• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thi đua khen thưởng


Văn bản pháp luật về Giải thưởng Hồ Chí Minh

 

Quyết định 895/QĐ-TTg năm 2016 về thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 895/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 895/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH, GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐT 5

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5 (sau đây gọi tt là Hội đồng), để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Điều 2. Thành phần Hội đồng gồm:

1. Ông Chu Ngọc Anh - Tiến sĩ - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch.

2. Ông Nguyễn Quân - Tiến sĩ - nguyên Bộ trưng Bộ Khoa học và Công nghệ - Phó Chủ tịch.

3. Ông Đỗ Trung Tá - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao - Phó Chủ tịch.

4. Ông Nguyễn Văn Hiệu - Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Phó Chủ tịch.

5. Ông Nguyễn Việt Bắc - Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới”, mã số KC.02/11-15- Ủy viên.

6. Ông Nguyễn Văn Bộ - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - Ủy viên.

7. Ông Lê Hữu Nghĩa - Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011 - 2015 - Ủy viên.

8. Ông Vũ Minh Giang - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội - y viên.

9. Ông Nguyễn Văn Khang - Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Lạc Hồng - Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện Kỹ thuật quân sự - Ủy viên.

11. Bà Lộc Phương Thủy - Giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Trưng phòng Văn học nước ngoài, Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội - Ủy viên.

12. Ông Từ Quang Hiển - Giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái nguyên - Ủy viên.

13. Ông Bùi Quốc Khánh - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Đại học Bách khoa Hà Nội - Ủy viên.

14. Ông Lê Đức Mạnh - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm - Ủy viên.

15. Ông Đỗ Hoài Nam - Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Ủy viên.

16. Ông Trương Duy Nghĩa - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam - Ủy viên.

17. Ông Nguyễn Văn Ngọc - Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ, Học viện An ninh nhân dân - Ủy viên.

18. Ông Lê Sâm - Giáo sư, Tiến sĩ, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Ủy viên.

19. Ông Nguyễn Hoàng Trí - Giáo sư, Tiến sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội - y viên.

20. Ông Đặng Văn Bát - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, nguyên Trưởng Khoa Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Ủy viên.

21. Ông Nguyễn Thanh Thủy - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội - Ủy viên.

22. Ông Nguyễn Công Khẩn - Giáo sư, Tiến sĩ, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế - Ủy viên.

23. Ông Phạm Công Tạc - Tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Ủy viên.

Điều 3. Hội đồng hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 17 và khoản 3 Điều 21 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Điều 4. Hội đồng có Tổ công tác giúp việc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được Bộ Khoa học và Công nghệ bố trí trong kinh phí tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2015.

Điều 5. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 03/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tư
ớng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- V
ăn phòng Chtịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, TH;
- Lưu: VT, TCCV (3b).KN

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Điều 17. Thành phần, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng xét tặng giải thưởng các cấp
...
2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng xét tặng giải thưởng các cấp:

a) Hội đồng đánh giá công bằng, dân chủ, khách quan, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu và quyết định theo tỷ lệ quy định cho từng cấp xét thưởng;

b) Hội đồng xét tặng giải thưởng chỉ xem xét những hồ sơ đáp ứng đầy đủ các văn bản, tài liệu theo quy định;

c) Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp nhà nước chỉ xem xét những công trình được Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp nhà nước đề nghị; Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp nhà nước chỉ xem xét những công trình được Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp Bộ, ngành, địa phương đề nghị; Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp Bộ, ngành, địa phương chỉ xem xét những công trình được Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp cơ sở đề nghị;

d) Thành viên Hội đồng xét tặng giải thưởng các cấp có trách nhiệm nghiên cứu, nhận xét và đánh giá hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng công trình bằng văn bản;

đ) Cuộc họp Hội đồng phải có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng tham dự, do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch (được Chủ tịch ủy quyền bằng văn bản) chủ trì và có 02 ủy viên phản biện. Thành viên Hội đồng vắng mặt phải có nhận xét, đánh giá bằng văn bản;

e) Nội dung cuộc họp phải được ghi thành biên bản, có chữ ký của người chủ trì, thư ký khoa học do Hội đồng bầu chọn và lưu hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng;

g) Việc xét tặng giải thưởng cho các công trình có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước được áp dụng quy trình, thủ tục chung nhưng phải tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.
...
Điều 21. Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Mình và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ tại Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp nhà nước
...
3. Trách nhiệm Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp nhà nước:

a) Kiểm tra, rà soát hồ sơ xét tặng giải thưởng của Hội đồng xét tặng giải thưởng chuyên ngành cấp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị;

b) Xem xét, đánh giá và bỏ phiếu lựa chọn công trình đề nghị xét tặng giải thưởng theo quy định;

c) Đề nghị tác giả công trình hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ (bản giấy) để lưu tại cơ quan tổ chức xét tặng giải thưởng cấp nhà nước và hoàn thiện hồ sơ xét tặng giải thưởng theo góp ý của Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp nhà nước;

d) Chuẩn bị hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng trình Thủ tướng Chính phủ, gồm: Tờ trình; danh sách, hồ sơ các công trình đủ điều kiện, tiêu chuẩn được xét tặng giải thưởng và được ít nhất 90% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý; biên bản họp xét tặng giải thưởng của Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp nhà nước.

đ) Gửi hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng quy định tại Điểm d Khoản này đến Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để tổng hợp hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xét tặng giải thưởng ở Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp nhà nước.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 895/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 895/QĐ-TTg

373

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
312959