• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Quyết định 906/QĐ-BHXH năm 2014 về "Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm" áp dụng cho đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tải về Quyết định 906/QĐ-BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 906/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH "TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MÁY TRẠM” ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ - quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26/12/2006 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-BHXH ngày 15/3/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm" áp dụng cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thực hiện Quyết định này và trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, ban hành "Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm" cho phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi thực hiện mua sắm thiết bị máy trạm không được thấp hơn tiêu chuẩn quy định.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 598/QĐ-BHXH ngày 20/6/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành "Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm" áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Trưởng ban Tài Chính - Kế toán, Trưởng ban Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT (4b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THIẾT BỊ MÁY TRẠM
(Kèm theo Quyết định số: 906/QĐ-BHXH ngày 05/09/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT

Hạng mục

Mô tả cấu hình tối thiểu

1

Bộ xử lý trung tâm

Intel Core i3-3220 (3MB cache/ 3.3GHz) hoặc tương đương

2

Bộ nhớ trong

2GB DDR3

Khả năng nâng cấp được 8GB DDR3

3

Ổ cứng lắp trong

Dung lượng 500GB, 3.5" Internal HDD Bay

Chuẩn SATA3

Tốc độ vòng quay: 7200 RPM

4

Card mạng

Tích hợp sẵn Gigabit Ethernet Network Connection

5

Ổ quang

DVD-ROM Drive

6

Giao diện kết nối

4 cổng USB 2.0; 1 cổng RJ-45 Ethernet.

7

Hệ điều hành

Window 7, Window 8, Linux, Mac...

8

Phụ kiện

Bàn phím, Chuột cổng USB

9

Nguồn

240W

10

Màn hình

18.5” LCD Monitor

11

Bảo hành

12 tháng

Lưu ý: Tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trên là tiêu chuẩn tối thiểu, khuyến khích các đơn vị mua sắm thiết bị có cấu hình kỹ thuật cao hơn để có thời gian khai thác, sử dụng ổn định lâu dài (tối thiểu 5 năm), tránh sớm bị lạc hậu về kỹ thuật.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 906/QĐ-BHXH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 05/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 906/QĐ-BHXH

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250166