• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai

Văn bản pháp luật về Quyết toán dự án hoàn thành

 

Quyết định 880/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Khắc phục hậu quả lũ lụt, đảm bảo giao thông bước 1, đợt 2 năm 2013 tuyến đường ĐT.258 tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 880/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 880/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
CÔNG TRÌNH: KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT, ĐẢM BẢO GIAO THÔNG BƯỚC 1, ĐỢT 2 NĂM 2013 TUYẾN ĐƯỜNG ĐT.258 TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2004/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 35/BC-STC ngày 26/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên công trình: Khắc phục hậu quả lũ lụt, đảm bảo giao thông bước 1, đợt 2 năm 2013 tuyến đường ĐT.258 tỉnh Bắc Kạn.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải.

- Địa điểm xây dựng: Trên tuyến đường ĐT.258.

- Thời gian: Khởi công 05/6/2013; Hoàn thành: 03/8/2013.

Điều 2: Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn

Được duyệt

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tổng số

8.733.199.000

1.500.000.000

7.233.199.000

- Ngân sách NN

 

1.500.000.000

 

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Tổng dự toán

Chi phí đầu tư được quyết toán

Tổng số

8.767.546.967

8.733.199.000

1. Xây lắp

7.749.005.967

7.749.005.000

2. Chi phí ban QLDA

159.137.000

159.136.000

3. Chi phí tư vấn

824.560.000

799.667.000

4. Chi phí khác

34.844.000

25.391.000

3. Chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản:

Chi phí hót đất sụt taluy dương: 5.480.450.000 đồng.

Trong đó:

Chi phí xây lắp: 4.862.871.000 đồng

Chi phí QLDA + tư vấn + khác: 617.629.000 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Chủ đầu tư quản lý

Giao cho đơn vị khác quản lý

Tổng số

 

3.252.699.000

1. Tài sản cố định

 

3.252.699.000

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1.Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước là 8.733.199.000 đồng.

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 31/12/2013:

+ Số vốn đã thanh toán : 1.500.000.000 đồng.

+ Nợ phải thu: 0 đồng .

+ Nợ phải trả: 7.233.199.000 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

- Thực hiện nhiệm vụ bảo trì công tình đường bộ theo quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND huyện Ba Bể có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình theo đúng quy định và được phép ghi tăng tài sản cố định với giá trị là 3.252.699.000 đồng.

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản của dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNHCÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 880/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên đơn vị thực hiện

Công việc thực hiện

Giá trị QT

Giá trị đã thanh toán

Công nợ tính đến ngày 31/12/2013

Ghi chú

Phải thu

Phải trả

 

I

Xây lắp

 

7.749.005.000

1.250.000.000

-

6.499.005.000

 

1

Công ty CP quản lý và XD giao thông Bắc Kạn

Xây lắp hoàn thành

6.830.445.000

1.250.000.000

 

5.580.445.000

 

2

Công ty TNHH Quang Phú

Xây lắp hoàn thành

918.560

-

 

918.560.000

 

II

Quản lý dự án (Chi BQLDA + GS)

 

339.617.000

150.000.000

-

189.617.000

 

1

Ban QLDA sự nghiệp đường bộ

Chi phí BQLDA

339.617.000

150.000.000

 

189.617.000

 

III

Tư Vấn

 

619.186.000

100.000.000

-

519.186.000

 

1

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn

Khảo sát, lập BVTKHC-DT

491.471.000

100.000.000

 

391.471.000

 

2

Công ty Cổ phần tư vấn và Xây dựng Hùng Vương

Khảo sát, lập BVTKHC-DT

127.715.000

-

 

127.715.000

 

IV

Chi khác

 

25.391.000

-

-

25.391.000

 

1

Sở Tài chính Bắc Kạn

Thẩm tra QT

25.391.000

-

 

25.391.000

 

 

Tổng cộng

 

8.733.199.000

1.500.000.000

-

7.233.199.000

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 880/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 02/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 880/QĐ-UBND

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234836