• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 891/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 9 Điều 1; Khoản 2 Điều 2 Quyết định 1423/QĐ-UBND về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tải về Quyết định 891/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 891/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 5, KHOẢN 6, KHOẢN 7, KHOẢN 9 ĐIỀU 1; KHOẢN 2 ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1423/QĐ-UBND NGÀY 06/8/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017- 2018;

Căn cứ Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 87/TTr-SGDĐT ngày 05/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 9 Điều 1; khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 9 Điều 1 như sau:

“5. Hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 11/7/2020 và kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020.

6. Thi học sinh giỏi cấp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 10/6/2020.

7. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học: Hoàn thành trước ngày 15/7/2020; xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Hoàn thành trước ngày 15/7/2020.

9. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học năm học 2020-2021: Hoàn thành trước ngày 30/8/2020".

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2, như sau:

"- Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 trước ngày 15/8/2020".

Điều 2. Các điều khoản khác của Quyết định 1423/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2019-2020 đảm bảo theo khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đã sửa đổi, bổ sung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 13/3/2020.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (vx);
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (vx);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 891/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Dương Văn Tiến
Ngày ban hành: 07/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 891/QĐ-UBND

56

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449072