• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 99/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tải về Quyết định 99/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 01 năm 2018.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 02/TTr-STP ngày 08 tháng 01 năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác bồi thường của Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục công tác phía Nam - BTP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- B
áo Đắk Nông;
- Đài Phát thanh và Truyền hình t
nh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTTĐT, TH, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
99/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2018 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành về bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý hành chính nhằm góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức cho cán bộ, công chức làm công tác bồi thường nhà nước; nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, tôn trọng các quyn và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước nói chung và quản lý về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của nhà nước phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, đồng thời phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện ở địa phương.

- Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường nhà nước đến cơ quan, đơn vị, địa phương, tham mưu UBND tỉnh kịp thời theo dõi tình hình quản lý nhà nước về công tác bồi thường trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2018). Trong đó chú trọng những nội dung quy định về trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường; quyền của tổ chức, cá nhân và nghĩa vụ trách nhiệm của cơ quan, người thi hành công vụ có liên quan khi có nghĩa vụ phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, Ban, ngành, các cơ quan tiến hành tố tụng, UBND các huyện, thị xã, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

2. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường

Hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

3. Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người b thit hi yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước giữa các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện theo quy định

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

4. Hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường (cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

5. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và xem xét, thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật khi có vụ việc xảy ra

Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và xem xét, thực hiện trách nhiệm hoàn trả.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

6. Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

7. Công tác thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước

- Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường của nhà nước của cơ quan, đơn vị về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

- Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo quy định và tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo về Bộ Tư pháp theo quy định.

- Thời gian thực hiện: 06 tháng, hàng năm và đột xuất.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

9. Triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 trên cơ sở Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch đã đề ra.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được phân công tại Mục II của Kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

- Định kỳ 06 tháng và một năm tổng hợp báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

- Trên cơ sở Kế hoạch này các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trong phạm vi cơ quan, đơn vị và địa phương quản lý.

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu tại Mục II của Kế hoạch này.

- Định kỳ 06 tháng và một năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã lập dự toán bồi thường nhà nước năm 2017 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 của liên Bộ: Tài chính, Tư pháp quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bi thường của nhà nước.

- Lập dự toán kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch này.

4. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin tích cực đưa tin, bài, các chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền pháp luật về trách nhiệm bi thường nhà nước đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân stỉnh

Chủ động tổ chức, tuyên truyền và phổ biến các văn bản pháp luật về bồi thường nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Triển khai có hiệu quả các văn bản pháp luật về bồi thường nhà nước trong hoạt động ttụng hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hình sự.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được xem xét, chỉ đạo./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 99/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 19/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 99/QĐ-UBND

236

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375853