• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ môi trường


Văn bản pháp luật về Thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

 

Quyết định 928/QĐ-BNV năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Quyết định 928/QĐ-BNV
Bản Tiếng Việt

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 928/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33/CT-TTG NGÀY 20/8/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ, XỬ LÝ VÀ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/0/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng:
- Văn phòng Bộ (P.HCQT để t/h);
- Lưu: VT, VP(THTK.Q.Thu).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Thị Thanh Trà

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33/CT-TTG NGÀY 20/8/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ, XỬ LÝ VÀ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA
(Kèm theo Quyết định số 928/QĐ-BNV ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

b) Huy động sự tham gia một cách thiết thực, chủ động của các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Nội vụ trong các hoạt động quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa từ tham mưu chính sách, pháp luật cho đến các hoạt động, việc làm cụ thể.

c) Thực hiện tinh thần nêu gương của các cơ quan, đơn vị, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ trong cuộc chiến chống chất thải nhựa qua đó lan tỏa và làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa dùng một lần và túi nilông khó phân hủy trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy và thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

2. Yêu cầu

a) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phải được triển khai sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể thuộc Bộ Nội vụ với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả:

b) Đề cao trách nhiệm, vai trò và nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi ứng xử với các sản phẩm nhựa, chất thải nhựa

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ động tổ chức quán triệt, giáo dục, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 33/CT-TTg .

- Trung tâm Thông tin, Tạp chí tổ chức nhà nước, các tạp chí của các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục về giảm thiểu, phân loại, thu gom và tái chế chất thải nhựa: quảng bá các sản phẩm nhựa, túi ni lông được gắn nhãn xanh, nhãn sinh thái.

- Văn phòng Bộ xây dựng và thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động của Bộ về tác hại của rác thải từ sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và đại dương; hình thành ý thức, thói quen của công chức, viên chức, người lao động trong việc giảm thiểu, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa.

2. Tăng cường các hoạt động để giảm thiểu chất thải nhựa

a) Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

- Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi ni lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp dựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn...); không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa... dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác: ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường

Thời gian thực hiện: thường xuyên

- Thực hiện thu gom, phân loại rác thải phát sinh tại cơ quan, trụ sở làm việc phục vụ hoạt động thu gom, tái chế chất thải nhựa, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động xả thải chất thải nhựa.

Bố trí lắp đặt thùng đựng rác và phân loại rác tại trụ sở cơ quan đảm bảo thu hồi được chất thải để phục vụ hoạt động thu gom, tái chế.

Thời gian thực hiện: 2021

-  Khuyến khích, phát động phong trào cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong cơ quan gương mẫu trong hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần và tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, bạn bè cùng tham gia thực hiện “Nói không với túi ni lông khó phân hủy sử dụng một lần và hạn chế với sản phẩm nhựa khó phân hủy sử dụng một lần".

Thời gian thực hiện: thường xuyên

b) Ban Tôn giáo Chính phủ

Có kế hoạch tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng tuyên truyền nâng cao nhận thức của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ về tác hại của rác thải từ sản phẩm nhựa: vận động các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần tại cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng

Thời gian thực hiện: thường xuyên

c) Công đoàn Bộ Nội vụ

Phát động các sáng kiến xanh, phong trào về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế và xử lý chất thải nhựa, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường; phát hiện và có hình thức khen thưởng phù hợp đối với các mô hình, giải pháp, sáng kiến hay về tái chế chất thải nhựa.

Thời gian thực hiện: định kỳ hàng năm

d) Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ

Tổ chức phát động các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường, ảnh hưởng của rác thải nhựa đến sức khỏe con người và đề xuất các giải pháp giảm thiểu.

Thời gian thực hiện: năm 2021

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Văn phòng Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong việc triển khai Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai./

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 928/QĐ-BNV   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 03/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 928/QĐ-BNV
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
457017