• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quan hệ lãnh sự


 

Quyết định 895/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Hiệp định về thông báo và trợ giúp lãnh sự giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 895/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 895/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VỀ THÔNG BÁO VÀ TRỢ GIÚP LÃNH SỰ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 1775/TTr-BNG-LS ngày 29 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý nội dung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về thông báo và trợ giúp lãnh sự.

Điều 2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Ngoại giao hoặc Đại sứ Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a thay mặt Chính phủ ký chính thức văn kiện nêu trên.

Điều 3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Công an, Giao thông vận tải, Quốc phòng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 895/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 12/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 895/QĐ-TTg

230

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234959