• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Giảm nghèo bền vững

 

Quyết định 953/QĐ-UBND.HC năm 2016 phê duyệt dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2019

Tải về Quyết định 953/QĐ-UBND.HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 953/QĐ-UBND .HC

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG XÃ PHONG MỸ, HUYỆN CAO LÃNH GIAI ĐOẠN 2016-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 68/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện dự án 3 và dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-UBND.HC ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao chi tiết vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tại Tờ trình số 1173/TTr-SLĐTBXH ngày 9 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh giai đoạn 2016-2019, với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh giai đoạn 2016-2019.

2. Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Chủ dự án: Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh.

4. Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Phong Mỹ.

5. Mục tiêu dự án:

Hỗ trợ vốn cho 16 hộ nghèo có khả năng thoát nghèo làm kinh tế gia đình để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi; đảm bảo số hộ nghèo được xét chọn tham gia dự án sau 36 tháng sử dụng vốn có thu nhập ổn định, đến cuối giai đoạn có từ trên 95% hộ thoát nghèo bền vững.

Nhân rộng mô hình có hiệu quả cho nhiều địa phương, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo; đồng thời rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các địa phương trong tỉnh.

6. Đối tượng thực hiện dự án:

Các hộ nghèo chí thú làm ăn, có khả năng tiếp thu những tiến bộ khoa học-kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình để thoát nghèo bền vững.

7. Kinh phí và nguồn vốn thực hiện dự án:

a). Tổng kinh phí dự án: 580.000.000 đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư cho hộ nghèo: 480.000.000 đồng.

- Vốn đối ứng của hộ tham gia dự án: 80.000.000 đồng.

- Chi phí hoạt động quản lý dự án, sơ kết, tổng kết: 20.000.000 đồng.

b). Nguồn vốn thực hiện:

Vốn Chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2016 là 500 triệu đồng, vốn đối ứng của hộ tham gia dự án là 80 triệu đồng.

8. Thời gian thực hiện: 36 tháng, tính từ ngày giải ngân nguồn vốn, kết thúc dự án tổng kết rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh chỉ đạo Ban quản lý dự án huyện Cao Lãnh, Ủy ban nhân dân xã Phong Mỹ tổ chức triển khai thực hiện nội dung dự án được phê duyệt và thực hiện thanh toán, quyết toán theo đúng quy định hiện hành; thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện dự án; tổng hợp báo cáo định kỳ 06 tháng, sơ kết và tổng kết khi kết thúc dự án, đề xuất nhân rộng mô hình có hiệu quả cho các địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Mỹ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ LĐTBXH (Văn phòng Giảm nghèo);
- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.Hung.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 953/QĐ-UBND.HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Đoàn Tấn Bửu
Ngày ban hành: 15/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 953/QĐ-UBND.HC

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329987