• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2021 quy định tạm thời về mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 963/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 963/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 01 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội Khóa XV;

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 20/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý;

Căn cứ các Công văn của Bộ Y tế: số 4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021 về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiêm COVID-19; số 5378/BYT-KHTC về việc hướng dẫn mức thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19;

Căn cứ Thông báo số 39/TB-TTHĐ ngày 01/9/2021 thông báo ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 và các đối tượng được yêu cầu xét nghiệm nhưng không thuộc phạm vi ngân sách nhà nước chi trả kinh phí xét nghiệm.

b) Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có năng lực xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ xét nghiệm.

2. Mức giá dịch vụ xét nghiệm: Áp dụng mức giá của dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo mức giá của dịch vụ đã được quy định tại Thông tư 14/2019/TT-BYT ; Công văn số 4356/BYT-KHTC ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế; Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Ninh Bình. Cụ thể như sau:

a) Đối với xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR theo quy định tại Mục III- Công văn số 4356/BYT-KTTTC

- Mẫu đơn: Áp dụng tương đương với Dịch vụ số 1735, Phụ lục giá dịch vụ đính kèm Thông tư số 14/2019/TT-BYT: Xét nghiệm “Vi khuẩn/vi rút/vi nấm/ký sinh trùng Real time PCR”, giá thu: 734.000 đồng, trong đó: Mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm: 117.800 đồng/mẫu; Mức giá xét nghiệm: 616.200 đồng/mẫu.

- Mẫu gộp: Mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm: 100.000 đồng/mẫu; Mức giá xét nghiệm: 634.000 đồng chia cho số mẫu gộp.

b) Mức giá xét nghiệm nhanh:

Áp dụng mức giá tối đa không quá: 238.000 đồng, tương đương với Dịch vụ số 1734, Phụ lục giá dịch vụ kèm theo Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh Ninh Bình: Xét nghiệm “Vi khuẩn/vi rút/vi nấm/ký sinh trùng test nhanh”.

Thanh toán theo phương pháp thực thu, thực chi nhưng không vượt quá giá thu 238.000 đồng/mẫu, bao gồm chi phí mua test nhanh kháng nguyên và vật tư, chi phí lấy mẫu, xét nghiệm bệnh phẩm.

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các cơ sở lấy mẫu, xét nghiệm thực hiện quản lý, theo dõi, hạch toán thu, chi dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; thanh quyết toán và lập báo cáo quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh (BC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Ninh Bình;
- Đài PTTH Ninh Bình;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, VP5, VP6;
NN_VP5_Q
DUB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 963/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 01/09/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 963/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487723