sách hằng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm của Bộ; đề xuất phương án phân bổ tài chính của Bộ; thực hiện phân bổ kinh phí của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; kiểm tra sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ và giám sát phân bổ, sử dụng ngân sách trong toàn ngành; xét duyệt quyết toán kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp quyết toán ngân sách chi thường xuyên, chi chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm của Bộ; xây dựng các quy định định mức, chính sách thu hút các nguồn lực tài chính cho phát triển ngành;

b) Xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế thu, sử dụng giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chính sách học bổng từ ngân sách nhà nước, chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên, gia đình chính sách và các chính sách khác đối với người học;

c) Thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ quản đối với việc quản lý tài chính, sử dụng đất đai, tài sản của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Bộ trưởng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chương trình giáo dục mầm non
...

b) Hướng dẫn việc thực hiện nội dung chương trình giáo dục mầm non, sử dụng tài liệu, đồ chơi; đồ dùng, thiết bị dạy học; phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục mầm non;
...

2. Đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non
...

b) Hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non để nâng cao năng lực chuyên môn.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non

a) Phối hợp xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục mầm non;

b) Hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non để nâng cao năng lực chuyên môn.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chương trình giáo dục mầm non
...

b) Hướng dẫn việc thực hiện nội dung chương trình giáo dục mầm non, sử dụng tài liệu, đồ chơi; đồ dùng, thiết bị dạy học; phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục mầm non;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non
...

b) Hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non để nâng cao năng lực chuyên môn.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non

a) Phối hợp xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục mầm non;

b) Hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non để nâng cao năng lực chuyên môn.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học
...

b) Hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học để nâng cao năng lực chuyên môn.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học

a) Phối hợp xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học;

b) Hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học để nâng cao năng lực chuyên môn.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 15. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Đảm bảo chất lượng giáo dục trung học
...

b) Hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trung học để nâng cao năng lực chuyên môn.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 15. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Đảm bảo chất lượng giáo dục trung học

a) Phối hợp xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trung học; phối hợp quản lý, chỉ đạo tổ chức các kỳ thi, cuộc thi các môn văn hoá dành cho học sinh trung học;

b) Hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trung học để nâng cao năng lực chuyên môn.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 17. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tuyển sinh và đào tạo

a) Ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo các trình độ giáo dục đại học theo hình thức giáo dục chính quy và không chính quy, đào tạo liên thông, liên kết đào tạo trong nước và với nước ngoài;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam; ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện danh mục giáo dục đào tạo cấp IV; khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp các trình độ đào tạo;

c) Quy định chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra; biên soạn tài liệu giảng dạy, giáo trình các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo; tổ chức xây dựng chương trình các môn học bắt buộc, bồi dưỡng giảng viên các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 17. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và đào tạo giáo viên

a) Phối hợp xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn đảm bảo và kiểm định chất lượng ở các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm;

b) Quyết định đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo đối với các ngành không đảm bảo điều kiện chất lượng theo quy định;

c) Kiểm tra các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm trong việc thực hiện công bố công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo (giảng viên, cán bộ quản lý; cơ sở vật chất; tài chính, tài sản); kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học; tỷ lệ việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 17. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và đào tạo giáo viên
...

b) Quyết định đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo đối với các ngành không đảm bảo điều kiện chất lượng theo quy định;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 17. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tuyển sinh và đào tạo

a) Ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo các trình độ giáo dục đại học theo hình thức giáo dục chính quy và không chính quy, đào tạo liên thông, liên kết đào tạo trong nước và với nước ngoài;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam; ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện danh mục giáo dục đào tạo cấp IV; khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp các trình độ đào tạo;

c) Quy định chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra; biên soạn tài liệu giảng dạy, giáo trình các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo; tổ chức xây dựng chương trình các môn học bắt buộc, bồi dưỡng giảng viên các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 17. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và đào tạo giáo viên
...

b) Quyết định đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo đối với các ngành không đảm bảo điều kiện chất lượng theo quy định;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 17. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và đào tạo giáo viên

a) Phối hợp xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn đảm bảo và kiểm định chất lượng ở các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm;

b) Quyết định đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo đối với các ngành không đảm bảo điều kiện chất lượng theo quy định;

c) Kiểm tra các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm trong việc thực hiện công bố công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo (giảng viên, cán bộ quản lý; cơ sở vật chất; tài chính, tài sản); kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học; tỷ lệ việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 19. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chương trình giáo dục thường xuyên
...

b) Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục cấp văn bằng của giáo dục phổ thông cho đối tượng học theo hình thức giáo dục thường xuyên; hướng dẫn thực hiện giáo dục kỹ năng sống và các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn; hướng dẫn việc dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

a) Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống;
...

3. Học sinh, sinh viên
...

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quản lý học sinh, sinh viên; đảm bảo an ninh trật tự; giáo dục phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm; phòng chống bạo lực học đường trong học sinh sinh viên; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Nguyên tắc phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị
...

2. Mỗi lĩnh vực công việc chỉ giao một đơn vị làm đầu mối chủ trì, theo dõi, xử lý; trường hợp một lĩnh vực công việc liên quan đến nhiệm vụ của nhiều đơn vị thì đơn vị làm đầu mối chủ trì và các đơn vị phối hợp theo dõi, xử lý.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

3. Học sinh, sinh viên

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy định về chế độ, chính sách (học phí, học bổng, trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo...) cho học sinh, sinh viên;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quản lý học sinh, sinh viên; đảm bảo an ninh trật tự; giáo dục phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm; phòng chống bạo lực học đường trong học sinh sinh viên; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tư vấn học đường, tư vấn hướng nghiệp, dịch vụ việc làm, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, dịch vụ công tác xã hội, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

3. Học sinh, sinh viên
...

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quản lý học sinh, sinh viên; đảm bảo an ninh trật tự; giáo dục phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm; phòng chống bạo lực học đường trong học sinh sinh viên; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

a) Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

3. Học sinh, sinh viên

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy định về chế độ, chính sách (học phí, học bổng, trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo...) cho học sinh, sinh viên;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quản lý học sinh, sinh viên; đảm bảo an ninh trật tự; giáo dục phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm; phòng chống bạo lực học đường trong học sinh sinh viên; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tư vấn học đường, tư vấn hướng nghiệp, dịch vụ việc làm, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, dịch vụ công tác xã hội, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 27. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giáo dục thể chất
...

c) Kiểm tra, đánh giá về công tác giáo dục thể chất trong trường học.
...

3. Y tế trường học
...

b) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện công tác an toàn trường học; bảo vệ chăm sóc trẻ em trong nhà trường; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 27. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giáo dục thể chất
...

c) Kiểm tra, đánh giá về công tác giáo dục thể chất trong trường học.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 27. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

3. Y tế trường học
...

b) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện công tác an toàn trường học; bảo vệ chăm sóc trẻ em trong nhà trường; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 29. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chiến lược, kế hoạch khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường

a) Hướng dẫn, đánh giá thực hiện chiến lược khoa học, công nghệ quốc gia trong các cơ sở giáo dục;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch dài hạn và hằng năm về phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.
...

3. Hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường

a) Xây dựng, hướng dẫn, tổng hợp, đề xuất phân bổ ngân sách các hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường hằng năm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

b) Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, đề án khoa học và công nghệ có tác động đến toàn ngành và nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia;

c) Thẩm định, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 29. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chiến lược, kế hoạch khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường

a) Hướng dẫn, đánh giá thực hiện chiến lược khoa học, công nghệ quốc gia trong các cơ sở giáo dục;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch dài hạn và hằng năm về phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 29. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

3. Hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường

a) Xây dựng, hướng dẫn, tổng hợp, đề xuất phân bổ ngân sách các hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường hằng năm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

b) Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, đề án khoa học và công nghệ có tác động đến toàn ngành và nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia;

c) Thẩm định, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 31. Nhiệm vụ và quyền hạn

1 Xây dựng pháp luật trong lĩnh vực giáo dục
...

c) Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ gửi lấy ý kiến; chuẩn bị ý kiến đối với nội dung phiếu ý kiến thành viên Chính phủ; góp ý đối với các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền ký kết của Bộ hoặc do Bộ trình Chính phủ ký kết.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 38. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

3. Quản lý văn bằng, chứng chỉ
...

c) Quy định trách nhiệm và thẩm quyền cấp văn bằng của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam khi liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài; quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện việc cấp văn bằng giáo dục đại học tại Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 41. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Quan hệ quốc tế

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế của ngành; tổ chức đàm phán, ký kết, gia nhập các điều ước, thỏa thuận quốc tế và các văn bản hợp tác khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị tiếp tục hoặc đình chỉ các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế;
...

3. Đầu tư với nước ngoài
...

c) Cho phép mở, quản lý, kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nư­ớc ngoài; quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học; quản lý các cơ sở giáo dục của nước ngoài tại Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 41. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Giáo dục quốc tế

a) Xây dựng, hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập, giảng dạy và làm chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục ở nước ngoài và người nước ngoài học tập tại Việt Nam;

b) Tuyển chọn, cử đi học, quản lý, cấp phát kinh phí cho công dân Việt Nam học tập tại nước ngoài và tiếp nhận về nước theo các chương trình, đề án học bổng có sử dụng ngân sách nhà nước. Quản lý và theo dõi tình hình học tập của công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài; tuyển chọn, cử đi, quản lý và thực hiện các chế độ đối với giáo viên đi giảng dạy hoặc làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tiếp nhận, quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam;

c) Hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam và nước ngoài về liên kết chương trình giáo dục, đào tạo; trao đổi giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

d) Thực hiện các dịch vụ công về giáo dục và đào tạo quốc tế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 41. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Quan hệ quốc tế

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế của ngành; tổ chức đàm phán, ký kết, gia nhập các điều ước, thỏa thuận quốc tế và các văn bản hợp tác khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị tiếp tục hoặc đình chỉ các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 41. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

3. Đầu tư với nước ngoài
...

c) Cho phép mở, quản lý, kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nư­ớc ngoài; quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học; quản lý các cơ sở giáo dục của nước ngoài tại Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 41. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Giáo dục quốc tế

a) Xây dựng, hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập, giảng dạy và làm chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục ở nước ngoài và người nước ngoài học tập tại Việt Nam;

b) Tuyển chọn, cử đi học, quản lý, cấp phát kinh phí cho công dân Việt Nam học tập tại nước ngoài và tiếp nhận về nước theo các chương trình, đề án học bổng có sử dụng ngân sách nhà nước. Quản lý và theo dõi tình hình học tập của công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài; tuyển chọn, cử đi, quản lý và thực hiện các chế độ đối với giáo viên đi giảng dạy hoặc làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ; tiếp nhận, quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam;

c) Hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam và nước ngoài về liên kết chương trình giáo dục, đào tạo; trao đổi giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

d) Thực hiện các dịch vụ công về giáo dục và đào tạo quốc tế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 44. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

3. Thực hiện dịch vụ công về công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục
...

b) Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn/khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Hành chính

a) Quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Bộ theo quy định; kiểm soát văn bản trước khi phát hành; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Hành chính
...

c) In ấn tài liệu phục vụ các hoạt động chỉ đạo, quản lý và điều hành của Bộ; phục vụ hội nghị, hội thảo, kỷ niệm các ngày lễ, tết và các hoạt động của cơ quan Bộ; quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ.

*Nội dung này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 2988/QĐ-BGDĐT năm 2019

Điều 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ nêu tại khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng.*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 31. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

3. Kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính
...

c) Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công bố thủ tục hành chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 31. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

3. Kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính

a) Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực giáo dục; sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ; trình Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ xử lý theo thẩm quyền đối với các văn bản trái pháp luật về giáo dục;

b) Thực hiện việc rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các Bộ, ngành;

c) Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công bố thủ tục hành chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 38. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục
...

b) Thẩm định việc thành lập hoặc cho phép thành lập, giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; cấp giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên; tuyển chọn kiểm định viên, cấp và thu hồi thẻ kiểm định viên;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 41. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Quan hệ quốc tế
...

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức đoàn ra hằng năm của cơ quan Bộ; quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Bộ và các dự án, đơn vị trực thuộc đi công tác nước ngoài ngắn hạn; giải quyết các thủ tục, tổ chức đánh giá kết quả làm việc của các đoàn ra do lãnh đạo Bộ chủ trì và đoàn có nhiều cơ quan, đơn vị tham gia; hướng dẫn công tác lãnh sự và quản lý hộ chiếu ngoại giao cho cán bộ, công chức trong ngành giáo dục theo quy định của pháp luật;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 44. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

a) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục;

b) Xây dựng, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về chuẩn/khung năng lực; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục; quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễm nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;
...

2. Về chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục

a) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên giáo dục;
...

Điều 47. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục

a) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học;

b) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành và các cơ sở giáo dục.

2. Chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục

a) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học;

b) Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin quản lý ngành và các cơ sở giáo dục;

c) Xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý, điều hành của Bộ và cơ sở giáo dục.
...

Điều 50. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Cơ chế chính sách phát triển cơ sở vật chất và thiết bị trường học

a) Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị trường học; kiểm tra, đánh giá các sở giáo dục, các cơ sở đào tạo thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị trường học;

b) Xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị trường học;

c) Quản lý nội dung, quy cách, chất lượng và hoạt động kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu thiết bị dạy học.

2. Chương trình, đề án cơ sở vật chất, thiết bị trường học

a) Hướng dẫn, tổng hợp nhu cầu cơ sở vật chất, thiết bị trường học của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và toàn ngành;

b) Xây dựng các chương trình, đề án tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và ngành;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các các chương trình, đề án cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và ngành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 44. Nhiệm vụ và quyền hạn
...

2. Về chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục
...

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền về thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho nhà giáo.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 88/QĐ-BGDĐT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phùng Xuân Nhạ
Ngày ban hành: 09/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 88/QĐ-BGDĐT

650

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
432740