• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Quyết định 949/QĐ-UBND năm 2013 quy định chế độ cho các đối tượng nuôi dưỡng xã hội tại các đơn vị thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 949/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 949/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG NUÔI DƯỠNG XÃ HỘI TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 01 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm;

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng xã hội;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 997/STC-HCSN ngày 09 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ tiền ăn cho các đối tượng xã hội được nuôi dưỡng tại các trung tâm nuôi dưỡng thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh như sau:

- Tiền ăn cho Người có Công cách mạng là: 525.000đồng/người/tháng

(Năm trăm hai mươi lăm ngàn đồng);

- Tiền ăn cho Người tâm thần là: 840.000đồng/người/tháng

(Tám trăm bốn mươi ngàn đồng);

- Tiền ăn cho Người già cô đơn, Người tàn tật là: 735.000đồng/người/tháng

(Bảy trăm ba mươi lăm ngàn đồng);

- Tiền ăn cho Trẻ mồ côi không nơi nương tựa là: 735.000đồng/cháu/tháng

(Bảy trăm ba mươi lăm ngàn đồng);

- Tiền ăn cho Trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là: 735.000đồng/cháu/tháng

(Bảy trăm ba mươi lăm ngàn đồng);

- Tiền ăn cho đối tượng mại dâm, nghiện ma túy đang được cải tạo là: 550.000 đồng/người/tháng

(Năm trăm năm mươi ngàn đồng);

Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được phép điều chỉnh mức tiền ăn cho các đối tượng được nuôi dưỡng tại các trung tâm nuôi dưỡng thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý, khi nhà nước ban hành chế độ mức tiền lương tối thiểu chung thì mức điều chỉnh tiền ăn cho các đối tượng tăng thêm với hệ số tăng 0,5 đến 0,8 theo mức tiền lương tối thiểu chung của nhà nước.

Điều 2. Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ tiền ăn cho các đối tượng: Trong dự toán ngân sách nhà nước tỉnh hàng năm của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Hòa

 

 

- Chế độ tiền ăn cho người tâm thần, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị thay thế bởi Điều 3 Quyết định 79/2016/QĐ-UBND

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016, thay thế nội dung về chế độ tiền ăn cho người tâm thần, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn quy định tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ cho các đối tượng nuôi dưỡng xã hội tại các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xem nội dung VB
- Nội dung về chế độ tiền ăn cho người có công cách mạng bị thay thế bởi Điều 3 Quyết định 80/2016/QĐ-UBND

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2016, thay thế nội dung về chế độ tiền ăn cho người có công cách mạng quy định tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem nội dung VB
Chế độ tiền ăn cho người tâm thần, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị thay thế bởi Điều 3 Quyết định 79/2016/QĐ-UBND
Nội dung về chế độ tiền ăn cho người có công cách mạng bị thay thế bởi Điều 3 Quyết định 80/2016/QĐ-UBND
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 949/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Ngô Hòa
Ngày ban hành: 21/05/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 949/QĐ-UBND

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
192467