• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Phòng chống bạo lực gia đình

 

Quyết định741/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Kế hoạch Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 741/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 741/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-TTg ngày 05/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc và tiến độ thời gian như đã nêu tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Đông Hải

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 1572/QĐ-TTg ngày 05/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. YÊU CẦU, MỤC TIÊU

1. Yêu cầu

- Thông tin, tuyên truyền bảo đảm lồng ghép với các chương trình, đề án khác có liên quan trên cơ sở tận dụng tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, các hình thức tuyên truyền hiện có; khuyến khích các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các địa phương chủ động tham gia vào việc tuyên truyền;

- Nội dung tuyn truyền bảo đảm chính xác, rõ ràng, đơn giản, thiết thực, đa dạng; phù hợp với từng đối tượng, truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo; không ảnh hưởng đến bình đẳng giới, danh dự, nhân phẩm, uy tín của nạn nhân bạo lực gia đình và các thành viên khác trong gia đình.

2. Mục tiêu

- Đảm bảo việc thông tin đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và của tỉnh Bình Định nói riêng về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành từ tỉnh đến khu dân cư, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh.

- Đảm bảo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tối thiểu 95% hộ gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân, gia đình, phòng chống bạo lực gia đình (chú trọng đối tượng trong độ tuổi kết hôn, đặc biệt là nam giới); về phúc lợi xã hội dành cho gia đình chính sách, gia đình nghèo và kiến thức, kỹ năng, phát triển kinh tế gia đình, ứng phó với thiên tai và khủng hoảng kinh tế; về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, không phá thai vì giới tính của thai nhi.

- 100% cán bộ, phóng viên, biên tập viên phụ trách chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình thuộc Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương; đài truyền thanh cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố), đài truyền thanh cấp xã (xã, phường, thị trấn) có kiến thức về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của các thành viên gia đình.

2. Truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam, các thế hệ gia đình trên địa bàn tỉnh; kiến thức, kỹ năng về hôn nhân, gia đình và xây dựng gia đình văn hóa; kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật trong hôn nhân, gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và các nội dung khác có liên quan.

III. HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Tập huấn công tác tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

- Bồi dưỡng kiến thức, tổ chức tập huấn cho phóng viên, biên tập viên phụ trách chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ viết, biên tập tin, bài về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương; đài truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá, tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 - 2020.

2. Xây dựng ấn phẩm tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

- Biên tập xuất bản sổ tay, tài liệu cho phóng viên, biên tập viên phụ trách chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về xây dựng gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

- Biên tập, sản xuất, xây dựng bài viết, bản tin, phóng sự, phim ngắn về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, không phá thai vì giới tính của thai nhi; về phúc lợi xã hội dành cho gia đình chính sách, gia đình nghèo, kiến thức, kỹ năng, phát triển kinh tế gia đình, ứng phó với thiên tai và khủng hoảng kinh tế.

- Biên tập, sản xuất, xây dựng bài viết, bản tin, phóng sự theo các chuyên đề khác nhau cho đối tượng nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn có được kiến thức cơ bản về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Xuất bản Bản tin TDĐKXDĐSVH tỉnh, Bản tin Thông tin và Truyền thông về chuyên đề “Phòng, chống bạo lực gia đình” cung cấp nội dung tuyên truyền cho các cấp ở cơ sở.

Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan phối hợp: Báo Bình Định; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Tạp chí Văn nghệ Bình Định và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 - 2020.

3. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Mở các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân, gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trên sóng phát thanh và truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.

- Mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên Báo Bình Định, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Tạp chí Văn hóa Bình Định, Tạp chí Văn nghệ Bình Định, Bản tin TDĐKXDĐSVH tỉnh, Bản tin Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Hợp đồng thực hiện các chuyên trang, chuyên đề; sản xuất các phóng sự, phát sóng chương trình về hôn nhân, gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình phạm vi toàn tỉnh trên sóng Trung tâm Truyền hình cáp Quy Nhơn và một số cơ quan báo, đài của Trung ương, khu vực liên quan.

Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, căn cứ nội dung, khối lượng công việc được giao theo kế hoạch đã được phê duyệt, lập dự toán kinh phí gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp để gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

V. TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời cho các cơ quan báo chí về nội dung, thông tin, tình hình triển khai xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình để thực hiện các hoạt động tuyên truyền.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện Kế hoạch hoạt động thông tin tuyên truyền hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá, tổng kết và báo cáo việc thực hiện các hoạt động của Kế hoạch tuyên truyền.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện nội dung Kế hoạch.

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền.

3. Sở Tài chính

- Bảo đảm kinh phí nhà nước cấp hàng năm cho việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Thẩm định dự toán kinh phí hàng năm cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền, trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

- Chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Nâng cao chất lượng và bố trí tin, bài chuyên đề, thời lượng, thời gian phù hợp cho các kênh, chương trình, nội dung về xây dựng gia đình, về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích, sáng kiến, đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền về xây dựng gia đình, về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục; tăng thời lượng phát sóng những nội dung về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động thông tin tuyên truyền của tỉnh trong phạm vi địa phương, đơn vị quản lý, gắn với Chương trình Xây dựng nông thôn mới, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền của tỉnh.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Tham gia thực hiện Kế hoạch thông qua việc lồng ghép nội dung tuyên truyền trên các kênh thông tin của Mặt trận Tổ quốc, gắn với các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện liên quan đến việc xây dựng gia đình văn hóa và phòng, chống bạo lực gia đình.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo và định hướng tuyên truyền về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình của Đảng, Nhà nước và của tỉnh cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 741/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Ngô Đông Hải
Ngày ban hành: 06/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 741/QĐ-UBND

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269917