• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

Tải về Quyết định 885/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 885/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 ca Chính phủ vsửa đi, bsung một s điu của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dn vnghiệp vụ kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch vviệc công bthủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch và Giám đc Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch thuộc thm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang (có danh mục kèm theo);

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính dược ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-BVHTTDL ngày 14/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch;

Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- NĐiều 3;
- Văn phòn
g Chính phủ (Cục K.S TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP Lê Văn Hùng,
P. KSTTHC;
-
Cổng TTĐT tỉnh;
- L
ưu: VT, KSTT(Hiếu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Dũng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 ca Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh)

1. Thủ tục cấp bin hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

a) Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 02 ngày làm việc đối với phương tiện là xe ô tô và 07 ngày làm việc đối với phương tiện thủy nội địa ktừ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Địa đim thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 06) - Số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang;

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

c) Phí, lệ phí: Không.

d) Căn c pháp lý

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:

+ Phương tiện là xe ô tô: 16 giờ

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thi gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan h sơ; vào snhận hồ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

02 giờ

2

Giải quyết hồ sơ
(Trường hợp hsơ cần b sung, không đ điu kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ th)

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

02 giờ

Chuyên viên

06 giờ

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

02 giờ

3

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

02 giờ

4

Đóng dấu, vào s và chuyn hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn phòng Sở

02 giờ

5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giờ hành chính

+ Phương tiện thủy nội địa: 56 giờ

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thi gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

02 giờ

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp h sơ cn bsung, không đủ điu kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ th)

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

02 giờ

Chuyên viên

42 giờ

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

04 giờ

3

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

04 giờ

4

Đóng dấu, vào s và chuyn hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn phòng Sở

02 giờ

5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giờ hành chính

2. Thủ tục cấp đi bin hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

a) Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 02 ngày làm việc đối với phương tiện là xe ô tô và 07 ngày làm việc đối với phương tiện thủy nội địa kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Địa đim thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 06) - Số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang;

- Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

c) Phí, lệ phí: Không.

d) Căn c pháp

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử:

+ Phương tiện là xe ô tô: 16 giờ

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thc hiện

Thi gian gii quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tchức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan h sơ; vào snhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

02 gi

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp h sơ cn bsung không đủ điều kiện giải quyết phi có văn bản thông báo cụ th)

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

02 gi

Chuyên viên

06 giờ

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

02 giờ

3

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

02 gi

4

Đóng dấu, vào svà chuyn hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn phòng Sở

02 giờ

5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Gi hành chính

+ Phương tiện thủy nội địa: 56 giờ

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thi gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan hồ sơ; vào sổ nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

02 gi

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp h sơ cn bsung không đủ điu kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ th)

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

02 gi

Chuyên viên

42 giờ

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

04 giờ

3

Ký duyệt hồ

Lãnh đạo Sở

04 giờ

4

Đóng dấu, vào svà chuyển hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn phòng Sở

02 gi

5

Trả kết quả cho cá nhân, tchức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Gi hành chính

3. Thủ tục cấp lại bin hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

a) Thời hạn gii quyết

Trong thời hạn 02 ngày làm việc ktừ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại biển hiệu, Sở Giao thông vận tải xem xét, cấp lại biển hiệu cho phương tiện vận tải.

b) Địa đim thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (Quầy số 06) - Số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang;

- Thủ tc hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

c) Phí, lệ phí: Không.

d) Căn c pháp lý

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

đ) Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử: 16 giờ

Bước

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thi gian giải quyết

1

Tiếp nhận hồ của cá nhân, tổ chức (trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và qua fax, email); scan h sơ; vào snhận h

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

02 giờ

2

Giải quyết hồ sơ

(Trường hợp hsơ cần bsung, không đủ điu kiện giải quyết phải có văn bản thông báo cụ th)

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

02 gi

Chuyên viên

06 gi

Lãnh đạo Phòng Chuyên môn

02 gi

3

Ký duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở

02 gi

4

Đóng dấu, vào svà chuyển hồ sơ đến Trung tâm Phc vhành chính công tỉnh

Văn phòng Sở

02 gi

5

Trả kết quả cho cá nhân, tchức

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Giờ hành chính

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 885/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Trần Văn Dũng
Ngày ban hành: 31/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 885/QĐ-UBND

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445888