• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 943/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện, thành phố để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 943/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 943/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn c Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của các huyện, thành phố Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 06/5/2016 của HĐND tỉnh và Thông báo số 27/TB-HĐND ngày 17/6/2016 của Thường trực HĐND tnh về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2016 và nhu cầu chuyn mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 401/TTr-STNMT ngày 19/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện, thành phố để thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, với những nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất để thực hiện các dự án, công trình trong năm 2016: Chi tiết tại biu số 01 kèm theo.

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trong năm 2016: Chi tiết tại biểu s 02 kèm theo.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất đ thực hiện việc nhận chuyn nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trong năm 2016: Chi tiết tại biu s 03 kèm theo.

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn các huyện, thành phố theo đúng quy định.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

4. Định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) đtheo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, NNTN
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hải

 

Biểu số 01

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Kèm theo Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Địa điểm thực hiện

Diện tích
(ha)

Cơ s pháp lý

I

HUYN ĐĂK GLEI

 

308,36

 

 

Dự án chưa thc hiện trong năm 2015 chuyn sang thực hiện trong năm 2016

 

129,02

 

1

Đường giao thông t mốc 743 đến đn biên phòng 663

Đăk Blô

19,25

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

2

Đường giao thông ttrung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp

Thị trn Đăk Glei và xã Xốp

47,04

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

3

Đường giao thông từ làng Tu Kú đến làng Tu Rang và Tân Rát

Xã Ngọc Linh

0,60

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

4

Đường giao thông từ làng Lê Vân đi làng Tân Rát 1, xã Ngọc Linh

Xã Ngọc Linh

4,60

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

5

Đường giao thông từ làng Mô Bo di làng xã Úa, Xã Mường Hoong

Xã Mường Hoong

2,30

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

6

Đưng đi khu sn xuất thôn Đăk Pam

Xã Đăk Blô

0,18

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

7

Đường từ trung tâm Xã Đăk Long đi cửa khẩu phụ Đăk Long

Xã Đăk Long

43,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

8

Cầu tràn thôn Ri Mẹt

Xã Đăk Môn

0,22

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

9

Đường đi khu sản xuất thôn Pênh Prông, xã Đăk Pét

Xã Đăk t

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

10

Nhà văn hóa xã Đăk Môn

Xã Đăk Môn

0,15

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

11

Trường Mầm non thôn Đăk N

Xã Đăk Pét

0,03

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

12

Trường Mầm non thôn Đăk Rú, Xã Đăk Pét

Xã Đăk Pét

0,03

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

13

Trường Mầm non xã Đăk Choong

Xã Đăk Choong

0,14

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

14

Cấp nước sinh hoạt thị trấn Đăk Glei

Thị trấn Đăk Glei

2,30

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

15

Thủy đin Đăk Mi 1

Xã Đăk Choong

8,19

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

 

Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2016

 

179,34

 

1

Cơ sở giết mgia súc tập trung thị trấn Đăk Glei

Thị trấn Đăk Glei

0,55

Công văn s 616/UBND ngày 27/10/2014 của UBND huyện Đăk Glei

2

Đưng giao thông số 1 đến phía Đông thị trn Đăk Glei (Giai đon I)

Thị trấn Đăk Glei

1,90

Báo cáo số 492/BC-UBND ngày 21/10/2015 của UBND huyện Đăk Glei

3

Đường giao thông số 2 đến phía Đông thị trn Đăk Glei (Giai đon I)

Thị trấn Đăk Glei

1,20

Báo cáo số 493/BC-UBND ngày 21/10/2015 của UBND huyện Đăk Glei

4

Đường giao thông số 3 đến phía Đông thị trấn Đăk Glei

Thị trấn Đăk Glei

3,50

Báo cáo s 401/BC-UBND ngày 04/9/2015 của UBND huyện Đăk Glei

5

Đường đi khu sn xut Bung Tôn Xã Đăk B

Xã Đăk Blô

0,35

Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tnh Kon Tum

6

Đường và Cầu bê tông cốt thép qua sông Pô Kô thị trn Đăk Glei

Thị trấn Đăk Glei

1,20

Báo cáo số 209/BC-UBND ngày 17/6/2015 của UBND huyện Đăk Glei

7

Đường Lê Hồng Phong ni dài thị trấn Đăk Glei

Thị trấn Đăk Glei

2,60

Báo cáo số 417/BC-UBND ngày 04/9/2015 của UBND huyện Đăk Glei

8

Đường GTNT vào trường tiu học trung tâm Xã Đăk Nhoong

Xã Đăk Nhoong

0,11

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

9

Cống qua đường thôn Đăk Túc xã Đăk Kroong

Xã Đăk Kroong

0,14

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

10

Đường đi khu sản xuất thôn Vai Trang, xã Đăk Long

Xã Đăk Long

0,95

Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

11

Trường Trung học phổ thông tại thôn La Lua

Xã Đăk Choong

1,00

Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Kon Tum

12

Trạm Y tế thôn Kung Rang

Xã Ngc Linh

0,10

Công văn s 1733/SYT-KHTC ngày 30/7/2015 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum

13

Trạm Y tế thôn 16/5

Thị trấn Đăk Glei

0,10

Công văn s 1733/SYT-KHTC ngày 30/7/2015 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum

14

Trạm Y tế thôn Măng Rao

Xã Đăk Pek

0,10

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

15

Trạm Y tế thôn Kon Bri

Xã Đăk Choong

0,10

Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

16

Trường Trung học ph thông xã Đăk Choong

Xã Đăk Choong

1,00

Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Kon Tum

17

Trạm quản lý bảo vệ rừng khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

Xã Đăk Choong

0,09

Quyết định số 142/QĐ-SKT ngày 30/10/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

18

Bảng tuyên truyền bảo vệ rừng

Xã Đăk Man

0,00

Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của UBND tỉnh

19

Đường điện vào đồn biên phòng 663 (đồn Sông Thanh)

Đăk Blô

7,10

Quyết định số 2586/QĐ-BTLBP ngày 23/10/2012 của Bộ Tư lệnh biên phòng

20

Xây dựng chùa

Huyện Đăk Glei

1,50

Thông báo số 1240/TB-VPUB ngày 03/9/2015 của Văn phòng UBND tỉnh

21

Cụm công nghiệp - Tiu th công nghiệp Đăk Sút

Xã Đăk Choong

20,00

Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh

22

Cp nước sinh hoạt nhóm I thôn Đăk Nhoong

Xã Đăk Nhoong

0,10

Quyết định số 133/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

23

Trung tâm văn hóa Xã Đăk Kroong (Hạng mục Nhà văn hóa và sân luyện tập TDTT)

Xã Đăk Kroong

1,20

Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND huyện Đăk Glei

24

Trường Trung học Thị trn Đăk Glei (Đim trường các thôn phía Nam)

Thị trấn Đăk Glei

1,00

Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND huyện Đăk Glei

25

Khu sản xuất nông nghiệp tập trung (Vùng trồng dược liệu)

Huyện Đăk Glei

50,00

Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh

26

Đường điện vào đồn biên phòng 671 (đồn Rơ Long)

Xã Đăk Long

16,70

Quyết định số 2907/QĐ-BTLBP ngày 23/10/2013 của Bộ Tư lệnh biên phòng

27

Đường nội bộ lên đài tưởng niệm chiến thắng Đăk Pét

Thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei

0,06

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 90/QĐ-UBND ngày 03/2/2016 của UBND huyện Đăk Glei

28

Trường mầm non Xã Đăk Môn

Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

0,03

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư s327/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của UBND huyện Đăk Glei

29

Trường mm non trung tâm thị trấn Đăk Glei

Thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei

0,50

Quyết định phê duyệt ch trương đu tư số 822/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh

30

Bến xe huyện Đăk Glei

Xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei

1,50

Quyết định giao ch tiêu ngân sách năm 2016 s 1332/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND huyện Đăk Glei

31

Trạm y tế thị trn Đăk Glei

Thị trn Đăk Glei, huyện Đăk Glei

0,10

Công văn số 1733/SYT-KHTC ngày 30/7/2015 của Sở Y tế tnh Kon Tum

II

HUYỆN ĐĂK TÔ

 

467,48

 

 

D án chưa thc hiện trong năm 2015 chuyn sang thc hiện trong năm 2016

 

295,06

 

1

Xây dựng điểm tái định cư thôn 8

Xã Diên Bình

5,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

2

Xây dựng trường Mầm non thôn 2

Xã Diên Bình

0,06

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

3

Đường giao thông tránh lũ từ xã Đăk Hring huyện Đăk Hà đi xã Diên Bình và thị trấn Đăk Tô

Xã Diên Bình, thị trn Đăk Tô

9,76

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

4

Nâng cp hệ thống thủy lợi để phục vụ sản xuất tại vùng bán ngập thủy điện Plei Krông

Xã Diên Bình

0,19

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

5

Thu hồi trạm điện thôn 3, xây dựng trường Mm non

Xã Diên Bình

0,18

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

6

Nâng cấp thủy lợi Đăk Dé

Xã Diên Bình

5,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

7

Xây dựng đim trường Mầm non thôn Đăk Mơ Ham

Xã Pô Kô

0,05

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

8

Xây dựng sân thể thao thôn Kon Tu Dốp 2

Xã Pô Kô

0,02

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

9

Xây dựng Nhà văn hóa thôn Đăk Mơ Ham

Xã Pô Kô

0,10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

10

Xây dựng Nhà văn hóa thôn Kon Tu Dp 2

Xã Pô Kô

0,10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

11

Mở rộng đất nghĩa địa Kon Tu Dốp 1

Xã Pô Kô

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

12

Mrộng đất nghĩa địa Kon Tu Dốp 2

Xã Pô Kô

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

13

M rộng tuyến đường từ Tnh lộ 679 đến khu du lịch Đăk Na

Xã Pô Kô

0,30

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

14

Xây dựng đường giao thông vào Đài nước

Xã Pô Kô

0,02

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

15

Thủy điện Đăk Pô Kô

Xã Pô Kô, Tân Cảnh

98,45

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

16

Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã

Xã Tân Cảnh

15,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

17

Xây dựng kho dự trữ lương thực

Xã Tân Cảnh

3,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

18

Xây dựng sân thể thao xã

Xã Văn Lem

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

19

Điểm tái định cư thôn Đăk Xanh

Xã Văn Lem

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

20

Xây dựng sân ththao dùng chung cho thôn Măng Rương và Đăk Xanh

Xã Văn Lem

0,15

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

21

Xây dựng sân th thao dùng chung cho thôn Đăk Sing và Tê Pen

Xã Văn Lem

0,15

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

22

Mở rộng nghĩa địa thôn Đăk Xanh

Xã Văn Lem

2,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

23

M rộng nghĩa địa thôn Tê Hơ Ô

Xã Văn Lem

2,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

24

Mở rộng nghĩa địa thôn Tê Pen

Xã Văn Lem

2,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

25

Mở rộng nghĩa địa thôn Đăk Sing

Xã Văn Lem

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

26

Mở rộng nghĩa địa thôn Măng Rương

Xã Văn Lem

2,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

27

Điểm tái định cư thôn Đăk Manh 1

Xã Đăk Rơ Nga

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

28

Xây dựng nhà văn hóa

Xã Đăk Rơ Nga

0,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

29

Trạm y tế xã Đăk Rơ Nga

Xã Đăk Rơ Nga

0,10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

30

Trm y tế xã Kon Đào

Xã Kon Đào

0,63

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

31

Đường vào thôn Kon Đào 1, Kon Đào 2

Xã Kon Đào

0,77

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

32

Đường giao thông thôn 3

Xã Kon Đào

0,09

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

33

Đường giao thông thôn Kon Đào 2

Xã Kon Đào

0,10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

34

Đường giao thông đi khu sản xuất thôn 2, Kon Đào

Xã Kon Đào

0,95

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

35

Đường giao thông thôn Kon Đào 1, Kon Đào 2

Xã Kon Đào

0,14

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

36

Đường giao thông vào thôn Đăk Lung

Xã Kon Đào

0,37

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

37

Đường giao thông thôn Kon Đào 2

Xã Kon Đào

0,04

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

38

Đường giao thông thôn 6

Xã Kon Đào

0,22

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

39

Đường đi khu sản xuất thôn 1

Xã Kon Đào

0,33

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

40

Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Lung

Xã Kon Đào

0,75

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

41

Đường đi khu sản xuất thôn 2

Xã Kon Đào

0,14

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

42

Đưng đi khu sản xuất thôn 6

Xã Kon Đào

1,53

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

43

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Đào 1

Xã Kon Đào

0,29

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

44

Khu di tích lịch sử Ngục Kon Đào

Kon Dào

0,40

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

45

M rộng trường Mầm non Hoa phượng

Xã Kon Đào

0,16

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

46

Xây dựng cầu Đăk Nơ

Xã Ngọk Tụ

1,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

47

Xây dựng trạm y tế xã

Ngọk T

0,18

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

48

Xây dựng sân thể thao xã tại thôn Đăk No

Xã Ngọk Tụ

0,60

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

49

Xây dựng trường Mầm non Đăk Rô Gia

Xã Đăk Trăm

0,48

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

50

Xây dựng Nhà văn hóa thôn Tê Rông

Xã Đăk Trăm

0,05

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

51

Xây dựng sân thể thao xã

Xã Đăk Trăm

1,35

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

52

Mở rộng nghĩa địa thôn Đăk Dring

Xã Đăk Trăm

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

53

M rộng nghĩa địa thôn Đăk Mông

Xã Đăk Trăm

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

54

M rộng nghĩa địa thôn Đăk Trăm

Xã Đăk Trăm

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

55

Tôn tạo khu di tích lịch s chiến thng Đăk Tô - Tân Cảnh

Thị trấn Đăk Tô

1,93

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

56

M rộng giải phóng mặt bng khu vực phía nam thị trấn Đăk Tô

Thị trấn Đăk Tô

25,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

57

Khu tái định cư các hộ dân khu vực rừng thông khối 5

Thị trấn Đăk Tô

1,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

58

Xây dựng bến xe huyện Đăk Tô

Thị trấn Đăk Tô

1,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

59

Cụm Công nghiệp phía Tây thị trấn

Thị trn Đăk Tô, xã Tân Cảnh

70,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

60

Mở rộng trụ s làm việc Bo him Xã hội

Thị trấn Đăk Tô

0,05

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

61

Kè chng sạt lở sông Đăk Tờ Kan

Thị trấn Đăk Tô

29,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

62

Trạm biến áp 110KV Bờ Y và nhánh rẽ

Thị trấn Đăk Tô, xã Ngọc Tụ, Xã Tân Cảnh

0,40

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trc HĐND tnh

63

Mở Rộng trụ s làm việc Đảng y-HĐND-UBND thị trấn Đăk Tô

Khối 5, thị trấn Đăk Tô

0,15

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trc HĐND tnh

04

Xây dựng hội trường khối 4, thị trấn Đăk Tô

Khối 4, thị trn Đăk Tô

0,20

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trc HĐND tnh

65

Xây dựng sân thể thao thôn Đăk Kang Peng, xã Diên Bình

Thôn Đăk Kang Peng, xã Diên Bình

0,50

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trc HĐND tnh

66

Xây dựng đường giao thông nông thôn đi thôn Đăk Ri Peng 1, Đăk Ri Peng 2, Xã Tân Cnh

Thôn Đăk Ri Peng 1, Đăk Ri Peng 2, xã Tân Cnh

0,04

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trc HĐND tnh

 

Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2016

 

172,42

 

1

Mở rộng trường trung học cơ sở xã Văn Lem

Xã Văn Lem

0,30

Công văn số 396/UBND ngày 08/5/2015 của UBND huyện Đăk

2

Đưng giao thông nông thôn thôn Đăk Rao Nhỏ

Pô Kô

0,23

Công văn số 674/UBND, ngày 15/9/2015 của UBND huyện Đăk Tô v/v thực hiện kế hoạch đầu tư chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (CT135) năm 2016

3

Cp nước sinh hoạt nông thôn xã Pô Kô

Pô

0,10

Quyết định số 869/QĐ-UBND , ngày 19/12/2014 của UBND huyện Đăk Tô

4

Đường đi nghĩa trang xã Tân Cnh (Nghĩa trang huyện Đăk Tô)

Tân Cảnh

0,70

Quyết định số 436/QĐ-UBND, ngày 24/8/2015 của UBND huyện Đăk Tô

5

Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Tô

Tân Cảnh

5,00

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư s 309/BC-UBND, ngày 10/9/2015 của UBND huyện Đăk Tô

6

Xây dựng công trình đường A Dừa thị trấn Đăk Tô

Thị trấn Đăk Tô

2,79

Báo cáo đề xuất chủ trương đu tư s 295/BC-UBND, ngày 25/8/2015 của UBND huyn Đăk Tô

7

Trường mầm non trung tâm Đăk Rơ Nga

Xã Đăk Rơ Nga

0,49

Quyết định số 5224/QĐ-UBND, ngày 13/10/2015 của UBND huyện Đăk Tô

8

Đường dây 110KV Thy điện Đăk Psi

Thị trấn Đăk Tô và xã Diên Bình

11,60

Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000012 ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh

9

Đường giao thông nông thôn thôn Đăk Kon

Xã Tân Cnh

0,05

Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND huyện Đăk Tô

10

Xây dựng công trình đường Phạm Văn Đồng thị trấn Đăk Tô (đoạn từ đường Kim Đồng đến trung tâm dạy nghề Đăk Tô)

Thị trấn Đăk Tô

1,02

Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND huyện Đăk Tô

11

Khu sản xuất nông sn tập trung (khu chăn nuôi tập trung)

Thị trấn Đăk Tô

150,00

Thông báo số 120/TB-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện Đăk Tô

12

Trường mm non Hoa Phượng đến trường thôn Kon Đào 1

Xã Kon Đào

0,14

Thông báo số 135/TB-UBND ngày 7/12/2015 của UBND huyện Đăk Tô

III

HUYỆN TU MƠ RÔNG

 

127,64

 

 

Dự án chưa thực hiện trong năm 2015 chuyn sang thc hiện trong năm 2016

 

15,23

 

1

Đường giao thông thôn Tu Thó đi khu sản xuất

Xã Tê Xăng

8,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

2

Đường từ UBND xã đi khu sản xuất Đắk Pxi

Xã Ngọc Yêu

0,30

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

3

Đường từ làng Ngọc Đo đi khu sn xuất

Xã Ngọc Yêu

2,53

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

4

Đường nội thôn Mô Za

Xã Ngọc Lây

0,10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

5

Đường giao thông thôn Đăk Zơn đi Pu Tá, xã Măng Ry

Xã Măng Ry

0,80

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

6

Đường giao thông nội thôn Kô Xia 1+2, xã Ngọc Lây

Xã Ngọc Lây

0,30

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

7

Đường giao thông Long Tro đi khu sản xuất, xã Văn Xuôi

Xã Văn Xuôi

1,80

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

8

Cầu treo thôn Đăk Zơn đi thôn Chung Tam, xã Măng Ry

Xã Măng Ry

0,08

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

9

Trụ s UBND xã Văn Xuôi

Văn Xuôi

0,35

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

10

Đường giao thông dân sinh thôn Đăk Sông, xã Tê Xăng

Xã Tê Xăng

0,30

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

11

Trụ s UBND xã Tê Xăng

Xã Tê Xăng

0,30

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

12

Kênh mương thôn Đăk Prế

Xã Ngọc Lây

0,06

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

13

Cu treo và đường đi khu sản xuất thôn Tu Bung

Xã Ngọc Lây

0,31

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

 

D án đăng ký mới thực hin trong năm 2016

 

112,41

 

1

Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông số 2

Thôn Kon H nông, Xã Đăk Tờ Kan

1,84

Quyết định số 853/QĐ-UBND, ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh Kon Tum

2

Công trình Thủy điện Đăk Psi 1

Xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông

28,03

Công văn số 46/UBND-TH, ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh Kon Tum Thống nhất chủ trương

3

Công trình Thủy điện Đăk Psi 2

Xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông

17,26

4

Công trình: Hoàn thiện lưới điện để đảm bảo an toàn cung cấp điện khu vực huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum năm 2015. Hạng mục: Đường dây hạ thế sau TBA Đăk Tờ Kan 2

Xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tnh Kon Tum

0,003

QĐ số: 6853/QĐ-EVNCPC ngày 04/12/2014 của Tng Công ty Điện lực Min Trung

5

Đường giao thông TL 678 đi thôn Năng Nh 2, xã Đăk Sao

Xã Đăk Sao

5,27

Chủ trương tại QĐ 756/QĐ-UBND, ngày 25/09/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

6

Nước sinh hoạt Trung tâm huyện Tu Mơ Rông

Đăk Hà

5,40

Chủ trương tại QĐ 753/QĐ-UBND, ngày 25/09/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

7

Đưng liên thôn Tân Ba xã Tê Xăng đi thôn Mô Za xã Ngọc Lây

Xã Tê Xăng và xã Ngọc Lây

6,26

Đang đề xuất chủ trương, Tờ trình số 44/TTr-UBND, ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh

8

Kè chnh trị suối Đăk Ter

Xã Đk Hà

5,50

Đang đề xuất chủ trương, Tờ trình số 44/TTr-UBND, ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh

9

D án Thủy lợi xã Đăk Sao

Xã Đăk Sao

1,20

Đang đề xuất chủ trương, BC số 505/BC-UBND, ngày 02/10/2015 của UBND huyện Tu Mơ Rông

10

Đường thôn Tu Mơ Rông đi khu sản xuất, xã Tu Mơ Rông

Thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông

0,90

Công trình, dự án theo Quyết định số 991/QĐ-UBND, ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020

11

Đưng nội thôn Tu Mơ Rông

Thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông

0,09

Công trình, dự án theo Quyết định số 991/QĐ-UBND, ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020

12

Đường nội thôn Đăk Ka

Thôn Đăk Ka, xã Tu Mơ Rông

0,24

Công trình, dự án theo Quyết định số 991/QĐ-UBND, ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020

13

Đường nội thôn Đắk Chum 1

Thôn Đăk Chum 1, Tu Mơ Rông

0,12

Công trình, dự án theo Quyết định số 991/QĐ-UBND, ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020

14

Đường liên thôn từ thôn Tu Mơ Rông đi thôn Tu Cấp

Thôn Tu Mơ Rông và Tu Cp, xã Tu Mơ Rông

0,51

Công trình, dự án theo Quyết định số 991/QĐ-UBND, ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020

15

Nhà văn hóa trung tâm Xã Tu Mơ Rông

Thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông

0,28

Công trình, dự án theo Quyết định số 991/QĐ-UBND, ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020

16

Khu thể thao xã Tu Mơ Rông

Thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông

1,10

Công trình, dự án theo Quyết định số 991/QĐ-UBND, ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020

17

Trạm y tế xã Tu Mơ Rông-Dự án ADB giai đoạn II (2014- 2019)

Xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông

0,05

Thông báo số 1733/SYT-KHTC, ngày 30/7/2015

18

Dự án giãn dân thôn Mô Za, xã Ngọc Lây

Xã Ngọc Lây

10,00

Công văn s159/CV-HU, ngày 30/9/2015 của Huyện ủy Tu Mơ Rông

19

San i mặt bng đim tái ĐCĐC thôn Tân Ba, xã Têng

Xã Tê Xăng

3,30

Quyết định số 08a/QĐ-UBND, ngày 13/01/2014 UBND huyện

20

Đường đi khu sản xut khu vực bờ sông Đắk Tờ Kan

Xã Đăk Tơ Kan

2,50

Quyết định số 668/QĐ-UBND, ngày 20/08/2013 UBND huyện

21

Cu treo Kạch Nhỏ đi khu sn xuất xã Đăk Sao

Xã Đăk Sao

0,02

Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 10/4/2015 của UBND huyện Tu Mơ Rông

22

Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 Xã Đak PSi huyện Đăk Hà

Xã Đăk Hà

22,00

T trình số 44/TTr-UBND, ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh

23

Đường giao thông điểm ĐCĐC thôn Lộc Bông, xã Ngọc Lây

Xã Ngọc Lây

0,53

Quyết định số 1799/QĐ-UBND, ngày 30/12/2011 của UBND huyện Tu Mơ Rông

IV

HUYỆN NGỌC HI

 

862,27

 

 

Dự án chưa thực hiện trong năm 2015 chuyển sang thực hiện trong năm 2016

 

699,72

 

1

Đường tránh nội thị trn Plei Kần (Đường trung tâm thị trấn Plei Kần, điểm đầu tại Km 1486+300 đường HCM, điểm cuối giao với Km 1489+500 đường HCM)

Thị trn Plei Kần

5,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

2

Nhà Văn hóa thôn 1, 2, 3, Ngọc Tặng, Hoà Bình, Tân Bình

Xã Đăk Kan

1,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

3

Sa chữa nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trn Plei Kn

Thị trấn Plei Kn

28,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

4

Khu dân cư trung tâm xã Đắk Dc

Xã Đắk Dục

4,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

5

Khu bảo tn du lịch văn hóa dân tộc BRâu

Xã Bờ Y

2,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

6

Đưng vào khu sn xuất

Xã Đăk Ang

3,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

7

Đường Quy hoạch thị trấn

Thị trấn Plei Kn

4,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

8

đốt rác tập trung

Thị trấn Plei Kần

3,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

9

Hành lang an toàn đường điện 110KV

Xã Đắk Nông, xã Đk Xú

10,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

10

Xây dựng Quốc môn cửa khẩu quốc tế B Y

Xã Bờ Y

0,15

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

11

Xây dựng chợ biên giới - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Xã Bờ Y

2,10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

12

Mở rộng đường 2 bên trạm kiểm soát liên hợp và nâng cấp đưng D2 khu I

Xã Bờ Y

0,45

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

13

Đường nối từ đường NT18 đến đường D19 ra đường Quc lộ 40 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế B Y

Xã Bờ Y

5,36

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

14

Đất khu công nghiệp - Khu kinh tế cửa khu quốc tế Bờ Y

Xã Bờ Y

380,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

15

Thủy điện Plei Kần

Thị trn Plei Kn, xã Đăk Rơ Nga

199,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

16

Trạm biến áp 110KV Bờ Y và nhánh rẽ

Huyn Ngọc Hồi

1,24

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trc HĐND tnh

17

Tiu dán nâng cao độ tin cậy cung cp lưới điện trung áp tnh Kon Tum

Huyện Ngọc Hồi

0,02

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trc HĐND tnh

18

Nâng cấp quốc lộ 14C

Huyện Ngọc Hồi

50,00

Quyết định s 2464/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải

 

Dán đăng ký mới thực hiện trong năm 2016

 

162,55

 

1

Đường quy hoạch thị trấn Plei Kn (Điểm đầu giao với đường Phan Bội Châu, điểm cuối giao với trung tâm huyện đến xã Đăk Xú)

TT Plei Kần

4,00

Quyết định 1053/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế k thuật

2

Sửa cha thủy lợi Đăk La

Xã Sa Loong

0,03

Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg tỉnh V/v b sung có mục tiêu các xã biên giới

3

Nghĩa trang nhân dân huyện Ngọc Hồi

Xã Đăk Kan

40,00

Văn bn số 757a/UBND-TH ngày 29/9/2015 của UBND huyện Ngọc Hồi V/v triển khai thực hiện các dự án đầu tư XDCB

4

Đường quy hoạch khu trung tâm hành chính mới (tuyến số 1)

TT Plei Kần

1,10

Báo cáo thm định s 307/BC-SKHĐT ngày 26/10/2015 “V/v báo cáo thm định chủ trương đầu tư XDCT

5

Đường quy hoạch khu trung tâm hành chính mới (tuyến số 2)

TT Plei Kần

2,90

Quyết định số 1105/QĐ-UBND tỉnh “V/v phê duyệt chủ trương đầu tư XDCT”

6

Đường quy hoạch khu trung tâm hành chính mới (tuyến số 3)

TT Plei Kn

1,50

Văn bn số 757a/UBND-TH ngày 29/9/2015 của UBND huyện Ngọc Hồi V/v triển khai thực hiện các dự án đầu tư XDCB

7

Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai

TT Plei Kần

9,62

Văn bn số 757a/UBND-TH ngày 29/9/2015 của UBND huyện Ngọc Hồi V/v triển khai thực hiện các dự án đầu tư XDCB

8

Trường tiểu học Trần Quốc Ton

TT Plei Kn

9,10

Báo cáo thm định số 307/BC-SKHĐT ngày 26/10/2015 “V/v báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư XDCT”

9

Trường THCS Ngô Quyền

Xã Đăk Ang

2,70

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 02/7/2015 của Hội đồng nhân huyện Ngọc Hồi “V/v thống nhất đầu tư xây dựng”

10

Khai thác qu đất đđầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế B Y (giai đoạn 1)

Xã B Y

24,30

Công văn số 3155/UBND-KTTH ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc trin khai các dự án khai thác qu đt để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tnh Kon Tum: Văn bản số 1705/SKHĐT-TH ngày 23/11/2015 của S Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư Dự án khai thác qu đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

11

Dự án xây dựng khách sạn, Văn phòng làm việc kết hợp với các hoạt động dịch vụ, Thương mại

Bờ Y

4,40

Thông báo số 93/TB-UBND ngày 03/10/2012 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc thu hồi vị trí diện tích đất, vật kiến trúc, cây cối hoa màu bị ảnh hưởng để thực hiện quy hoạch tại Lô TM7, TM8, TM9, DN9 Khu III

12

Đường lên cột mốc ba biên

Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi

45,39

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 153/QĐ-BQLKKT ngày 11/11/2009 của Ban Quản lý Khu kinh tế tnh

13

Công trình lưới điện

Huyn Ngọc Hồi

17,51

Quyết định phê duyệt dự án đu tư số 1072/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tnh

V

HUYỆN KON PLÔNG

 

4.950,04

 

 

Dự án chưa thực hiện trong năm 2015 chuyển sang thc hiện trong năm 2016

 

2.638,65

 

1

Đường giao thông Ngọc Hoàng Măng Bút

Xã Măng Bút

2,06

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

2

Đường vào thác Lô Ba

Xã Đăk Long

6,40

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

3

Nâng cấp Quốc lộ 24 và đường tránh Trung tâm huyện

Xã Đăk Long, xã Hiếu và xã Pờ Ê

50,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

4

Cụm công nghiệp và tiu th công nghiệp

Xã Đăk Long

30,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

5

Trụ s làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Măng Cảnh

Xã Măng Cnh

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

6

Trung tâm Hội nghị và Nhà khách của tnh

Xã Đăk Long

16,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

7

Công trình thu gom và xử lý chất thải

Xã Đăk Long

3,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

8

Thủy điện Đăk Pô Ne

Xã Măng Cnh

10,70

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

9

Khu tái định cư thủy điện Thượng Kon Tum

Xã Đăk Tăng, Xã Măng Cnh

30,37

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

10

Trường Trung học phổ thông xã Đăk Tăng

Xã Đăk Tăng

2,50

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trc HĐND tỉnh

11

Tôn tạo bức tượng Đức mẹ

Xã Đăk Long

3,80

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trc HĐND tỉnh

12

Đường dây 220KV Thượng Kon Tum - Qung Ngãi

Xã Hiếu, Xã Pờ Ê, xã Ngọc Tem

68,98

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trc HĐND tỉnh

13

Thủy điện Đăk Lô 1, 2, 3

Xã Ngọc Tem

43,33

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trc HĐND tỉnh

14

Đường vào bãi rác thi xã Đăk Long

Xã Đăk Long

2,22

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trc HĐND tỉnh

15

Thủy lợi Đăk Liêng

Xã Măng Bút

3,79

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trc HĐND tỉnh

16

Đường vào hồ Toong Đam - Toong Zơ Ri

Xã Đăk Long

10,00

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trc HĐND tỉnh

17

Dự án sản xuất nông nghiệp tp trung (Quản lý bo vệ rừng, kinh doanh du lịch và nhân giống, trồng, phát triển cây dược liệu kết hợp chăn nuôi dê sa công nghệ cao)

Xã Măng Cảnh

1.350,00

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trc HĐND tỉnh

18

Dự án sn xuất nông nghiệp tập trung (Dự án đầu tư phát trin sn xuất nông nghiệp VinEco Kon Tum Măng Đen)

Xã Đăk Long

1.000,00

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trc HĐND tỉnh

19

Xây dựng trại thực hành lâm sinh kết hợp du lịch sinh thái (bsung)

Xã Đăk Long

5,00

Thông báo số 47/TB-HĐND ngày 11/12/2015 của Thưng trực HĐND tỉnh

 

Dự án đăng ký mi thực hiện trong năm 2016

 

2.311,39

 

1

Dự án sn xuất nông, lâm nghiệp tập trung (trng cây Macadamia)

Xã Đăk Long

200,00

Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu

2

Dự án sn xuất nông nghiệp tập trung (khu quy hoạch trng rau, hoa, qu và các loại cây trng khác)

Xã Đăk Long, Xã Măng Cnh

1.120,00

Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh

3

Dự án xây dựng sân vận động

Thôn Măng Đen, xã Đắk Long

4,00

Quyết định s 892/QĐ-UBND, ngày 29/10/2015 của UBND tnh Kon Tum V/v phê duyệt ch trương đầu tư xây dựng các công trình đầu tư theo Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND trên địa bàn huyện KonPlông.

4

Dự án xây dựng bãi đậu xe khu du lịch Đông Nam

Thôn Măng Đen, Xã Đk Long

0,47

Quyết định s 892/QĐ-UBND, ngày 29/10/2015 của UBND tnh Kon Tum V/v phê duyệt ch trương đầu tư xây dựng các công trình đầu tư theo Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND trên địa bàn huyện KonPlông.

5

Dự án xây dựng đường vào thác đá khu Đông Nam

Thôn Măng Đen, Xã Đk Long

1,20

Quyết định s 892/QĐ-UBND, ngày 29/10/2015 của UBND tnh Kon Tum V/v phê duyệt chtrương đầu tư xây dựng các công trình đầu tư theo Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND trên địa bàn huyện KonPlông.

6

Dự án xây dựng công trình: Đập thủy lợi cp nước khu quy hoạch phát triển - rau-hoa- qu và các loại cây trồng khác gắn với du lịch sinh thái huyện KonPIông

Thôn Măng Đen, xã Đắk Long

3,00

Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Kon Tum. Về việc Phê duyệt dự án đầu tư công trình: Đập thủy lợi cp nước khu quy hoạch phát triển - rau-hoa- quả và các loại cây trồng khác gắn với du lịch sinh thái huyện

7

Dự án xây dng khu dân cư nông thôn (khu tái định thủy điện Đăk Đrinh bổ sung)

Xã Đăk Ring

1,70

Công văn số 3008/UBND-KTN ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh

8

Dự án sản xuất nông nghiệp tập trung (khu tái định canh thủy điện Đăk Đrinh)

Xã Đăk Ring

102,70

Công văn số 3008/UBND-KTN ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh

9

Dự án sn xut nông nghiệp tập trung (khu tái định canh thủy điện Thượng Kon Tum)

Xã Đăk Tăng, xã Măng Cành

223,40

Công văn số 2419/UBND-KTN ngày 21/12/2010 và Công văn số 355/UBND-KTN ngày 12/03/2012 của UBND tỉnh

10

Thủy điện Bo Ko

Xã Hiếu

45,43

Công văn số 1236/TCNL-TĐ ngày 17/7/2015 của Tổng cục Năng lượng, Bộ Công thương

11

Bng tuyên truyền bo vệ rừng

Xã Đăk Long

0,003

QĐ s 380/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của UBND tnh

12

Dự án sản xuất nông nghiệp tập trung (hợp phn đầu tư chăn nuôi gia súc)

Xã Đăk Tăng, xã Măng Cành

600,00

Công văn số 1167/UBND-KTN ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh

13

Đường giao thông nông thôn từ trung tâm xã Đăk Ring đinh thôn Kíp La, Đăk Ang

Xã Đăk Ring

4,80

Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND tỉnh

14

Công trình thủy điện Đăk Rê (b sung)

Xã Hiếu, huyện Kon Plông

2,88

Công văn số 772/UBND-KTN ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh

15

Thủy lợi cấp nước khu quy hoạch phát triển rau - hoa - qu và các loại cây trồng khác gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông

Xã Măng Cành, huyện Kon Plông

1,81

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kthuật số 1095/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

VI

THÀNH PH KON TUM

 

1.274,30

 

 

Dự án chưa thực hiện trong năm 2015 chuyển sang thực hiện trong năm 2016

 

349,07

 

1

M rộng Khu công nghiệp Hòa Bình

TP Kon Tum

70,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

2

M rộng Khu công nghiệp Sao Mai

Xã Hòa Bình

30,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

3

Đường giao thông nông thôn

Xã Ia Chim

3,40

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

4

M rộng đường Mai Xuân Thưng

Phường Nguyễn Trãi

0,60

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

5

Mở rộng đường Lương Thế Vinh

Phường Nguyễn Trãi

1,80

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

6

Xây dựng công trình thủy lợi

Xã Đoàn Kết

18,90

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

7

M rộng trường Mầm non

Phường Trần Hưng Đạo

0,30

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

8

Xây dựng trường Mầm non

Xã Đắk Năng

0,30

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

9

Hội thánh tin lành miền Nam Việt Nam, chi hội Kon Tum

Phường Duy Tân

0,74

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

10

Xây dựng chợ phường Duy Tân

Phường Duy Tân

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

11

Xây dựng chợ đầu mối phường Lê Lợi

Phường Lê Lợi

3,13

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

12

Mrộng Bo tàng tnh

Phường Quyết Thắng

2,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

13

Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)

Phường Lê Lợi, xã Chư Hreng, xã Đăk Rơ Wa

14,95

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

14

Kè chống sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bia (đoạn từ ng Plei Groi đến làng Kon Klor 2 và từ làng Kon Hra Chót đến làng Kon Tum KơPơng)

Phường Thống Nhất, phường Thng Lợi, phường Lê Lợi, Xã Chư Hreng, xã Đăk Rơ Wa

98,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

15

Khu trung tâm hành chính, chính trị và khu trung tâm thương mại cấp tnh phía Bc và Nam Sông Đăk Bla

Phường Thống Nhất và Xã Chư Hreng

103,41

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

16

Tiu d án nâng cao độ tin cậy cung cấp lưới điện trung áp tnh Kon Tum

Xã Đăk Cấm, phường Ngô Mây, Xã Chư Hreng

0,04

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trực HĐND tỉnh

17

Xây dựng Tịnh xá Ngọc Duy

Phường Duy Tân

0,50

Thông báo số 47/TB-HĐND ngày 11/12/2015 của Thường trực HĐND tỉnh

 

Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2016

 

925,23

 

1

Cụm công nghiệp, tiu thủ công nghiệp xã Hòa Bình

Xã Hòa Bình

70,00

Quyết định phê duyệt dự án số 1184/QĐ-UBND ngày 6/11/2014 của UBND tỉnh Kon Tum vv thành lập CCN, TTCN xã Hòa Bình thành phố Kon Tum

2

Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Thanh Trung

Phưng Ngô Mây

36,00

Công văn số 2783/UBND-KTN ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh

3

Đường giao thông ni khu dân Hoàng Thành ra Quốc lộ 24 và khu dân cư dọc hai bên đường

Xã Đăk Cm và Phường Trường Chinh

9,50

Công văn số 2813/UBND-KTN ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh

4

Trụ sở Chi cục dự trữ tnh Kon Tum

Xã Vinh Quang

5,00

Công văn số 1733/UBND-KTN ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh Kon Tum

5

Xây dựng các hạng mục thuộc chùa Huệ Chiếu

Phưng Ngô Mây

0,50

Công văn số 1860/CVVPUB ngày 24/12/2015 “Về việc giới thiệu vị trí đất cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh

6

Bãi đỗ xe ti HTX vận ti cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên

Phường Trần Hưng Đạo

2,00

Công văn số 2532/UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

7

Cơ sở thờ tự của Hội thánh Kon Tum-Huệ phái Tin Lành truyền giáo cơ đốc Việt Nam

Phường Ngô Mây

0,10

HĐND-UBND thành phố Kon Tum họp ngày 04/6/2015

8

Trường mầm non Phường Trường Chinh

Phường Trường Chinh

0,35

Văn bn số 169/TB-UBND ngày 20/10/2015 của UBND thành phố

9

Đường giao thông từ Quốc Lộ 14 đi Tnh lộ 671 xã Chư Hreng

Xã Chư Hreng

23,75

Thông báo chủ trương đầu tư s 25/TB-HĐND ngày 31/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Kèm theo tờ trình số 44TTr-UBND ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh)

10

Đường và cu từ tnh lộ 671 đi Quốc Lộ 14 xã Đoàn Kết và xã la Chim

Đoàn Kết, la Chim

67,95

Thông báo chủ trương đầu tư s25/TB-HĐND ngày 31/7/2015 của Hội đồng nhân dân tnh (Kèm theo tờ trình số 44TTr-UBND ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh)

11

Trụ sở làm việc Cục thi hành án dân sự tnh, thành phố và cụm kho vật chứng

Phường Ngô Mây

0,55

Thông báo số 1659/TB-VP ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

12

Dự án khai thác xây dựng kết cu hạ tầng và khu dân cư đô thị phía Bắc thành phố Kon Tum (Đoạn từ Đường Trn Phú đến cầu treo Kon Klor)

Phường Thống Nhất, Thắng Lợi

69,44

Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 và Công văn số 2249/UBND-KTN ngày 28/9/2015 của UBND tnh

13

Dự án khai thác xây dựng kết cu hạ tng và khu dân cư đô thị phía Nam thành phố Kon Tum (Đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)

Xã Chư Hreng, Phường Lợi

91,77

Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 và Công văn số 2249/UBND-KTN ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh

14

Đường và cầu từ tnh lộ 671 đi Quốc lộ 14

Phường Nguyễn Trãi, Phường Quang Trung

67,95

Thông báo số 25/TB-HĐND ngày 31/7/2015 của HĐND tnh

15

Tỉnh lộ 678 (Km27 - đường Hồ Chí Minh - xã Đăk Môn)

Xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông và xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei

82,61

Thông báo số 25/TB-HĐND ngày 31/7/2015 của HĐND tỉnh

16

Đường giao từ Quốc lộ 14 đi Tnh lộ 671 - Xã Chư Hreng - Kon Hra Chot, tnh Kon Tum

Phường Trần Hưng Đạo, xã Chư Hreng, phường Thống Nhất

23,75

Thông báo số 25/TB-HĐND ngày 31/7/2015 của HĐND tnh

17

D án đường nội bộ (mặt cắt 4-4, đoạn tự nút 40 đến nút 41) thuộc khu trung tâm hành chính mới của tỉnh

Phưng Thống Nhất, phường Quyết Thng

3,26

Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh

18

Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc các S, ban ngành của tnh (khối Q3, Q4) thuộc khu Trung tâm hành chính mới của tnh

Phường Thống Nhất

27,40

Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh

19

Kho u trữ chuyên dụng tnh

Phường Thống Nhất

0,40

Công văn số 866/UBND-KTN ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh

20

Trung tâm khí tượng thủy văn Kon Tum

Phường Thng Lợi

0,10

Công văn số 121/UBND-KTN ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh

21

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vạn An

Phường Quyết Thng

0,57

Công văn số 202/UBND-KTN ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh

22

Trường THCS phường Trường Chinh

Phường Trường Chinh

1,56

Thòng báo số 36/TB-UBND ngày 24/02/2014 của UBND thành phố Kon Tum

23

Dự án chnh trang đô th(khu vực đất do Công ty cphần xây dựng 79 đang qun lý)

Phường Quyết Thng

1,20

Công văn số 3018/UBND-KTN ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh

24

Xây dựng hội trường tổ dân phố 4, 5, Thôn Kon Tum 2 phường Trường Chinh

Phường Trường Chinh

0,15

Thông báo số 203, 204/TB-UBND ngày 24/11/2011 và số 201/TB-UBND ngày 05/11/2014 của UBND thành phố Kon Tum

25

M rộng trạm y tế phường Trường Chinh

Phường Trường Chinh

0,13

Thông báo số 51/TB-UBND ngày 17/3/2015 của UBND thành phố Kon Tum

26

Trưng bày Bảo tàng ngoài trời

Phường Quyết Thng, thành phố Kon Tum

4,50

Quyết định phê duyệt dự án số 865/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh

27

Tôn tạo, phục dựng di tích Nhà Ngục Kon Tum, tnh Kon Tum

Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum

3,00

Công văn số 4373/BVHTTDL-DSVH ngày 28/11/2013 của Bộ Văn hóa thể thao du lịch

28

Dự án kè chống sạt lở sông Đăk Bla, đoạn qua làng Plei Đôn và làng Kon Rờ Bng, thành phố Kon Tum

Phường Quyết Thng và xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum

22,00

Quyết định điu chỉnh dự án đu tư s 532/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 UBND tỉnh

29

Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố Kon Tum

Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

20,00

Công văn số 839/UBND-HTKT ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh

30

Đường giao thông nối từ tnh lộ 671 vào khu dân cư Hoàng Thành

Xã Đăk Cm, thành phố Kon Tum

0,88

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 1098/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND thành phố Kon Tum

31

Đầu tư phát triển du lịch cộng đồng làng Kon KTu

Xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum

1,00

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 3482/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

32

Kè chống sạt lở dọc đường Nguyn Lữ, thành phố Kon Tum (phía giáp sông Đăk Bla)

Phường Nguyn Trãi, thành phố Kon Tum

0,60

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 1132/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tnh

33

Đường giao thông từ tnh lộ 671 đi làng Ya Roong

Xã Đăk Cm, thành phố Kon Tum

1,89

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 1118/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

34

Đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Đề án tái định cư, giãn dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số nội thành, thành phố Kon Tum: Hạng mục cấp nước sinh hoạt

Xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum

0,11

Quyết định phê duyệt dự án đầu số 1119/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

35

Trường tiu học Đặng Trn Côn

Xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum

0,60

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 1093/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

36

Xây dựng Tịnh xá Khánh Hưng

Phường Trn Hưng Đạo, thành phố Kon Tum

0,66

Công văn số 169/UBND-KGVX ngày 16/7/2016 của UBND tỉnh

37

Dự án Hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla (Điều chỉnh)

Xã Đăk Blà, thành ph Kon Tum và xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Ry

284,00

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 1191/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh

VII

HUYỆN ĐĂK HÀ

 

452,10

 

 

Dự án chưa thực hiện trong năm 2015 chuyển sang thực hin trong năm 2016

 

106,98

 

1

Dự án b trí dân cư xã Hà Mòn

Hà Mòn

7,00

 

2

Dự án bố trí đất ở cho người thu nhập thp

Xã Đăk Ngọk

4,34

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

3

Hội trường T dân ph 3A

Thị trấn Đăk Hà

0,25

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

4

Hội trường T dân phố 11

Thị trấn Đăk Hà

0,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

5

Mở rộng UBND Xã Đăk Hring

Xã Đăk Hring

0,10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

6

Hội trường thôn 5, xã Đăk Mar

Xã Đăk Mar

0,06

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

7

Bãi xử lý rác thải xã Đăk La

Xã Đăk La

2,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

8

Quy hoạch nghĩa trang xã Đăk Mar

Xã Đăk Mar

5,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

9

Mở rộng từ nhà ông Phạm Bá Thuận xuống nhà ông Quỳ

Xã Hà Mòn

0,24

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

10

Quy hoạch mới Đường sau lưng UBND xã Hà Mòn

Xã Hà Mòn

0,67

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

11

Đường vào khu sản xuất thôn 1

Xã Hà Mòn

0,18

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

12

Quy hoạch tuyến đường từ thôn 2 đi thôn 4

Xã Hà Mòn

0,12

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

13

Mở rộng đường từ nhà bà Liu đi đến cầu 707

Xã Hà Mòn

0,05

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

14

Ni dài đường từ nhà bà Nga vào khu sản xuất thôn 1

Xã Hà Mòn

0,45

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

15

Mở rộng Đường từ thôn 3 đi hồ Cà Sâm

Xã Hà Mòn

1,40

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

16

Quy hoạch mới đường bên hông công ty phê

Xã Hà Mòn

0,08

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

17

Mở rộng Đường dân sinh sau khu dân cư

Xã Hà Mòn

0,82

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

18

Đường khu dân cư trung tâm Xã t trường mẫu giáo đến đường vào khu sn xuất

Xã Hà Mòn

0,33

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

19

M rộng tuyến đường giao thông nội đồng đi qua hồ đội 1

Xã Hà Mòn

1,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

20

Mở rộng đường từ nhà ông Tờ đến đường lô cao su

Xã Hà Mòn

0,29

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

21

Mở rộng đường vào Hồ Đội 5

Xã Hà Mòn

0,47

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

22

Thủy lợi Đăk Trú, xã Đăk La

Xã Đăk La

17,25

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

23

Nhà văn hóa thôn 9, xã Đăk La

Xã Đăk La

0,10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

24

Khu văn hóa thôn 7, xã Đăk La

Xã Đăk La

0,35

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

25

Nhà rông văn hóa thôn Đăk Tiêng Klah, xã Đăk La

Xã Đăk La

0,05

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

26

Nhà văn hóa thôn 10, xã Đăk La

Xã Đăk La

0,10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

27

Nhà văn hóa thể thao xã Đăk La

Xã Đăk La

0,65

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

28

Nhà văn hóa thể thao thôn 1B, xã Đăk La

Xã Đăk La

0,70

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

29

Nhà truyền thống, thư viện xã Đăk La

Xã Đăk La

0,10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

30

Trạm Y tế xã Đăk Ngọk

Xã Đăk Ngọk

0,52

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

31

Lớp mẫu giáo giáo thôn 3, xã Hà Mòn

Xã Hà Mòn

0,10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

32

Lớp mu giáo thôn 4, xã Hà Mòn

Xã Hà Mòn

0,10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

33

Lớp mu giáo thôn 5 dự phòng, xã Hà Mòn

Xã Hà Mòn

0,10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

34

Nhà tr mẫu giáo thôn 1B, xã Đăk La

Xã Đăk La

0,01

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

35

Mở rộng trường THCS Mạc Đĩnh Chi, xã Đăk La

Xã Đăk La

2,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

36

Sân thể thao thôn 3, xã Đăk Mar

Xã Đăk Mar

0,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

37

Sân th thao thôn 1A, xã Đăk La

Xã Đăk La

0,66

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

38

Sân thể thao thôn 2, xã Đăk La

Xã Đăk La

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

39

Sân thể thao thôn 3, xã Đăk La

Xã Đăk La

0,66

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

40

Sân thể thao thôn 4, xã Đăk La

Xã Đăk La

0,66

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

41

Sân thể thao thôn 5, xã Đăk La

Đăk La

0,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

42

Sân th thao trung tâm xã Đăk La

Xã Đăk La

1,85

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

43

Sân thể thao thôn 6, xã Đăk La

Xã Đăk La

0,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

44

Khu thể thao thôn 7, xã Đăk La

Xã Đăk La

0,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

45

Sân thể thao thôn 8

Xã Đăk La

0,66

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

46

Sân thể thao thôn 10, xã Đăk La

Xã Đăk La

0,66

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

47

Chợ xã Đak La

Xã Đăk La

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

48

Trạm dừng chân Đăk Uy

Xã Đăk Mar

5,00

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thưng trực HĐND tỉnh

49

Đường tránh 10 xã Đăk Long

Xã Đăk Long (Xã Đăk Hring cũ)

7,90

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thưng trực HĐND tỉnh

50

Trạm cân hạ ti

Xã Đăk Mar

3,60

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thưng trực HĐND tỉnh

51

Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn vị trí 1

Xã Đăk Mar

16,19

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thưng trực HĐND tỉnh

52

Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn vị trí 2

Xã Đăk Mar

19,16

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thưng trực HĐND tỉnh

53

Xây dựng trạm biến áp 110KV và Nhánh rẽ

Thị trấn Đăk Hà, Đăk Mar

0,50

Thông báo số 47/TB-HĐND ngày 11/12/2015 của Thường trực HĐND tỉnh

 

Dự án đăng ký mới thc hiện trong năm 2016

 

345,12

 

1

Đường giao liên xã từ thôn 5 xã Đăk Mar đi thôn 11 xã Đăk Hring

Xã Đăk Mar, xã Đăk Hring

12,67

Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh

2

Đường giao thông từ thôn Đăk Lấp, Kon Teo, Kon Đao Yp đi khu quy hoạch bố trí dân cư và trung tâm xã Đăk Long

Xã Đăk Long

5,25

Quyết định s 1894/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND huyện Đăk Hà

3

Đập thủy lợi Đăk Rem

Xã Đăk Long

1,00

Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND huyện Đăk

4

Đập thủy lợi Đăk Pô Ê

Xã Đăk Long

1,00

Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND huyện Đăk Hà

5

Dự án khu dân cư xã Đăk Hring

Xã Đăk Long

77,00

Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 31/5/2009 của UBND tỉnh

6

Đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi trung tâm xã Đăk Hring

Xã Đăk La, Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk Hring

13,50

Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 10/11/2009 của UBND tỉnh

7

Hệ thống cp nước sinh hoạt thuộc dự án b trí dân cư xã Đăk Hring (cũ) giai đoạn 2009-2015

Xã Đăk Long

0,11

Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của UBND tỉnh

8

Đường dây 110KV và các hạng mục công trình thuộc Thủy điện Đăk Psi

Xã Đăk Pxi

120,00

Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000012 ngày 18/4/2008 của UBND tnh

9

Dự án khu dân cư đô thị tại thôn 9 (trước Trung tâm dạy nghề huyện Đăk Hà)

Thị trấn Đăk Hà

2,43

Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND huyện

10

Dự án khu dân cư đô thị tại thôn 4 (Tại đất do Công ty cà phê 734 qun lý)

Xã Đăk Mar

3,43

Công văn số 548/UBND-TH ngày 21/5/2015 của UBND huyện

11

Dự án khu đô thị dọc đường Hai Bà Trưng nối dài

Thị trấn Đăk Hà

0,33

Công văn số 1024/UBND-TH ngày 31/8/2015 của UBND huyện

12

Trường THCS xã Đăk Ngọk

Xã Đăk Ngọk

0,55

Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh

13

Trường Mu giáo xã Đăk Ngọk

Xã Đăk Ngọk

0,10

Quyết định s 830/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh

14

Đường vào nghĩa trang nhân dân xã Hà Mòn

Xã Hà Mòn

3,00

Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND huyện

15

Nâng cp hồ cha nước Đăk Uy

Xã Đăk ui, xã Ngọc Wang, xã Đăk Ngọk

31,04

Quyết định số 3023/QĐ-BNN-TCTL ngày 04/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16

Trạm y tế thị trấn Đăk

Thị trn Đăk Hà

0,14

Tờ trình của Sở Y tế số 2618/TTr-SYT ngày 03/11/2015 và Thông báo số 420/TB-UBND ngày 18/11/2015 của UBND huyện Đăk Hà thống nhất địa đim xây dựng Trạm Y tế

17

Trạm y tế Xã Ngọc Wang

Xã Ngọc Wang

0,87

T trình của S Y tế số 2847/TTr-SYT ngày 27/11/2015 và Thông báo số 455/TB-UBND ngày 21/12/2015 của UBND huyện Đăk Hà thng nhất địa điểm xây dựng Trạm Y tế

18

Khu dân cư nông thôn (khu vực đất Nông trường cao su Đăk Hring)

Xã Đăk Hring

4,50

Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của HĐND huyện Đăk Hà về việc thông qua phương án sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2016-2021

19

Khu dân cư nông thôn tại thôn Kon Stiu

Xã Ngọc Wang

0,20

Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của HĐND huyện Đăk Hà về việc thông qua phương án sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2016-2021

20

Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8 xã Đăk PSi huyện Đăk Hà

Xã Đăk Psi

18,00

Tờ trình số 44/TTr-UBND, ngày 28/7/2015 của UBND tỉnh

21

Cụm công nghiệp Đăk La

Xã Đăk La

50,00

Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND tỉnh

22

Bng tuyên truyền bảo vệ rừng

Xã Đăk Mar

0,003

QĐ s 380/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của UBND tnh

VIII

HUYỆN IA H’DRAI

 

2.271,71

 

 

Dự án chưa thực hiện trong năm 2015 chuyn sang thực hiện trong năm 2016

 

248,13

 

1

Nhà làm việc và các công trình phụ trợ xã Khi HĐND-UBND

Xã la Tơi

3,40

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

2

Nhà làm việc và các công trình phụ trợ xã Khối huyện ủy

Xã la Tơi

3,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

3

Nhà làm việc và các công trình phụ trợ khi mặt trận đoàn th

Xã la Tơi

1,60

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

4

Hội trường chung huyện mới

Xã la Tơi

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

5

Kho bc nhà nước huyn mới

Xã la Tơi

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

6

Viện kiểm sát nhân dân huyện mới

Ia Tơi

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

7

Chi cc thuế huyện mới

Xã la Tơi

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

8

Bảo hiểm xã hội huyện mới

Xã la Tơi

0,40

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

9

Ngân hàng chính sách huyện mi

Xã la Tơi

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

10

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát trin nông thôn huyện mới

Xã la Tơi

0,70

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

11

Chi cục thống kê huyện mới

Xã la Tơi

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

12

Tòa án nhân dân huyện mới

Xã la Tơi

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

13

Chi cục thi hành án huyện mới

Xã la Tơi

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

14

Trạm khuyến nông huyện mi

Xã la Tơi

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

15

Trạm thú y huyện mới

Xã la Tơi

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

16

Trạm bo vệ thực vật huyện mới

Xã la Tơi

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

17

Trạm thu phát lại sóng

Xã la Tơi

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

18

Hạt quản lý cầu đường huyện mới

Xã la Tơi

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

19

Mở đường trung tâm hành chính huyện mới

Xã la Tơi

32,40

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

20

Cấp nước sinh hoạt khu trung tâm hành chính huyện mới

Xã la Tơi

30,60

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

21

Đường giao thông ngã 3 Quốc lộ 14 C-Sê San 3

Xã la Tơi

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

22

Trường Mầm non Hoa Mai thôn 7

Xã la Tơi

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

23

Trường Mầm non Hoa Mai thôn 8

Xã la Tơi

0,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

24

Trường Mầm non Hoa Mai đim trung tâm

Xã la Tơi

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

25

Trường Trung học cơ sở xã Ia Tơi

Xã la Tơi

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

26

Qung trường trung tâm huyện

Xã la Tơi

0,60

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

27

Bệnh viện huyện mới

Xã la Tơi

3,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

28

Trạm y tế xã la Tơi

Xã la Tơi

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

29

Bến xe huyện mới

Xã la Tơi

0,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

30

Nghĩa trang nhân dân huyện la H’Drai

Xã la Tơi

10,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

31

Chợ Trung tâm huyện

Xã la Tơi

2,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

32

Đất cơ sở tôn giáo huyện mới

Xã la Tơi

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

33

Khu dân cư nông thôn xã la Tơi

Xã la Tơi

20,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

34

Khu dân cư đô thị Trung tâm huyện mới

Xã la Tơi

10,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

35

Bãi xử lý rác thải rn huyện Ia H’Drai

Xã la Tơi

4,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

36

Cu tràn qua sông Sa Thy đến trường tiểu học Lê Quý Đôn

Xã la Dom

0,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

37

Trụ sở HĐND-UBND xã la Dom

Xã la Dom

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

38

Đường vào trụ sở HĐND-UBND xã la Dom

Xã la Dom

0,11

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

39

Khu dân cư nông thôn Xã la Dom

Xã la Dom

10,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

40

Trường Mầm non thôn 1 xã Ya Dom

Xã la Dom

1,10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

41

Trường Mầm non Tuổi Ngọc

Xã la Dom

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

42

Nghĩa trang nhân dân xã Ya Dom

Ia Dom

8,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

43

Khu x lý rác thải

Xã la Dom

9,80

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

44

Trạm y tế xã la Dom

Xã la Dom

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

45

Nhà sinh hoạt cộng đng thôn 1 xã Ya Dom

Xã la Dom

0,28

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

46

Trụ sở HĐND-UBND xã la Đal

Ia Dal

1,10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

47

Nghĩa trang nhân dân xã la Dal

Xã la Dal

10,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

48

Bãi xử lý rác thi xã la Dal

Xã la Dal

5,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

49

Trạm y tế xã la Dal

Xã la Dal

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

50

Trường Mm non Măng Non

Ia Dal

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

51

Khu dân cư nông thôn xã Ia Dal

Xã la Dal

10,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

52

Xây dựng khu dân cư nông thôn, thôn 2 xã la Dom

Thôn 2, xã la Dom

1,44

Thông báo số 47/TB-HĐND ngày 11/12/2015 của Thường trực HĐND tỉnh

53

Dự án xây dựng chợ nông sn

Xã la Tơi

1,00

Thông báo số 47/TB-HĐND ngày 11/12/2015 của Thường trực HĐND tỉnh

54

Dự án xây dựng khu dân cư trung tâm huyện lỵ

Xã la Tơi

50,00

Thông báo số 47/TB-HĐND ngày 11/12/2015 của Thường trực HĐND tỉnh

 

Dự án đăng ký mới thc hiện trong năm 2016

 

2.023,58

 

1

Dự án khu dân cư dọc tuyến biên giới (4 điểm dân cư)

Xã la Dal

560,00

Thông báo kết luận của Đồng chí Nguyn Hữu Hải - Phó Ch tịch thường trực UBND tỉnh tại bui làm việc ngày 11/11/2015 với UBND huyện la H’Drai và Bộ ch huy quân sự tnh

2

Dự án khu dân cư nông thôn tại thôn thôn 9 xã la Dom

Xã la Dom

10,00

Thông báo kết luận của Đồng chí Nguyn Hữu Hải - Phó Ch tịch thường trực UBND tỉnh tại bui làm việc ngày 11/11/2015 với UBND huyện la H’Drai và Bộ ch huy quân sự tnh

3

Dự án sn xuất nông sản lập trung (chăn nuôi bò thịt sinh sản chất lượng cao)

Ia Tơi, la Dal

450,00

Thông báo số 42/TB-VP ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh

4

Đài truyền thanh huyện

Xã la Tơi

0,28

Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tnh

5

Cp nước sinh hoạt thôn 9 xã la Tơi

Xã la Tơi

0,50

Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện

6

Nhà văn hóa xã la Tơi

Xã la Tơi

0,10

Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND huyện

7

Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện la H’Drai

Xã la Tơi

3,79

Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh

8

Dự án sản xut lâm nghiệp, nông nghiệp tập trung (Thuê rừng để qun lý bảo tồn rừng, kết hợp chăn nuôi gia súc, động vật dưới tán rừng)

Xã la Dal

900,00

Công văn số 1521/UBND-KTN ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh

9

Nâng cấp quốc lộ 14C

Huyện la H’Drai

50,00

Quyết định số 2464/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải

10

Công trình lưới điện huyện la H’Drai

Xã la Tơi, xã la Dom và xã la Dal, huyện la H’Drai

48,91

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 1072/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh

IX

HUYỆN SA THY

 

525,08

 

 

D án chưa thực hiện trong năm 2015 chuyển sang thực hiện trong năm 2016

 

53,58

 

1

Đường Hoàng Hoa Thám

Thị trấn Sa Thầy

0,82

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

2

Đường Ngô Gia Tự

Thị trấn Sa Thầy

1,35

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

3

Đường Đào Duy Từ

Thị trấn Sa Thầy

0,26

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

4

Đường Lê Đình Chinh

Thị trấn Sa Thầy

0,32

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

5

Dự án khu dân thôn 3 thị trấn Sa Thầy

Thị trấn Sa Thầy

1,40

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

6

D án khu dân cư sau trụ s Viettel

Thị trấn Sa Thầy

0,18

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

7

Dự án khu dân cư nhỏ l thị trấn Sa Thầy

Thị trấn Sa Thầy

0,43

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

8

Dự án khu dân cư thôn 1 xã Sa Sơn

Thị trấn Sa Thầy

3,05

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

9

Dự án điểm dân cư thôn 1, thôn 5 thị trấn Sa Thầy

Thị trấn Sa Thầy

4,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

10

Dự án điểm dân cư thôn 2 thị trn Sa Thầy sau Trung tâm Y tế huyện

Thị trấn Sa Thầy

5,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

11

Dự án Cụm công nghiệp thị trấn Sa Thầy

Thị trấn Sa Thầy

2,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

12

Đường Điện Biên Ph

Thị trấn Sa Thầy

11,59

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

13

Đường Tô Vĩnh Diện

Thị trấn Sa Thầy

1,51

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

14

Nâng cấp Đường Bế Văn Đàn

Thị trấn Sa Thầy

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

15

Đường giao thông nông thôn 3

Thị trấn Sa Thầy

3,40

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

16

Xây dựng bến xe huyện Sa Thầy, chợ đầu mối

Thị trấn Sa Thầy

2,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

17

Nhà thi đấu đa năng huyện Sa Thầy

Thị trấn Sa Thầy

0,42

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

18

Cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy, Sa Nghĩa

Thị trn Sa Thy, xã Sa Nghĩa

1,60

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

19

Xây dựng nghĩa địa xã Sa Bình

Xã Sa Bình

8,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

20

Nâng cấp đường liên thôn 1, 2, 3, Xã Ya Xiêr

Xã Ya Xiêr

0,80

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

21

Nâng cp đưng giao thông nội làng O

Xã Ya Xiêr

0,46

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

22

Nâng cấp đường nội làng thôn Ya De

Xã Ya Xiêr

1,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

23

Nghĩa địa thôn Ya De, Xã Ya Xiêr

Xã Ya Xiêr

0,80

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

24

Nâng cp sa chữa một s đoạn đường từ trung tâm xã đi làng Trp

Xã Ya Tăng

1,45

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

25

Xây dựng chợ xã Mô Rai

Xã Mô Rai

0,18

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

26

Lưới điện sinh hoạt làng GRập

Xã Mô Rai

0,15

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

27

Tiu d án nâng cao độ tin cậy cung cp lưới điện trung áp tỉnh Kon Tum

Thị trấn Sa Thầy

0,01

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trực HĐND tnh

 

Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2016

 

471,50

 

1

Nhà khách huyện ủy, UBND huyện Sa Thầy

Thị trấn Sa Thầy

0,60

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nhà khách huyện ủy, UBND huyện Sa Thầy

2

Trường THCS Nguyễn Tất Thành, TT Sa Thy, huyện Sa Thầy

Thị trấn Sa Thy

1,65

Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế k thuật đầu tư xây dng công trình Trường THCS Nguyễn Tất Thành, huyện Sa Thầy

3

Xây dựng khu sinh hoạt VH TT cộng đồng huyện Sa Thầy

Thị trấn Sa Thầy

6,50

Quyết định s867/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 V/v Xây dựng khu sinh hoạt VH TT cộng đồng huyện Sa Thầy

4

Lắp đặt hệ thống trụ điện, đường dây 0,4kv đường Hàm Nghi nối dài

Thị trấn Sa Thầy

0,02

Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND huyện Sa Thầy V/v phê duyệt chủ trương đu xây dựng công trình: Đường điện chiếu sáng công lộ đường Hàm Nghi và đường Phan Bội Châu

5

Nâng cấp, mở rộng đường từ 675 đi xã Ya Xiêr

xã Ya Xiêr

7,94

Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế k thuật xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường từ 675 đi xã Ya Xiêr

6

Trường Tiểu học Ya Xiêr

xã Ya Xiêr

1,00

Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 V/v phê duyệt ch trương đu tưy dựng công trình: Trường Tiểu học Ya Xiêr

7

Trường Mầm non Tuổi thơ xã Hơ Moong

xã Hơ Moong

0,22

Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế k thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Tuổi thơ xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy

8

Đường giao thông từ xã Sa Nghĩa đi Hơ Moong

xã Hơ Moong

8,60

Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình: Đường giao thông từ xã Sa Nghĩa đi Hơ Moong

9

Lưới điện sinh hoạt khu phát sinh thôn Đăk Wt, xã Hơ Moong

xã Hơ Moong

0,10

Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Lưới điện sinh hoạt khu phát sinh thôn Đăk Wt, xã Hơ Moong

10

Nâng cấp mở rộng đường TL 675 đi xã Sa Nhơn

xã Sa Nhơn

3,90

Quyết định s 716/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình sử dụng nguồn vn theo Quyết định 293/QĐ-TTg của Thủ tưng Chính phủ trên địa bàn huyện Sa Thầy

11

Xây mới trường mầm non Mô Rai (xây mới 06 phòng học và nhà công vụ 6 phòng điểm tập trung), Xây mới 01 phòng học làng GRập

xã Mô Rai

0,50

Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 5/10/2015 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình theo Quyết định 160/2007/QĐ-TTg của Thủ tưng Chính ph trên địa bàn các xã vùng biên giới của huyện Sa Thầy

12

Bố trí, sn xuất, ổn định dân cư vùng biên giới huyện Sa Thầy

xã Mô Rai

60,00

Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 V/v phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư dự án b trí, sp xếp, ổn định dân cư vùng biên giới huyện Sa Thy

13

Đường giao thông tiếp ni với TL 674 đi đến đường tuần tra biên giới Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy

xã Mô Rai

75,00

Báo cáo số 165/BC-UBND ngày 31/7/2015 Báo cáo đề nghị thm định nguồn vốn và phn vn ngân sách trung ương cho dự án: Đường giao thông tiếp nối với TL 674 đi đến đường tun tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy

14

Cầu treo dân sinh vào khu sn xuất Kram, xã R Kơi

xã Rờ Kơi

0,03

Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế k thuật đầu tư xây dựng công trình: Cầu treo dân sinh vào khu sản xuất Kram, xã Rờ Kơi Sa Nghĩa đi Hơ Moong

15

Cu treo qua suối Đăk Sia xã Rờ Kơi

xã Rờ Kơi

0,03

Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dng công trình: Cầu treo qua suối Đăk Sia xã Rờ Kơi

16

Đường giao thông kết nối phục vụ phát triển KTXH và bo đm QPAN từ xã Rờ Kơi huyện Sa Thầy đi xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi

xã Rờ Kơi

55,00

Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 V/v phê duyệt phương án đu tư xây dựng công trình: Đường giao thông kết nối phục vụ phát triển KTXH và bảo đảm QPAN từ xã Rờ Kơi huyện Sa Thy đi xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi

17

Xây dựng trường Mầm non

xã Rờ Kơi

0,80

Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 V/v phê duyệt báo cáo kinh tế k thuật xây dựng công trình: Xây dựng trường Mm non xã Rờ Kơi

18

Gia cố mái ta luy đường hai đầu cầu, móng trụ cầu thôn Hòa Bình xã Sa Nghĩa

xã Sa Nghĩa

0,05

Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Gia c mái ta luy đường hai đầu cầu, móng trụ cầu thôn Hòa Bình xã Sa Nghĩa

19

Đường nội làng Tum xã Ya Ly

xã Ya Ly

0,12

Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đưng nội làng Tum xã Ya Ly

20

Trường Mầm non Rờ Kơi

xã Rờ Kơi

1,00

Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 5/10/2015 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng một số công trình theo Quyết định 160/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính ph trên địa bàn các xã vùng biên giới của huyện Sa Thầy

21

Nhà trực dân quân xã la Tăng

xã Ya Tăng

0,30

Quyết định s 939/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nhà trực dân quân xã Ya Tăng

22

Thy lợi Làng Lung (Đông Hưng) xã Ya Xiêr

Xã la Xiêr

170,00

Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư

23

Đường Sa Thầy - Ya Ly - thôn Tam An (xã Sa Sơn) Ya Mô Làng Rẽ (Mô Rai) huyện Sa Thầy, tnh lộ 674 đoạn từ Km0+00 đến Km 0+803

Huyện Sa Thầy

2,00

Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 và Quyết định điều chnh số 635/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh V/v phê duyệt dự án đu tư

24

D án khu dân cư thôn Đăk Tăng xã Rờ Kơi

xã R Kơi

4,50

UBND huyện Sa Thầy đang trình S Kế hoạch và Đầu tư

25

Nâng cấp quốc lộ 14C

Huyện Sa Thy

61,00

Quyết định số 2464/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2010 của Bộ Giao thông vận ti

26

Trung tâm văn hóa huyện Sa Thầy

Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy

2,40

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 733/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND huyện Sa Thầy

27

Trạm biến áp 110KV và nhánh rẽ

Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy

0,02

Quyết định số 5902/QĐ-EVNCPC ngày 26/8/2015 của Tổng công ty điện lực Miền trung

28

Mở rộng Chùa Khánh Sơn

Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy

0,55

Công văn số 53/UBND-VX ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh

29

Trung tâm văn hóa Xã Sa Bình

Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy

0,63

Thông báo số chủ trương đầu tư số 51/TB-UBND ngày 07/3/2016 của UBND huyện Sa Thầy

30

Nhà thờ thôn Đăk Tăng, xã Sa Nghĩa

Xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy

0,25

Công văn số 48/UBND-VX ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh

31

Nhà nguyện thôn Đăk Wớt, xã Hơ Moong

Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy

0,38

Thông báo số 01/TB-UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh

32

Nhà thờ thôn Đăk Wớt Jốp, xã Hơ Moong

Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy

0,10

Thông báo số 119-TB/HU ngày 19/4/2016 của Huyện ủy huyện Sa Thy

33

Đường từ UBND xã Sa Sơn đi thị trấn Sa Thy

Xã Sa Sơn và Thị trn Sa Thầy, huyện Sa Thầy

3,10

Công văn số 1286/UBND-KTN ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh

34

Nhà văn hóa xã Sa Sơn

Xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy

0,20

Công văn số 1286/UBND-KTN ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh

35

Nghĩa trang Xã Sa Sơn

Xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy

3,00

Công văn số 1286/UBND-KTN ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh

36

Lp học mầm non thôn Nhơn Đức

Xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy

0,01

Công văn số 1286/UBND-KTN ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh

X

HUYỆN KON RY

 

327,37

 

 

Dự án chưa thực hiện trong năm 2015 chuyn sang thực hiện trong năm 2016

 

140,31

 

1

Dự án đầu tư hạ tầng để phát triển qu đất tại khu quy hoạch dân cư xã Đăk Ruồng

Xã Đăk Ruồng

17,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

2

Xây dựng sân thể thao thôn Kon Lỗ

Xã Đăk Tơ Lưng

0,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

3

Xây dựng sân thể thao thôn Kon Bi

Xã Đăk Tơ Lung

0,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

4

Xây dựng sân thể thao thôn Kon Rá

Xã Đăk Tơ Lung

0,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

5

Xây dựng sân thể thao thôn Kon Lung

Xã Đăk Tơ Lung

0,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

6

Xây dựng sân thể thao thôn Kon Keng

Xã Đăk Tơ Lung

0,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

7

Xây dựng nhà văn hóa và đt thể thao thôn 9

Xã Đăk Ruồng

1,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

8

Xây dựng đường cu hộ cứu nạn

Xã Tân Lập

8,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

9

Xây dựng đường cứu hộ cu nạn

Xã Đăk Ruồng

25,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

10

Xây dựng đường cứu hộ cu nạn

Đăk Tờ Re

12,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

11

Xây dựng đường cu hộ cu nạn

Thị trấn Đăk Rve

7,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

12

Đường giao thông nông thôn từ xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Ry đi xã Ngọk Réo, huyn Đăk Hà

Xã Đăk Tờ Re

15,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

13

Đường giao thông từ xã Đăk Tờ Re đi làng Konlongbuk, Kon Xomluh và làng Kon Đơ Xing

Xã Đăk Tờ Re

8,10

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

14

Xây dựng bến xe và trạm xăng dầu thôn 9

Xã Đăk Ruồng

1,36

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

15

Đường giao thông nông thôn thôn 5A

Đăk Kôi

4,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

16

Mở rộng trạm y tế xã

Xã Đăk Tơ Lung

0,05

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

17

Xây dựng Khu chôn lấp chất thi rắn sinh hoạt và công nghệ thị trấn huyện lỵ mới

Xã Đăk Ruồng

1,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

18

Xây dựng khu giết m gia súc, gia cm tập trung

Xã Đăk Ruồng

0,20

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

19

Xây dựng cụm công nghiệp Đăk Ruồng

Xã Đăk Ruồng

10,00

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

20

Xây dựng chợ trung tâm huyện

Xã Đăk Ruồng

0,55

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

21

Xây dựng sân vn động huyện Kon Ry

Xã Đăk Ruồng

1,50

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

22

Xây dựng đim Bưu điện xã Đăk Ruồng

Xã Đăk Ruồng

0,16

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

23

Dự án thủy điện ĐăkPôNe 2AB

Xã Đăk Pne

16,80

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tnh

24

Xây dựng thủy điện Đăk Bla 1 (b sung)

Xã Đăk Ruồng

7,80

Thông báo số 47/TB-HĐND ngày 11/12/2015 của Thường trực HĐND tỉnh

25

Thủy lợi Đăk Toa

Xã Đăk Ruồng, xã Đăk Tơ Lung

1,31

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trực HĐND tỉnh

26

Đường vào nhà hội trường thôn 4

Thị trấn Đăk Rve

0,05

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trực HĐND tỉnh

27

Đường giao thông nội bộ thôn 8

Thị trấn Đăk Rve

0,05

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trực HĐND tỉnh

28

Nhà hội trường thôn thôn 6

Thị trấn Đăk Rve

0,01

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trực HĐND tỉnh

29

Trường mầm non Kon S Lak

Xã Đăk Ruồng

0,01

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trực HĐND tỉnh

30

Đưng giao thông nội làng Kon Lung

Đăk Tơ Lung

0,20

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trực HĐND tỉnh

31

Trường tiểu học xã Đăk Kôi

Xã Đăk Kôi

0,01

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trực HĐND tỉnh

32

Nâng cấp nước sinh hoạt

Xã Đăk Pne

0,40

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trực HĐND tỉnh

33

Đường vào hai đầu cầu treo thôn Kon Bi

Xã Đăk Tơ Lung

0,35

Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 26/6/2015 của Thường trực HĐND tỉnh

 

Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2016

 

187,06

 

1

Đường GTNT Thôn 6 (Đoạn từ thôn 6 đi thôn 5)

Đăk Kôi

0,15

Quyết định 644/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND huyện

2

Đường GTNT vào trường tiểu hc+Mầm non thôn 2

Xã Đăk Kôi

0,05

Kế hoạch 2016 thực hiện dự án Plan đầu tư

3

Ngầm tràn + 2 bên đường Bê tông đon từ TL677 đi thôn 5+6

Xã Đăk Kôi

0,35

Kế hoạch 2016 thực hiện dự án Plan đầu tư

4

Đường GT vào trường tiu học + mm non thôn 8

Xã Đăk Kôi

0,05

Công văn số 711/UBND-KTTH ngày 18/4/2015

5

Đường GTNT( đoạn từ TL677 tới cổng trường tiu học thôn 1)

Xã Đăk Kôi

0,03

Kế hoạch 2016 thực hiện dự án Plan đầu tư

6

Nâng cấp, sửa cha nước sinh hoạt thôn 2

Xã Đăk Kôi

0,40

Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 16/09/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

7

Đường GTNT thôn 4

Xã Đăk Kôi

0,04

Quyết định 163/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND huyện

8

Đường giao thông từ thôn 3 đi thôn 4 (Kon Gộp) xã Đăk Pne, huyện Kon Ry

Xã Đăk Pne

52,70

Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 16/09/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

9

Cu qua sông ĐăkBla tại thôn 12 xã Đăk Ruồng, huyện Kon Ry

Xã Đăk Ruồng

0,60

Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

10

Đường vào khu sn xuất Nước Nhê (thôn Kon Lỗ) xã Đăk Tờ Lung

Xã Đăk Tơ Lung

0,86

Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 16/09/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

11

Đường từ thôn ra khu sn xuất Nước Tờ Lung (thôn Kon Mong Tu) xã Đăk Tơ Lung

Xã Đăk Tơ Lung

1,13

Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 16/09/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

12

Đường từ Quốc lộ 24 đi thôn 3 xã Đăk Tờ Re

Xã Đăk Tơ Re

0,65

Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 16/09/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

13

Trung tâm văn hóa huyện thôn 1 xã Tân Lập

Xã Tân Lập

0,50

Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh Kon Tum

14

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng k thuật để phát triển quỹ đất tại khu Trung tâm Chính trị - Hành chính xã Tân Lập

Xã Tân Lập

6,55

Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 UBND tỉnh Kon Tum

15

Các đoạn còn lại dự án xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 ni tnh Qung Ngãi đến tnh Kon Tum (Km8-Km165)

Xã Tân Lập

123,00

Quyết định số 1380/QĐ-BGTVT ngày 21/05/2013 của Bộ GTVT vv phê duyệt dự án đu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 nối từ tnh Quảng Ngãi đến tnh Kon Tum (Km8 - Km165)

529

Tng cộng

 

11.566,35

 

 

Biểu số 02

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN CÓ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Kèm theo Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa đim xây dựng

Các văn bản pháp lý

Diện tích các loại đất bị nh hưởng

Đất trồng lúa (ha)

Đất rừng phòng hộ (ha)

Đất rừng đặc dụng (ha)

Cộng

Chuyên trồng lúa nước

Lúa nước còn lại

Lúa nương

Cộng

Có rừng

Không có rừng

Cộng

Có rng

Không có rừng

I

HUYỆN ĐK GLEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường điện vào đồn biên phòng 663 (đồn Sông Thanh)

Xã Đăk Blô

QĐ số 2586/QĐ- BTLBP ngày 23/10/2012 của Bộ Tư lệnh biên phòng

-

-

-

-

4,40

4,40

-

-

-

-

2

Đường điện vào đồn biên phòng 671 (đồn Rơ Long)

Xã Đăk Long

QĐ số 2907/QĐ- BTLBP ngày 23/10/2013 của Bộ Tư lệnh biên phòng

0,01

-

0,01

-

13,10

13,10

-

-

-

-

II

HUYỆN ĐĂK TÔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường dây 110KV đu nối nhà máy thủy điện Đăk Psi 5 đến trạm 110KV Tân Mai - Kon Tum

Huyện Đăk Hà

Công văn số 1495/UBND-KTN ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh

5,30

5,30

-

-

-

-

-

-

-

-

III

HUYỆN TU MƠ RÔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình Thủy điện Đăk Psi 1

Xã Tê Xăng

Công văn s 46/UBND-TH, ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh Kon Tum Thng nht ch trương

0,88

0,16

-

0,72

-

-

-

-

-

-

2

Công trình Thủy điện Đăk Psi 2

Xã Tê Xăng

0,49

-

0,49

-

-

-

-

-

-

-

3

Kênh mương thôn Đăk Prế

Xã Ngọc Lây

Nghị quyết số 29/NQ- HĐND tnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

0,05

-

-

0,05

-

-

-

-

-

-

4

Cu treo và đưng đi khu sản xuất thôn Tu Bung

xã Ngọc Lây

Nghị quyết số 29/NQ- HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

0,01

-

-

0,01

-

-

-

-

-

-

IV

HUYỆN KON PLÔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 03

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC KHU VỰC CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHẬN GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ KON TUM

(Kèm theo Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Địa điểm thực hiện

Diện tích (ha)

Cơ sở pháp lý

I

HUYỆN KON RY

 

68,88

 

1

Khu du lịch sinh thái nghng Epic Spa

Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Ry

0,88

Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh

2

Sản xuất sn phẩm nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế tại huyện Kon Ry

Xã Đăk Pne, huyện Kon Ry

28

Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh

3

Cửa hàng xăng du số 19

Xã Tân Lập, huyện Kon Ry

0,13

Công văn số 978/SCT-QLCT ngày 31/7/2015 của Sở Công thương v xác nhận cửa hàng xăng dầu số 19

4

Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường

Thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Ry

0,96

Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh

5

Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường

Xã Tân Lập, huyện Kon Ry

1,91

Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh

6

Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường

Xã Tân Lập, huyện Kon Ry

19

Kế hoạch s 325/KH-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh

7

Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường

Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Ry

10

Kế hoạch s 325/KH-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh

8

Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường

Thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Ry

8

Kế hoch s 325/KH-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh

II

THÀNH PHỐ KON TUM

 

139,8

 

1

Xây dựng siêu thị Coo.opmart Kon Tum

Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum

0,5

Công văn s 1604/UBND-NNTN ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh

2

Xây dựng trụ s làm việc quỹ tín dụng nhân dân Quang Trung

Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum

0,01

Công văn số 1844/UBND-HTKT ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh

3

Trang trại hu cơ theo chuẩn quốc tế và kết hợp khu du lịch sinh thái ngh dưỡng cộng đồng

Xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum

21,00

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh

4

Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường

Xã la Chim, thành phố Kon Tum

2,00

Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh

5

Khai thác sét làm vật liệu xây dựng thông thường

Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum

20,00

Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh

6

Khai thác cái sỏi làm vật liệu xây dựng thông thưng

Pờng Thng Lợi, thành phố Kon Tum