• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ

 

Thông báo 119/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 119/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

Ngày 23 tháng 02 năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I và làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có ý kiến kết luận như sau:

1. Khối lượng tài liệu mà Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) được giao nhiệm vụ gìn giữ, bảo quản rất lớn và có nhiều tài liệu rất có giá trị về nội dung và ý nghĩa lịch sử, văn hóa. Những tài liệu này phản ánh đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội cũng như kiến thức, kinh nghiệm và bài học của quá khứ từ đầu thế kỷ XIX đến nay, trong đó có những tài liệu quý giá là những bằng chứng khẳng định chủ quyền biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa của quốc gia. Nhiều tài liệu đã trở thành những di sản quý báu như: tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới; tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945 - 1946 đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Khối tài liệu này đã được bảo vệ, bảo quản an toàn và bước đầu đã khai thác và phát huy giá trị. Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của ngành Lưu trữ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành lưu trữ đã làm tốt công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc công bố tài liệu lưu trữ chưa được quan tâm đúng mức và còn một số hạn chế. Các hoạt động giới thiệu, triển lãm tài liệu lưu trữ còn lẻ tẻ, dựa theo các sự kiện của xã hội, chưa chuyên nghiệp và khoa học; khai thác giá trị khối tài liệu lưu trữ để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

2. Để làm tốt hơn nữa công tác lưu trữ, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thời gian tới cần tập trung làm tốt một số công việc sau đây:

a) Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo vệ an toàn các hồ sơ lưu trữ, tài liệu Châu bản, Mộc bản. Triển khai các giải pháp khoa học, có hiệu quả để bảo quản, gìn giữ và phát huy những tài liệu lưu trữ; các Châu bản, Mộc bản có giá trị lịch sử đặc biệt mang tinh hoa, hồn phách của dân tộc, qua đó giáo dục ý thức truyền thống cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, bảo vệ đất nước và chủ quyền quốc gia.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá lại các Đề án, Dự án về bảo quản, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ đã triển khai, xác định những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, kiến nghị các giải pháp phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ và phát huy tốt nhất những giá trị của tài liệu lưu trữ quốc gia. Việc bảo quản, giữ gìn, khai thác những tài liệu lưu trữ là di sản văn hóa, lịch sử là trách nhiệm của nhiều Bộ, ngành (Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư...).

b) Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước khn trương nghiên cứu, đề xuất với Bộ Nội vụ xây dựng Kế hoạch công bố, khai thác tài liệu lưu trữ một cách chuyên nghiệp, khoa học và có quy trình chặt chẽ, làm thường xuyên và có hệ thống. Đối với khối tài liệu chữ Hán, tài liệu tiếng Pháp, cần rà soát, thống kê lại những tài liệu nào đã dịch, tài liệu nào chưa dịch, từ đó có phương án, tổ chức nghiên cứu biên dịch đầy đủ, trên cơ sở đó thẩm đnh những tài liệu nào có thể công bố được thì tổ chức công bố một cách chính thức, dứt điểm. Có thể mời các chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm dịch thuật Hán Nôm, tiếng Pháp tham gia quá trình dịch thuật, viết bài giới thiệu, công bố khối tài liệu này.

c) Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phải chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu các tài liệu lưu trữ và các tài liệu đã được công nhận là Di sản tư liệu thế giới để nâng cao nhận thức cho người dân, giới thiệu với bạn bè quốc tế về khối di sản có giá trị đặc biệt này.

3. Về những đề xuất, kiến nghị của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Phó Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo như sau:

a) Về đề nghị giữ ổn định tổ chức lưu trữ địa phương như hiện nay: Việc kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện sẽ được xem xét trong quá trình sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Về đề nghị liên quan đến chế độ bồi dưỡng hiện vật cho người làm công tác lưu trữ: Theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động, Bộ Nội vụ quan trắc môi trường lao động làm cơ sở xác định mức bồi dưỡng cho người lao động. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Nội vụ bảo đm thực hiện đầy đủ chế độ đã được quy định đcán bộ làm lưu trữ yên tâm làm nghề.

c) Về quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề: Theo Kết luận số 63 của Bộ Chính trị, trước mắt là không ban hành phụ cấp đc thù cho đến khi ban hành chế độ cải cách tiền lương. Do vậy, đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu vấn đề này trong Đề án cải cách chính sách tiền lương, dự kiến trình Trung ương vào tháng 4 năm 2018.

d) Về đề xuất xây dựng không gian trưng bày tài liệu lưu trữ quốc gia: Giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, làm việc với các Bộ liên quan để có phương án giải pháp phù hợp (kcả việc xã hội hóa, huy động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia) và khả thi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)
- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Các Bộ: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN;
- Cục Văn thư và Lưu trữ NN;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ l
ý TTg, Phó TTg; các Vụ: TCCV, KTTH, QHQT, TH, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), ttt
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 119/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 119/TB-VPCP

342

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378102