• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015

 

Quyết định 882/QĐ-UBND quy định số lượng và mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2014-2015 do tỉnh Phú Yên ban hành

Tải về Quyết định 882/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 882/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 11 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG VÀ MỨC HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ THEO DÕI, QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2014-2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10/02/2012 của Liên bộ: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24/02/2012 của liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng;

Theo đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 773/LĐTBXH-BTXH ngày 26/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng và mức hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2014-2015 như sau:

1. Số lượng thành viên Tổ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng: 07 người, gồm: Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, cán bộ phụ trách công tác Lao động-Thương binh và Xã hội làm thường trực, Công an, Trưởng trạm y tế và 03 thành viên khác (là thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã).

2. Mức hỗ trợ:

Các thành viên Tổ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng mức hỗ trợ hàng tháng: 300.000 đồng/người/tháng. Riêng đối với thành viên Tổ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, đồng thời là thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện thì hưởng mức thù lao của Đội công tác tình nguyện cấp xã.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí hỗ trợ cán bộ theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng được bố trí trong dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách cấp xã.

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan kiểm tra trong việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế; Giám đốc Công an Tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Quang Nhất

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 882/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Trần Quang Nhất
Ngày ban hành: 11/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 882/QĐ-UBND

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236962