• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Bảo vệ và phát triển rừng

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

 

Quyết định 913/QĐ-BKHĐT năm 2018 về đính chính Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định 38/2016/QĐ-TTg về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Quyết định 913/QĐ-BKHĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 913/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 02/2018/TT-BKHĐT NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2016/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG VÀ ĐẦU TƯ HỖ TRỢ KẾT CẤU HẠ TẦNG, GIAO NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về công báo;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ vkiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật tại Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp, như sau:

Tại khoản 1 Điều 13, thay cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 6 năm 2018” bằng cụm từ “Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 6 năm 2018”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chính ph
;
- Viện Kiểm sát nhân
dân ti cao;
- Tòa án nhân dân t
i cao;
- Cơ quan TƯ c
a các đoàn thể;
- UBTƯ Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam;
-
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ; Website Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu VT
, Vụ KTNN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hiếu

 

 

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 6 năm 2018.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 913/QĐ-BKHĐT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 22/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/07/2018   Số công báo: Từ số 765 đến số 766
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 913/QĐ-BKHĐT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
386914