• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân


 

Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2019 về nội dung, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang năm 2020

Tải về Quyết định 955/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 955/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 455/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 03 tháng 8 năm 2016 về ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016-2021;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 326/TTr-VP ngày 15 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội dung, chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020.

Điều 2. Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự thảo đề án, báo cáo trong Chương trình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chủ động chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các phiên họp của UBND tỉnh và các buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2020 theo quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh;

Trong quá trình tổ chức thực hiện, phát sinh những nội dung, nhiệm vụ mới do Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh yêu cầu, hoặc thực tiễn chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, sẽ được bổ sung vào chương trình công tác trong năm.

Điều 3. Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT,
TH.Cường.
Bản điện tử:
- VP Tỉnh ủy, các ban, cơ quan của T
U;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức, hội cấp tỉnh;
- VP HĐND và các ban c
a HĐND tỉnh;
- Các cơ quan, doanh nghiệp TW trên địa bàn tỉnh;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, các phòng, đơn vị;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Văn Thái

 

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang)

I. NỘI DUNG TRÌNH UBND TỈNH TẠI CÁC HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ

STT

Nội dung

Cơ quan chuẩn bị

Trình BTVTU

Trình Tỉnh ủy

Trình HĐND

Ghi chú

 

Tháng 1

 

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2020; một số vấn đề cần quan tâm chỉ đạo trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh Tý - năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

2

Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

3

Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

VBQPPL

4

Quy định tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và bố trí kiêm nhiệm những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phtrên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

 

VBQPPL

5

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

Tháng 2

 

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

2

Quy định chế độ nhuận bút đối với bản tin, cổng/trang thông tin điện tử và đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

VBQPPL

3

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Yên đến năm 2040

UBND huyện Tân Yên

3

 

 

 

4

Công tác tchức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

Tháng 3

 

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

 

 

 

2

Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

3

Đề nghị xây dựng nghquyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

4

Đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

5

Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2026

Sở Y tế

 

 

 

 

6

Đnghị xây dựng nghị quyết của HĐND tnh quy đnh chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021- 2026

Sở Y tế

 

 

 

 

7

Đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ các khu dân cư văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

 

8

Đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ cán bộ, công chức tỉnh Bắc Giang được cđi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn

Sở Nội vụ

 

 

 

 

9

Đề án phân loại thị trấn Đồi Ngô mở rộng, huyện Lục Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

UBND huyện Lục Nam

4

 

7

 

10

Đề án phân loại thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

UBND huyện Lục Nam

4

 

 

 

11

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

Tháng 4

 

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

2

Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Sở Xây dựng

5

 

7

 

3

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

Tháng 5

 

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

2

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6

 

7

VBQPPL

3

Phân loại đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Bắc Giang

Sở Giao thông vận tải

 

 

 

VBQPPL

4

Bãi bỏ Quyết định số 112/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định thẩm tra công nghệ dự án đầu tư và quản lý chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

VBQPPL

5

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chnghĩa và hội nhập quốc tế

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

6

Nghị quyết ca HĐND tỉnh quy định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

6

 

7

VBQPPL

7

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021- 2026

SY tế

6

 

7

VBQPPL

8

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ các khu dân cư văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6

 

7

VBQPPL

9

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ cán bộ, công chức tnh Bắc Giang được cđi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn

Sở Nội vụ

6

 

7

VBQPPL

10

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 102/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016

Sở Nội vụ

 

 

 

VBQPPL

11

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

7

 

12

Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thanh Sơn mở rộng (huyện Sơn Động) đến năm 2035

UBND huyện Sơn Động

6

 

 

 

13

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

Tháng 6

 

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6

7

7

 

2

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

3

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020

Sở Tài chính

6

7

7

 

4

Quy định việc thm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

VBQPPL

5

Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

6

Quy định trình tự xử lý đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

VBQPPL

7

Quy định trình tự, thtục đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

VBQPPL

8

Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020

Thanh tra tỉnh

 

 

7

 

9

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Công an tỉnh

6

 

7

 

10

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đo, điều hành ca UBND tỉnh, Chtịch UBND tnh 6 tháng đầu năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

 

11

Chương trình phát triển đô thị Chũ, tỉnh Bắc Giang

UBND huyện Lục Ngạn

 

 

 

 

12

Công tác tchức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

Tháng 7

 

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

2

Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (lần 1)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

3

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (lần 1)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

4

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2045

Sở Kế hoạch và Đầu tư

7

 

 

 

5

Đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ sản xuất an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

 

6

Kế hoạch thực hiện Đán triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

7

Đề án phát triển mô hình Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

 

 

 

 

8

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

Tháng 8

 

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

2

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

3

Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

VBQPPL

4

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Dũng đến năm 2040

UBND huyện Yên Dũng

9

 

 

 

5

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Nam đến năm 2040

UBND huyn Lục Nam

9

 

 

 

6

Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đồi Ngô mở rộng, huyện Lục Nam đến năm 2035

UBND huyện Lục Nam

9

 

 

 

7

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

Tháng 9

 

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

9

 

 

 

2

Đnghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang

Sở Tài chính

 

 

 

 

3

Đ nghxây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025

Sở Tài chính

 

 

 

 

4

Nghị quyết của HĐND tnh quy định hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ sản xuất an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Sở Nông nghiệp và PTNT

10

 

12

VBQPPL

5

Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

VBQPPL

6

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

7

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho một số nông sản hàng hóa chủ lực của tỉnh Bắc Giang

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

VBQPPL

8

Đề án phân loại đô thị huyện Việt Yên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

UBND huyện Việt Yên

10

 

12

 

9

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

Tháng 10

 

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

2

Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tnh Bắc Giang

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

VBQPPL

3

Quy định định mức kinh tế-kỹ thuật thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

VBQPPL

4

Báo cáo tình hình quản lý, thực hiện biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020; kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021

Sở Nội vụ

11

12

12

 

5

Quy định chức vụ, chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố

Sở Nội vụ

 

 

 

VBQPPL

6

Quy định tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

 

VBQPPL

7

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

12

 

8

Công tác tchức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

Tháng 11

 

 

 

 

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát trin kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

11

12

12

 

2

Kế hoạch đầu tư công năm 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư

11

12

12

 

3

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

11

12

12

 

4

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

11

12

12

 

5

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021

Sở Tài chính

 

 

12

 

6

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Sở Tài chính

11

12

12

 

7

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang

Sở Tài chính

11

 

12

VBQPPL

8

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025

Sở Tài chính

11

 

12

VBQPPL

9

Phân tích quyết toán ngân sách địa phương tnh Bắc Giang năm 2019

Sở Tài chính

11

12

12

 

10

Báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

12

 

11

Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021

Sở Tài nguyên và Môi trường

11

 

12

 

12

Kế hoạch triển khai dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

13

Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021

Thanh tra tnh

 

 

12

 

14

Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021

Thanh tra tỉnh

 

 

12

 

15

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021

Công an tỉnh

11

 

12

 

16

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

 

17

Chương trình công tác của UBND tnh năm 2021

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

 

18

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

Tháng 12

 

 

 

 

 

1

Báo cáo một số nét nổi bật về kinh tế - xã hội tháng 12/2020; một số nhiệm vụ cn quan tâm chỉ đạo từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

2

Hệ số điều chỉnh giá đất áp dng trên địa bàn tnh năm 2021

Sở Tài chính

 

 

 

 

3

Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tnh Bắc Giang

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

VBQPPL

4

Kế hoạch đào tạo nghề tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

5

Công tác tổ chức và cán bộ

Sở Nội vụ

 

 

 

 

Lưu ý:

- Các nội dung trình cấp ủy thời gian trình cụ thể theo Chương trình công tác của BTV Tỉnh ủy;

- Các nội dung về sắp xếp, tchức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; ban hành chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tchức của các sở, cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Các sở, cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung, phi hợp với Sở Nội vụ trình trong chương trình công tác tổ chức bộ máy, cán bộ hằng tháng

- Đi với dự thảo Văn bản QPPL, yêu cầu cơ quan được giao chủ trì soạn thảo thực hiện đúng Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

 

II. NỘI DUNG TRÌNH CHỦ TỊCH UBND TỈNH

STT

Nội dung

Cơ quan chuẩn bị

 

Tháng 1

 

1

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn, bản và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Ban Dân tộc

2

Kế hoạch tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Bộ CHQS tnh

3

Chỉ thị về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh

4

Kế hoạch triển khai thực hiện Đán tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020

Công an tỉnh

5

Đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ

6

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2020

Sở Nội vụ

7

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bắc Giang năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

8

Báo cáo kết quả công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh năm 2019

Sở Tư pháp

9

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2019

Sở Tư pháp

10

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư thôn Lâm Trường, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn

UBND huyện Lục Ngạn

11

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới kép II, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn

UBND huyện Lục Ngạn

12

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Sơn Phúc, huyện Lục Ngạn

UBND huyện Lục Ngạn

13

Quy hoạch chi tiết khu đô thị Cao Xá, huyện Tân Yên

UBND huyện Tân Yên

14

Quy hoạch chi tiết khu đô thị phía Đông thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

UBND huyện Tân Yên

15

Quy hoạch chi tiết khu đô thị phía Đông thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên

UBND huyện Tân Yên

 

Tháng 2

 

1

Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bộ CHQS tỉnh

2

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020

Bộ CHQS tỉnh

3

Kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, thực hiện ISO, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

Sở Nội vụ

4

Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Giang năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Tháng 3

 

1

Báo cáo Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

3

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019

SNội vụ

4

Kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố năm 2019

Sở Nội vụ

5

Kế hoạch khuyến nông trọng điểm tnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025

Sở Nông nghiệp và PTNT

6

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Sở Tài chính

7

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Khuôn Thần

UBND huyện Lục Ngạn

 

Tháng 4

 

1

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới phía Tây, huyện Lục Ngạn

UBND huyện Lục Ngạn

 

Tháng 5

 

1

Đề án đảm bảo an ninh, trật tự Hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh

2

Danh sách tinh giản biên chế hành chính sự nghiệp đợt 2 năm 2020 của các cơ quan, địa phương, đơn vị

Sở Nội vụ

3

Điu tra, xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường định kỳ hàng năm để đề xuất biện pháp quản lý và tổng hợp công bố thông tin, báo cáo Thủ tưng Chính phủ

Sở Tài nguyên và Môi trường

4

Quy hoạch phân khu, khu số 8, 9 thành phố Bắc Giang

Sở Xây dựng

 

Tháng 6

 

1

Báo cáo đối ngoại tháng đầu năm 2020

Sở Ngoại vụ

2

Kế hoạch thăng hạng giáo viên tỉnh Bắc Giang 2020

Sở Nội vụ

3

Đán cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Tháng 7

 

1

Đề án xây dựng mô hình điểm tham gia bảo đảm an ninh, trật tự với quy mô cấp tỉnh

Công an tỉnh

2

Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

Báo cáo Chương trình mục tiêu Quốc gia 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2020

Sở Nội vụ

5

Quy hoạch phân khu, khu số 7, thành phố Bắc Giang

Sở Xây dựng

 

Tháng 8

 

1

Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo

2

Danh mục đập, hồ chứa nước lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Sở Nông nghiệp và PTNT

3

Đ án nuôi thủy sản tự động hóa tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025

Sở Nông nghiệp và PTNT

4

Đề án nâng cao chất lượng “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

5

Đ án nâng cao chất lượng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an tỉnh

6

Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn

UBND huyện Lục Ngạn

7

Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Lăng Cao

UBND huyện Tân Yên

 

Tháng 9

 

1

Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tnh

Công an tỉnh

2

Đề án xây dựng cổng thông tin truy suất nguồn gốc nông sản tnh Bắc Giang

Sở Nông nghiệp và PTNT

3

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Tháng 10

 

1

Danh sách tinh giản biên chế hành chính sự nghiệp đợt 1 năm 2021 của các cơ quan, địa phương, đơn vị

Sở Nội vụ

2

Đề án nâng cao chất lượng giống cây ăn quả có múi tnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025

Sở Nông nghiệp và PTNT

3

Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, cổng Thông tin điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025

Sở Thông tin và Truyền thông

4

Quy hoạch khu dọc hai bên đường vành đai IV

Sở Xây dựng

5

Quy hoạch phân khu: Đô thị trung tâm thị trấn Bích Động; đô thị dịch vụ thương mại Nếnh, Hoàng Ninh; đô thị sinh thái Quảng Minh, Ninh Sơn huyện Việt Yên

UBND huyện Việt Yên

 

Tháng 11

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Bộ CHQS tỉnh

2

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020

Bộ CHQS tnh

3

Kế hoạch khuyến công tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025

Sở Công Thương

4

Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025

Sở Công Thương

5

Báo cáo đối ngoại năm 2020, kế hoạch đối ngoại năm 2021

Sở Ngoại vụ

6

Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2021

Sở Tài nguyên và Môi trường

7

Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021

Thanh tra tỉnh

8

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hp tác xã của các cơ quan năm 2021

Thanh tra tỉnh

 

Tháng 12

 

1

Chỉ tiêu động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2021

Bộ CHQS tỉnh

2

Chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Bộ CHQS tỉnh

3

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020

Sở Nội vụ

5

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Sở Nội vụ

6

Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang

Sở Thông tin và Truyền thông

7

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản năm 2021

Sở Tư pháp

8

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021

Sở Tư pháp

9

Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021

Sở Tư pháp

10

Kế hoạch về công tác bồi thường nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2021

S Tư pháp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 955/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Dương Văn Thái
Ngày ban hành: 11/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 955/QĐ-UBND

74

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441339