• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Thông báo 12/TB-TCTL-VP năm 2017 về giới thiệu chức danh và chữ ký Vụ trưởng Vụ Xây dựng cơ bản do Tổng cục Thủy lợi ban hành

Tải về Thông báo 12/TB-TCTL-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/TB-TCTL-VP

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/V GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ
VỤ TRƯỞNG VỤ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đã ký, ban hành Quyết định số 22/QĐ-TCTL-VPTC về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Nhật Tân, Vụ trưởng Vụ Quản lý xây dựng cơ bản, Tổng cục Thủy lợi giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Xây dựng cơ bản, Tổng cục Thủy lợi, kể từ ngày 18/8/2017.

Tổng cục Thủy lợi xin trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh và chữ ký ông Đặng Nhật Tân để các đơn vị được biết và tiện liên hệ công việc./.

Chữ ký của ông Đặng Nhật Tân
Vụ trưởng Vụ Xây dựng cơ bản

Email: dangnhattanttr@yahoo.com
Điện thoại di động: 0913325555

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy lợi;
- Lưu VT, VPTC (P.TCCB).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hữu Phú

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/TB-TCTL-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Thủy lợi   Người ký: Nguyễn Hữu Phú
Ngày ban hành: 22/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 12/TB-TCTL-VP

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365196