• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Gia Lai quản lý kèm theo Quyết định 471/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 915/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 915/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 26 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH QUẢN LÝ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 471/QĐ-UBND NGÀY 27/5/2016 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Qui định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số: 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Qui định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nm giữ 100% vốn điều lệ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1921/STC-CSVG ngày 16/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Chủ tịch UBND tnh Gia Lai như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, Điều 1:

Xe sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ An ninh- chính trị - xã hội, phòng chng thiên tai.

2. B sung phụ lục kèm theo Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Chtịch UBND tnh Gia Lai về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý (cụ thể bổ sung từng đơn vị có chi tiết kèm theo).

3. Bổ sung thêm khoản 3 Điều 3:

Các đơn vị đang quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng có số lượng vượt so với tiêu chuẩn, định mức đã ban hành hoặc chưa ban hành định mức thì giữ nguyên hiện trạng tiếp tục sử dụng, không được trang bị thêm vượt số xe hiện có và sẽ xử lý, điều chuyển khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ tởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Thường trực T
nh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND t
nh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT
UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các hội, đoàn thể;
- Sở Tư pháp;
- B
áo Gia Lai, Đài PTTH tnh;
- Các PVP UBND t
nh;
- Trung tâm tin học;
- L
ưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hoàng

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG
(Kèm theo Quyết định số: 915/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

1/ Ngành Y tế

Số TT

Đơn vị

Định mức

Số lượng

Chủng loại xe

1

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

01 xe

Xe chuyên dùng phục vụ công tác chuyên môn

2/ Phục vụ công tác vệ sinh môi trường:

STT

Đơn vị

Định mức

Số lượng

Chủng loại xe

1

Thị xã Ayun Pa, An Khê và các huyện

01 xe/01 đơn vị

Xe cẩu đa năng.

2

Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên Môi trường)

01 xe

Xe phục vụ chuyên ngành

3/ Ngành Nông, Lâm nghiệp

Số TT

Đơn v

Định mức

Số lượng

Chủng loại xe

1

Trung tâm giống vật nuôi

02 xe

01 xe tải nhẹ Kia chở bò và heo và 01 xe bán tải chở tinh heo, bò, bình nitơ

2

Trung tâm giống thủy sản

01 xe

Xe phục vụ chuyên ngành

4/ Ngành Giáo dục và Đào tạo

Số TT

Đơn vị

Định mức

Số lượng

Chủng loại xe

1

Trường Cao đẳng sư phạm tnh

1 xe

Xe 16 chỗ trở lên, chở học sinh thực tập...

5/ Ngành Văn hóa, Th thao và Du lịch

STT

Đơn vị

Định mức

Số lượng

Chủng loại xe

1

Trung tâm Văn hóa, Điện nh và Du lịch tnh

1 xe

Xe chiếu phim lưu động

1 xe

Xe sân khấu lưu động, thông tin lưu động

6/ Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

STT

Đơn vị

Định mức

Số lượng

Chủng loại xe

1

Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội

02 xe

Xe phục vụ chuyên ngành

2

Trung tâm dch v vic làm

01 xe

Xe tải Huyndai chở dụng cụ, thiết bị sàn giao dịch việc làm

7/ Các đơn vị khác

STT

Đơn vị

Định mức

Số lượng

Chủng loại xe

1

Ban chăm sóc sức khỏe cán bộ tnh Gia Lai

01 xe

Xe cu thương, phục vụ chuyên ngành

1

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (SThông tin và Truyền thông)

01 xe

Xe bán ti phục vụ chuyên ngành

8/ Xe sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù, đột xut, cp bách, phục vụ nhiệm vụ An ninh - chính trị - xã hội, phòng chống thiên tai:

STT

Đơn vị

Định mc

Số lượng

Chủng loại xe

1

Văn phòng Tỉnh ủy

03 xe

Xe 02 cầu, 07 chỗ sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù, đột xuất, cấp bách, phục vụ nhiệm vụ An ninh- Chính trị - Xã hội, phòng chng thiên tai

01 xe

Xe 16 chngồi trở lên phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hi

2

Văn phòng HĐND tnh

03 xe

Xe 02 cầu, 07 chỗ sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù, đột xuất, cấp bách, phục vụ nhiệm vụ An ninh- Chính trị - Xã hội, phòng chống thiên tai

01 xe

Xe từ 16 chtrở lên để chở các Đại biểu Quốc hội và HĐND đi tiếp xúc cử tri và các Ban của HĐND đi giám sát.

3

Văn phòng UBND tnh

04 xe

Xe 02 cầu, 07 chỗ sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù, đột xuất cấp bách, phục vụ nhiệm vụ An ninh- Chính trị - Xã hội, phòng chống thiên tai

01 xe

Xe từ 16 chỗ trở lên để ch các khách Trung ương vào địa phương làm việc và chở tp trung các Ban, sở, ngành đi làm việc với các huyện

4

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tnh Gia Lai

01 xe

Xe 16 chỗ trở lên dùng để chở già làng, trưởng bản, cán bộ lão thành cách mạng và các Đoàn thể đi chung

5

Mặt trận tquốc của 17 huyện, thị xã, thành phố

01 xe/01 đơn vị

Xe 02 cầu, 07 chỗ sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù, đột xuất, cấp bách, phục vụ nhiệm vụ An ninh- Chính trị - Xã hội, phòng chống thiên tai

6

Văn phòng HĐND và UBND thành phố Pleiku

01 xe

Xe 16 chỗ ngồi trở lên phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 915/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Nguyễn Đức Hoàng
Ngày ban hành: 26/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 915/QĐ-UBND

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329418