• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 989/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Tổ tư vấn cơ chế, chính sách và cải cách thủ tục hành chính do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Quyết định 989/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 989/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA TỔ TƯ VẤN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Ttư vấn cơ chế, chính sách và cải cách thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Tổ tư vấn cơ chế, chính sách và cải cách thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Tổ trưởng Tổ tư vấn cơ chế, chính sách và cải cách thủ tục hành chính; Giám đốc các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên Tổ tư vấn;
- VP: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, CCHC, NV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TƯ VẤN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh các cơ chế, chính sách nhằm đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; thúc đẩy, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

2. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ngành địa phương nhằm giữ vững, duy trì và cải thiện các chỉ số của tỉnh: Chỉ số đo lường hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI).

3. Tăng cường phối hợp giữa Tổ tư vấn với các sở, ngành, địa phương trong khảo sát, đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Nội dung Kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm; bám sát vào phương hướng chỉ đạo về cải cách TTHC mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

4. Kịp thời đề nghị các sở, ngành xem xét, xử lý các kiến nghị, đề xuất đơn giản hóa quy định, TTHC thuộc lĩnh vực quản lý trên cơ sở phản ánh của các cơ quan thành viên Tổ tư vấn. Huy động được sự tham gia tích cực, chủ động của các cơ quan thành viên Tổ tư vấn, các doanh nghiệp và người dân vào công tác cải cách TTHC. Tuyên truyền sâu rộng về vai trò của công tác cải cách TTHC đối với sự phát triển kinh tế xã hội.

II. NỘI DUNG:

1. Hoạt động tư vấn về cơ chế, chính sách

a) Tham gia ý kiến về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của Tỉnh.

- Kết quả hoạt động hoặc sản phẩm: Văn bản tham gia ý kiến của Tổ tư vấn gửi các cơ quan chủ trì soạn thảo.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

- Chủ trì: Các thành viên Tổ tư vấn.

- Phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.

b) Nghiên cứu, đề xuất thực hiện phân cấp trong quản lý nhà nước, giải quyết TTHC trên một số lĩnh vực

- Kết quả hoạt động hoặc sản phẩm: Văn bản kiến nghị kèm dự thảo Quyết định phân cấp trình UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

- Chủ trì: Các thành viên Tổ tư vấn.

- Phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Hoạt động tư vấn, đề xuất sáng kiến cải cách quy định hành chính

a) Nghiên cứu, đề xuất để kiến nghị với Trung ương, UBND tỉnh những sáng kiến cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính phù hp với yêu cầu thực tiễn.

- Kết quả hoạt động hoặc sản phẩm: Văn bản đề xuất của Tổ tư vấn.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

- Chủ trì: Các thành viên Tổ tư vấn.

- Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

b) Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các quy trình liên thông thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu tối đa giấy tờ và thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị. Cụ thể:

* Liên thông các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư;

* Liên thông các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai;

* Liên thông, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cấp phép xây dựng;

* Liên thông, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực lao động thương binh xã hội;

* Triển khai thí điểm liên thông song song trong giải quyết thủ tục hành chính cho ít nhất 03 nhóm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công.

- Kết quả hoạt động hoặc sản phẩm: Quy trình, quy định liên thông của UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

- Chủ trì: Các thành viên Tổ tư vấn.

- Phối hợp: Các sở, ngành liên quan.

c) Đề xuất cơ chế, giải pháp, đẩy mạnh dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến; Tổ chức đánh giá độc lập về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến.

- Kết quả hoạt động hoặc sản phẩm: Tăng số lượng dịch vụ công và số lượng cá nhân, tổ chức tham gia dịch vụ công trực tuyến; Báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

- Chủ trì: Các thành viên Tổ tư vấn.

- Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh.

3. Hoạt động đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC tại các sở, ngành, địa phương

- Tham gia đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các sở, ngành, địa phương; xây dựng báo cáo chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các sở, ngành, địa phương;

- Thực hiện kiểm tra, rà soát bộ TTHC của từng sở, ngành, địa phương.

- Kết quả hoạt động hoặc sản phẩm:

+ Báo cáo đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Bộ TTHC của các cấp, các ngành.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

- Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

- Phối hợp: Thành viên Tổ tư vấn.

4. Hoạt động tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

a) Tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu xử lý các phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Kết quả hoạt động hoặc sản phẩm: Báo cáo tổng hợp các phản ánh, kiến nghị và đề xuất đơn giản hóa quy định, TTHC báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh gửi các sở, ngành, cơ quan liên quan xử lý.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

- Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

- Phối hợp: Các thành viên Tổ tư vấn.

b) Tham mưu UBND tỉnh lựa chọn vấn đề trọng tâm, định kỳ tổ chức diễn đàn đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để trực tiếp lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; kiến nghị với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xem xét, tháo gỡ kịp thời hoặc kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Kết quả hoạt động hoặc sản phẩm: Hội nghị, các buổi đối thoại.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

- Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

- Phối hợp: Các cơ quan thành viên Tổ tư vấn.

5. Công tác truyền thông về hoạt động cải cách thủ tục hành chính

Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng các phóng sự, viết tin, bài đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền về kết quả trong cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Kết quả hoạt động hoặc sản phẩm: Các phóng sự, các bài báo.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

- Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các thành viên Tổ tư vấn.

6. Các hoạt động chung

a) Xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Tổ tư vấn.

- Kết quả hoạt động hoặc sản phẩm: Kế hoạch hoạt động 2018 của Tổ tư vấn.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 4-5/2018.

- Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

- Phối hợp: Thành viên Tổ tư vấn.

b) Họp Tổ tư vấn để triển khai hoạt động của năm và đánh giá các hoạt động theo từng giai đoạn.

- Kết quả hoạt động hoặc sản phẩm: Các cuộc họp Tổ tư vấn.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

- Chủ trì: Tổ trưởng, Tổ phó.

- Phối hợp: Thành viên Tổ tư vấn.

c) Họp Nhóm công tác triển khai và đánh giá hoạt động theo kế hoạch.

- Kết quả hoạt động hoặc sản phẩm: Các cuộc họp Nhóm công tác.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018 (định kỳ hàng tháng).

- Chủ trì: Các Trưởng nhóm công tác.

- Phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

d) Xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề hoặc đột xuất về tình hình, kết quả hoạt động của Tổ tư vấn

- Kết quả hoạt động hoặc sản phẩm: Các dự thảo Báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: 06 tháng và đột xuất theo yêu cầu.

- Chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp: Các thành viên Tổ tư vấn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các thành viên Tổ tư vấn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thường trực triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm lập dự trù kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt và theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch./.

 

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Nội dung, nhiệm vụ

Sản phẩm

Người phụ trách

Người chủ trì

Phối hợp

Thời gian thực hiện

 

1

Tham gia ý kiến về cơ chế, chính sách trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của Tỉnh

Văn bản góp ý

Nguyễn Văn Hưng/Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Tùy từng lĩnh vực và theo phân công của người phụ trách

Các thành viên nhóm cơ chế, chính sách

Tháng 5-12

 

2

Nghiên cứu, đxuất thực hiện phân cấp trong quản lý nhà nước, giải quyết TTHC trên một số lĩnh vực

Văn bản đề xuất

Hoàng Việt Trung

Tháng 5-12

 

3

Rà soát, đề xuất đơn giản hóa về điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành

Văn bản đề xuất

Hoàng Việt Trung

Lê Thị Hồng Mai

Các thành viên nhóm cơ chế, chính sách và phòng KSTTHC

Tháng 5-11

 

4

Nghiên cứu, đề xuất những sáng kiến cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Văn bản đề xuất của Tổ tư vấn

Phan Thị Hồng Loan

Trần Minh Long

Các thành viên T Tư vn và phòng Kiểm soát TTHC

Tháng 5-11

 

5

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy trình liên thông các thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư

Quy trình liên thông

Hoàng Việt Trung

Lê Thị Hồng Mai

Tháng 5-11

 

6

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy trình liên thông các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Quy trình liên thông

Trần Thị Hoài Trâm

Ngô Văn Tuấn

Tháng 5-11

 

7

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy trình liên thông các thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng

Quy trình liên thông

Trần Thị Hoài Trâm

Ngô Văn Tuấn

Tháng 5-11

 

8

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy trình liên thông các thủ tục hành chính lĩnh vực lao động thương binh xã hội

Quy trình liên thông

Phan Thị Hồng Loan

Trần Minh Long

 

Tháng 5-11

 

9

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy trình liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú

Quy trình liên thông

Nguyễn Văn Hưng

Nguyễn Thị Thủy Phương

 

Tháng 5-11

 

10

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy trình liên thông các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công

Quy trình liên thông

Trần Thị Hoài Trâm

Nguyễn Kim Tùng/Trương Bằng Việt

Tháng 5-11

 

11

Đề xuất cơ chế, giải pháp, đẩy mạnh dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4

Giải pháp

Nguyễn Xuân Sơn

Trần Trọng Hiếu

Tháng 5-12

 

12

Thực hiện kiểm tra, rà soát bộ TTHC của từng sở, ngành, địa phương

Bộ TTHC của các cấp, các ngành

Trần Thị Hoài Trâm

Nguyễn Ngọc Cường

Tháng 5-6

 

13

Đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các sở, ngành, địa phương

Báo cáo

Trần Thị Hoài Trâm

Nguyễn Ngọc Cường

Tháng 6-11

 

14

Tham mưu UBND tỉnh lựa chọn vấn đề trọng tâm, định kỳ tổ chức diễn đàn đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp

Hội nghị

Trần Đức Minh/Đinh Mạnh Thắng

Nguyễn Thị Thanh Hương

Lê Thị Hồng Mai

Tháng 5-11

 

15

Tổng hợp, tham mưu xử lý các phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc về quy định hành chính

Văn bản xử lý

Trần Thị Hoài Trâm

Nguyễn Kim Tùng/Phòng KSTTHC

Phòng Kiểm soát TTHC

Thường xuyên

 

16

Công tác truyền thông về hoạt động cải cách thủ tục hành chính

Tin, bài, phóng sự

Trần Thị Hoài Trâm/Nguyễn Xuân Sơn

Nguyễn Thị Thanh Hương/Nguyễn Kim Tùng

Thường xuyên

 

17

Xây dựng Website Ttư vấn cơ chế chính sách và cải cách thủ tục hành chính/ Website đánh giá chỉ số DDPI của tỉnh

Trang Web

Trần Thị Hoài Trâm/Nguyễn Xuân Sơn/Hoàng Việt Trung

Nguyễn Kim Tùng/Trần Trọng Hiếu

Các thành viên Tổ tư vấn và Trung tâm CNTT tỉnh

Tháng 6-7

 

18

Xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Tổ tư vấn

Kế hoạch

Trần Thị Hoài Trâm

Nguyễn Ngọc Cường

Các thành viên Tổ tư vấn và phòng Kiểm soát TTHC

Tháng 12

 

19

Xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề hoặc đột xuất về tình hình, kết quả hoạt động của Tổ tư vấn

Báo cáo

Trần Thị Hoài Trâm

Nguyễn Ngọc Cường

Tháng 12

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 989/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 10/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 989/QĐ-UBND

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382579