• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Quyết định 926/QĐ-BHXH năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Quyết định 926/QĐ-BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 926/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ THANH TOÁN ĐA TUYẾN KHU VỰC PHÍA NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc) tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định và thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các bệnh viện tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm là đơn vị dự toán cấp 3, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trực tiếp ký kết hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và tổ chức thực hiện công tác giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành đối với các bệnh viện tuyến Trung ương trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (có danh mục kèm theo).

2. Tổng hợp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đa tuyến ngoại tỉnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Trung tâm ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, chuyển kết quả về Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc để thẩm định, thông báo đa tuyến; tiếp nhận và giám định lại các trường hợp từ chối, điều chỉnh đa tuyến đi, đến ngoại tỉnh.

3. Phối hợp kiểm tra và tham gia đoàn kiểm tra công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

4. Phối hợp với các Ban nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều này.

5. Trả lời vướng mắc của các tổ chức và cá nhân liên quan đến việc thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh.

6. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và tuyên truyền chế độ, chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế.

7. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 .

8. Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị theo quy định hiện hành.

9. Thực hiện chế độ tài chính, thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành

1. Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành theo chế độ Thủ trưởng. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giúp việc Giám đốc có các Phó Giám đốc. Giám đốc và các Phó Giám đốc do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.

2. Giám đốc Trung tâm ban hành quy định về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Trung tâm, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

3. Giám đốc Trung tâm phân công hoặc ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được giao. Giám đốc Trung tâm phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Giám đốc được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức Trung tâm gồm:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Tài chính - Kế toán;

c) Phòng Nghiệp vụ Giám định;

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng do Giám đốc Trung tâm xây dựng trình Tổng Giám đốc quyết định.

Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ Thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Giúp Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo tiêu chuẩn chức danh và tuân thủ quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

2. Biên chế của Trung tâm do Tổng Giám đốc giao. Công chức, viên chức của Trung tâm được tuyển dụng theo quy định hiện hành và làm việc theo quy chế làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Trung tâm; quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công chức, viên chức; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Trung tâm; chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.

4. Thực hiện quy định của pháp luật và của Tổng Giám đốc.

5. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 01/7/2014. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- HĐQL (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB (5).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

DANH MỤC

CÁC BỆNH VIỆN DO TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ THANH TOÁN ĐA TUYẾN KHU VỰC PHÍA NAM QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 926/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT

Tên bệnh viện

Ghi chú

1

Bệnh viện Chợ Rẫy

 

2

Bệnh viện Thống Nhất

 

3

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

 

4

Bệnh viện 175

 

5

Bệnh viện 30-4

 

6

Bệnh viện Đa khoa Bưu điện

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 926/QĐ-BHXH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 09/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 926/QĐ-BHXH

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250167