• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 886/QĐ-UBND-HC phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đồng Tháp năm 2016

Tải về Quyết định 886/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 886/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 198/TTr-SKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016 theo hình thức giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện với các mục tiêu và yêu cầu về sản phẩm khoa học như sau:

1. Tên nhiệm vụ: “Phát triển mô hình nuôi tôm càng xanh công nghiệp trong ao đất tại tỉnh Đồng Tháp”.

2. Mục tiêu cần đạt

Xây dựng thành công mô hình nuôi tôm càng xanh thương phẩm công nghiệp trong ao đất góp phần đa dạng mô hình nuôi, tạo thêm nguồn hàng xuất khẩu, đồng thời nâng cao lợi nhuận cho người nuôi thủy sản ở tỉnh Đồng Tháp.

3. Sản phẩm dự kiến

- Báo cáo khoa học tổng kết dự án.

- Quy trình kỹ thuật nuôi tôm càng xanh thâm canh trong ao đất đạt các yêu cầu về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sau:

+ Tỉ lệ sống của tôm càng xanh nuôi ≥ 30%.

+ Khối lượng tôm càng xanh giai đoạn thu hoạch tỉa trung bình 25-35g/con, thu hoạch cuối vụ trung bình 57g/con.

+ Năng suất tôm đạt >3,0 tấn/ha.

+ Giá thành sản xuất ≤100.000 đồng/kg.

4. Hình thức triển khai:

Nhiệm vụ được triển khai dưới hình thức dự án sản xuất thử nghiệm, giao trực tiếp cho Trường Đại học Cần Thơ chủ trì và Ts. Lam Mỹ Lan làm Chủ nhiệm dự án.

5. Đơn vị phối hợp và tiếp nhận sản phẩm

- Chi cục Thuỷ sản.

- Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư.

- Phòng Kinh tế thị xã Hồng Ngự.

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hồng Ngự.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Điều 1 đúng theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự; Thủ trưởng đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu VT, NC/KTN Đ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 886/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 02/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 886/QĐ-UBND-HC

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329985