• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2020 về thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường mầm non và trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 903/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 903/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG QUA CÁC CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TỔ CHỨC NẤU ĂN CHO TRƯỜNG MẦM NON VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG LẬP CÓ HỌC SINH BÁN TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của, Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non;

Căn cứ Thông báo số 534/TB-TTHĐND ngày 21/01/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc nhất trí lùi thời gian trình 02 nghị quyết từ kỳ họp thứ 12 sang kỳ họp thứ 13, 14 của HĐND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 170/TTr-SGDĐT ngày 17/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua các chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường mầm non và trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

a) Hỗ trợ kinh phí để trường mầm non công lập thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non ở bán trú.

b) Hỗ trợ kinh phí để trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông công lập tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú.

c) Hỗ trợ 200% mức lương cơ sở/tháng để trường mầm non, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông công lập tổ chức công tác y tế học đường, chăm sóc sức khỏe học sinh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

d) Hỗ trợ 200% mức lương cơ sở/tháng để trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông công lập tổ chức công tác bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường.

e) Hỗ trợ kinh phí cho trường phổ thông có tổ chức nấu ăn cho học sinh ăn, ở bán trú (trừ trường phổ thông dân tộc bán trú) để cho công chức, viên chức và người lao động được giao thêm nhiệm vụ quản lý học sinh bán trú.

g) Hỗ trợ một lần kinh phí để trường mầm non, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông công lập mua sắm dụng cụ nhà bếp, đồ dùng phục vụ nấu ăn, đồ dùng tổ chức bữa ăn tập thể:

h) Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ có hộ khẩu thường trú thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học tại trường mầm non công lập của tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết theo quy định, trình UBND tỉnh phê duyệt, trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho chủ trương làm cơ sở triển khai quy trình xây dựng nghị quyết để trình kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa XIV xem xét, thông qua.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở GDĐT;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KGVX Phương 10 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 903/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Phạm Văn Thủy
Ngày ban hành: 05/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 903/QĐ-UBND

98

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449074