• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch


Văn bản pháp luật về Luật Quảng cáo

 

Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tải về Quyết định 915/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 915/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời;

Căn cứ Nghị quyết số 222/NQ-HĐND , ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thông qua Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Tờ trình số 631/TTr- SKHĐT-VX, ngày 25/3/2020),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được thực hiện trên cơ sở các căn cứ của pháp luật hiện hành về hoạt động quảng cáo, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long và các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực có liên quan nhằm đưa hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đi vào hoạt động có nề nếp, phát huy hiệu quả, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Quy hoạch hệ thống quảng cáo ngoài trời đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời theo đúng quy định, góp phần phục vụ đắc lực công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thúc đẩy phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, phục vụ dân sinh, đồng thời tạo cảnh quan đẹp cho các đô thị và quảng bá phát triển du lịch.

- Xác lập các nguyên tắc, vị trí, khoảng cách, chiều cao, không gian, quy mô, hình thức và nội dung của các phương tiện quảng cáo ngoài trời.

- Tạo cơ sở pháp lý trong quản lý Nhà nước, từng bước thiết lập hệ thống quản lý chặt chẽ trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời. Hoàn thiện cơ chế đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực trong lĩnh vực quảng cáo.

b) Mục tiêu cụ thể

Theo từng giai đoạn cụ thể, thực hiện rà soát, sắp xếp đầu tư lại hệ thống các loại hình quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành. Hoàn chỉnh hệ thống bảng tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo thương mại một cách đồng bộ, đúng quy định, an toàn, mỹ quan.

*Giai đoạn từ nay đến năm 2020

- Cải tạo, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo đã xuống cấp và thay mới các bảng không đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Trong giai đoạn này sẽ được thực hiện điều chỉnh một số bảng tuyên truyền, bảng quảng cáo về vị trí, diện tích, chất liệu, hình thức phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương theo quy hoạch được duyệt.

- Ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống điểm treo băng rôn ngang, giá treo băng rôn dọc trên các tuyến đường tại thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh; các cụm pano tập trung tại các khu vực công cộng, khu vực đông dân cư ở trung tâm các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, tiếp tục cấp phép và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư bảng quảng cáo tấm lớn tại các khu vực trọng điểm dọc theo trục Quốc lộ 1A, Quốc lộ 80, Quốc lộ 54, Quốc lộ 53, Quốc lộ 57 và các trục đường tỉnh 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910. Riêng đối khu vực đường dẫn cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ ưu tiên các loại hình quảng cáo công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng quảng cáo.

- Đẩy mạnh thực hiện cơ chế xã hội hóa trong việc đầu tư thực hiện tuyên truyền cổ động, thương mại, đặc biệt các bảng quảng cáo tấm lớn và bảng quảng cáo điện tử phục vụ tuyên truyền tại các vị trí đã xác định trong quy hoạch.

* Giai đoạn 2021-2025

- Hoàn thiện xây dựng hệ thống phương tiện quảng cáo ngoài trời trên toàn tỉnh, bảo đảm mỗi bảng quảng cáo là một công trình đầu tư khai thác trong nhiều năm, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

- Đưa công nghệ quảng cáo mới (hình thức cuộn, thay hình, màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời,...) vào các bảng quảng cáo tấm lớn.

- Đặc biệt đối với các khu vực cửa ngõ của tỉnh sẽ từng bước hoàn chỉnh các bảng quảng cáo, cổng chào nhằm quảng bá hình ảnh của tỉnh.

* Giai đoạn 2026-2030

- Hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống phương tiện tuyên truyền cổ động trực quan và bảng quảng cáo tấm lớn theo quy hoạch, đảm bảo mỗi pano tuyên truyền và mỗi bảng quảng cáo là công trình khai thác trong nhiều năm, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong tuyên truyền, quảng cáo.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với thực tế.

- Tổng kết, báo cáo việc thực hiện quy hoạch.

3. Nội dung quy hoạch

a) Nguyên tắc quy hoạch xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

* Nguyên tắc bố trí các loại hình quảng cáo

Quy hoạch phải xác định vị trí dành cho hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị phục vụ lợi ích xã hội và vị trí quảng cáo thương mại, cụ thể:

- Đối với tuyên truyền cổ động chính trị: ưu tiên bố trí tập trung thành cụm tại các trung tâm hành chính của tỉnh, huyện, xã; các điểm nút giao thông quan trọng; hệ thống Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các cấp; các điểm giáp ranh giữa tỉnh Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long với các tỉnh lân cận.

- Đối với quảng cáo thương mại: bố trí các bảng quảng cáo tấm lớn ngoài phạm vi nội thành, nội thị, các khu trung tâm hành chính. Các loại hình quảng cáo còn lại sẽ nghiên cứu địa hình, nhu cầu thực tế để bố trí tại các khu vực Trung tâm thương mại, công viên, khu vui chơi giải trí, các tuyến đường trong nội thành, nội thị, khu dân cư. Khuyến khích các hình thức xã hội hóa trong hoạt động quảng cáo. Kế thừa và giữ nguyên các vị trí quảng cáo vẫn còn phù hợp với quy hoạch để tránh thiệt hại về kinh tế cho tổ chức, cá nhân khi phải điều chỉnh.

* Nguyên tắc thống nhất về quy chuẩn

Các loại hình quảng cáo ngoài trời trong quy hoạch này được xác định thống nhất theo các quy chuẩn, cụ thể:

- Thống nhất về vị trí: đối với mỗi loại hình quảng cáo, quy định vị trí cụ thể nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phù hợp với quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Thống nhất về quy chuẩn kỹ thuật (bao gồm các quy định về diện tích, chất liệu, kiểu dáng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia): đảm bảo tính an toàn, mỹ quan đô thị, hiệu quả thông tin và tính đồng bộ, thống nhất trong quản lý cấp phép quảng cáo.

- Thống nhất về phương thức thực hiện: đảm bảo cho hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị và quảng cáo thương mại được kiểm soát và thực hiện đúng quy hoạch.

b) Xác định khu vực không quảng cáo thương mại và khu vực hạn chế quảng cáo thương mại

* Địa điểm, khu vực cấm quảng cáo

- Khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp; doanh trại quân đội, trụ sở cơ quan công an; địa điểm dành riêng cho việc tuyên truyền cổ động chính trị.

- Quảng cáo giăng ngang qua đường giao thông.

- Nơi che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng.

* Địa điểm, khu vực hạn chế quảng cáo

- Trên các công trình xây dựng băng ngang qua đường giao thông (cổng chào, trạm thu phí, bảng chỉ dẫn giao thông).

- Bên trong vòng xoay các giao lộ; mặt đường giao thông; trong hành lang an toàn đối với cầu, đường cao tốc, đất của đường bộ khu vực ngoài đô thị (trừ trường hợp có thỏa thuận với đơn vị quản lý của ngành giao thông vận tải và phù hợp với quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương).

- Mặt tiền và hai mặt tường bên (phải, trái) công trình các chợ có thiết kế hệ thống cửa sổ, ô lấy ánh sáng và thông gió.

c) Quy chuẩn kỹ thuật đối với các phương tiện quảng cáo ngoài trời

* Khu vực ngoài đô thị: Trên các tuyến đường ngoài đô thị (quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện) được phép lắp đặt bảng quảng cáo tấm lớn và tấm nhỏ; hộp đèn; phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng; màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời và phải tuân theo các quy định.

* Khu vực trong nội thành, nội thị: Trên các tuyến đường trong nội thành, nội thị được phép lắp đặt bảng quảng cáo tấm nhỏ; hộp đèn; băng rôn ngang, băng rôn dọc; phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng; màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời và phải tuân theo các quy định.

* Trên dải phân cách các tuyến đường đô thị: Đối với các tuyến đường đô thị có dải phân cách mặt cắt ngang từ 1,5m đến dưới 15m phải áp dụng một loại bảng quảng cáo thống nhất về diện tích, kiểu dáng, chiều cao, khoảng cách và lựa chọn trong khoảng giới hạn quy định.

* Tại các cửa hàng, cửa hiệu, nhà ở: Bảng quảng cáo, hộp đèn gắn/ốp cố định vào mặt ngoài các công trình thấp tầng phải đảm bảo các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, cứu hộ cứu nạn; không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, kết cấu của công trình; phải liên kết cố định, chắc chắn với công trình và các quy định.

d) Quy hoạch quảng cáo ngoài trời và phương tiện phục vụ tuyên truyền

Quy hoạch được thực hiện trên địa bàn của 8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Vĩnh Long với các hình thức như sau:

- Pano tuyên truyền: 25 tấm lớn, 163 tấm nhỏ.

- Bảng quảng cáo: 100 tấm lớn, 30 tấm nhỏ.

- Màn hình LED: 14 tấm lớn, 116 tấm nhỏ.

- Trụ treo băng rôn ngang: 181 trụ.

- Giá treo băng rôn dọc: 2.200 giá.

- Bảng quảng cáo rao vặt: 89 bảng.

4. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư

- Giai đoạn 2019 - 2020: Đầu tư 33 điểm treo băng rôn ngang ở thành phố Vĩnh Long, 700 giá treo băng rôn dọc ở thành phố Vĩnh Long, cải tạo sửa chữa 10 pano tuyên truyền cũ theo quy hoạch mới.

- Giai đoạn 2021 - 2025: Đầu tư 150 trụ treo băng rôn ngang và 1.000 giá treo băng rôn dọc tại các huyện, thị xã; 05 bảng chào địa phận tỉnh Vĩnh Long ở các điểm giáp tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Trà Vinh; cải tạo, sửa chữa 10 pano tuyên truyền cũ theo quy hoạch mới; 03 pano tuyên truyền tấm lớn theo quy hoạch tại thị xã Bình Minh; mời gọi đầu tư 05 màn hình LED tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo ở thành phố Vĩnh Long.

- Giai đoạn 2026 - 2030: Tiếp tục đầu tư, hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với thực tế.

5. Kinh phí thực hiện

- Giai đoạn 2019 - 2020: 2,050 tỷ đồng, trong đó phấn đấu vận động xã hội hóa 30% (tương đương 615 triệu đồng).

- Giai đoạn 2021 - 2025: 17 tỷ đồng, trong đó phấn đấu vận động xã hội hóa 30% (tương đương 5,1 tỷ đồng).

- Giai đoạn 2026 - 2030: Tiếp tục tham mưu đề xuất theo tình hình thực tế.

6. Các giải pháp thực hiện quy hoạch

- Thực hiện công bố công khai quy hoạch theo quy định, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng.

- Tăng cường vận động xã hội hóa. Bố trí hợp lý nguồn vốn và cơ chế huy động vốn và quỹ đất.

- Có giải pháp thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải trong việc cấp phép cho các pano tuyên truyền an toàn giao thông kết hợp quảng cáo thương mại ở các khu vực hạn chế quảng cáo thương mại, khu vực hành lang an toàn đường bộ, để đảm bảo không phá vỡ quy hoạch quảng cáo của tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực quảng cáo.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tuyên truyền, quảng cáo.

- Thực hiện cơ chế phối kết hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo. Tăng cường việc tham quan, học tập mô hình, kinh nghiệm của các địa phương trong cả nước trong quản lý nhà nước về lĩnh vực tuyên truyền, quảng cáo.

(Kèm theo Quy hoạch chi tiết).

Điều 2. Tổ chức thực hiện Quy hoạch

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Căn cứ Quy hoach được phê duyệt, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức công bố công khai Quyết định phê duyệt và niêm yết quy hoạch quảng cáo ngoài trời và bản vẽ chi tiết quy hoạch quảng cáo tại trụ sở UBND các cấp và công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan và các địa phương đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân triển khai thực hiện đúng quy hoạch, quy định hiện hành; định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện quy hoạch và đề xuất những biện pháp bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đảm bảo phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kịp thời đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Tăng cường vận động xã hội hóa trong thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư.

- Tham mưu UBND tỉnh thống nhất với Bộ Giao thông vận tải trong việc cấp phép cho các pano tuyên truyền an toàn giao thông kết hợp quảng cáo thương mại ở các khu vực hạn chế quảng cáo thương mại, khu vực hành lang an toàn đường bộ để đảm bảo không phá vỡ quy hoạch quảng cáo của tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực quảng cáo.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định các đề xuất đầu tư theo hình thức xã hội hóa kết hợp tuyên truyền chính trị với quảng cáo thương mại, trình UBND tỉnh quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế đấu thầu không gian công cộng, tài sản công đưa vào kết hợp tuyên truyền chính trị với quảng cáo thương mại.

- Tiếp nhận các ý kiến vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung của các cơ quan, đơn vị về quy hoạch quảng cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thê thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.

2. Sở Xây dựng

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai, tổ chức thực hiện quy hoạch quảng cáo đã được phê duyệt.

- Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo thẩm quyền; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp giấy phép xây dựng các công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện; xử lý kịp thời các vi phạm về xây dựng các công trình quảng cáo theo thẩm quyền.

3. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quản lý nhà nước đối với biển, bảng quảng cáo và trong công tác phối hợp tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo theo thẩm quyền.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được duyệt.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phổ biến quy định của pháp luật về viết, đặt biển hiệu cho tổ chức khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Trong phạm vi quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với các sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện quy hoạch.

5. Sở Tài chính

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cơ chế, chính sách khuyến khích huy động xã hội hóa, thu hút các nguồn vốn từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống tuyên truyền cổ động kết hợp quảng cáo thương mại theo quy hoạch.

- Trong phạm vi quyền hạn của mình, chủ trì, phối hợp với các sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện quy hoạch.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Đưa nội dung quy hoạch này vào quy hoạch sử dụng đất của tỉnh và phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện quy hoạch này.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền; tham mưu bố trí đất để xây dựng hệ thống tuyên truyền trực quan, quảng cáo ngoài trời theo nội dung quy hoạch; chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc cho thuê đất để dựng, lắp đặt công trình tuyên truyền chính trị, công trình quảng cáo theo quy định của pháp luật...

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, môi trường của công trình quảng cáo theo thẩm quyền.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo, các bảng điện tử và các hình thức tương tự khác, đảm bảo vấn đề an toàn thông tin.

8. Các sở, ngành có liên quan

Tuân thủ đúng quy hoạch các phương tiện tuyên truyền cổ động chính trị được phê duyệt. Trước khi thực hiện phải gửi Thông báo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết để phối hợp quản lý.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trực tiếp quản lý, thực hiện nội dung quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn, đảm bảo theo đúng quy hoạch được phê duyệt.

- Bố trí hợp lý nguồn kinh phí để hoàn chỉnh hệ thống phương tiện tuyên truyền cổ động chính trị trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt.

- Tích cực mời gọi đầu tư, ứng dụng các tiến bộ công nghệ vào hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị ở địa phương.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quảng cáo; kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn theo thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1678/QĐ-UBND, ngày 09/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Đề án quy hoạch chi tiết vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời khu vực đường dẫn cầu Cần Thơ (Quốc lộ 1A, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 915/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 13/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 915/QĐ-UBND

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445025