• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 120/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về rà soát quy hoạch, xây dựng phương án mở rộng và lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch Cảng hàng không, các quy hoạch liên quan tại khu vực cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 120/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC RÀ SOÁT QUY HOẠCH, XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN MỞ RỘNG VÀ LẬP ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH CẢNG HÀNG KHÔNG, CÁC QUY HOẠCH LIÊN QUAN TẠI KHU VỰC CẢNG HÀNG KHÔNG - SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

Ngày 06 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về việc rà soát, đánh giá các Quy hoạch, xây dựng phương án mở rộng và lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch Cng hàng không, các Quy hoạch liên quan tại khu vực Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các Công ty Tư vấn: ADP-I (Cộng hòa Pháp) và ADCC (Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng). Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải và Tư vấn ADP-I báo cáo, ý kiến đại diện lãnh đạo các cơ quan tham dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

Bộ Giao thông vận tải đã giao Tư vấn ADCC rà soát lại các Quy hoạch, xây dựng phương án mrộng và lập điều chỉnh tng thể Quy hoạch Cảng hàng không, các Quy hoạch liên quan nhằm giải quyết tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông tại khu vực Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyn hành khách, hàng hóa bng đường hàng không của Thành phHồ Chí Minh và các địa phương trong cả nước.

Do còn có các ý kiến khác nhau như dự báo nhu cầu vận chuyển và giới hạn công sut khai thác, tổ chức giao thông nội bộ, kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài Cảng hàng không, sân bay và việc điều chỉnh các Quy hoạch liên quan, tính khả thi và hiệu quả kinh tế, xã hội.... Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận ti đã lựa chọn Tư vấn ADP-I thực hiện việc Quy hoạch mở rộng, nâng công suất khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; kết quả nghiên cứu phù hợp với Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2018 và cơ bn đáp ứng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đ phương án điều chỉnh Quy hoạch, mở rộng và nâng công suất khai thác Cng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bảo đảm đầy đủ tính khoa học, khách quan và đáp ứng nhu cầu thực tiễn đòi hỏi, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo Tư vấn ADP-I bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1176/TTg-CN ngày 11 tháng 8 năm 2017; trong đó, cn làm rõ các vấn đề sau:

- Tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân Thành phố HChí Minh tại văn bản số 882/UBND-ĐT ngày 05 tháng 3 năm 2018, các đề xuất phù hợp của Tư vấn ADCC và của các ông Nguyễn Thành Chung, ông Trần Đình Bá theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 8095/VPCP-CN ngày 03 tháng 8 năm 2017, số 437/VPCP-CN ngày 11 tháng 01 năm 2018 và số 1499/VPCT-CN ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ; đng thời, có văn bản giải trình công khai, cụ thể đối với các vấn đề không tiếp thu.

- Làm rõ thêm cơ sở khoa học của việc dự báo nhu cầu vận chuyn hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không, bổ sung dự báo tổng thể về nhu cầu vận chuyn hành khách, hàng hóa đối với các loại hình giao thông vận tải; nghiên cứu phương án sử dụng Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ trong việc giải quyết tình trạng quá tải và giảm ùn tắc giao thông tại khu vực Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hành khách, hàng hóa của Thành phố Hồ Chí Minh vả các địa phương tại khu vực phía Nam.

- Đề xuất phương án tổ chức giao thông trong khu vực Cảng hàng không, việc kết nối đồng bộ với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật khác của Thành phố Hồ Chí Minh như cấp điện, chiếu sáng, cấp và thoát nước…; xác định rõ và bổ sung chi phí cụ thể đối với các công trình bắt buộc phải đầu tư, xây dựng để đáp ứng việc điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không và các Quy hoạch liên quan tại khu vực Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan, xác định rõ diện tích đất phải thu hi do việc điều chỉnh Quy hoạch, diện tích đất do Bộ Quốc phòng đang quản lý có th bàn giao ngay đphát triển giao thông vận tải hàng không; từ đó, đề xuất phân kỳ đầu tư, xây dựng phù hợp vi việc điều chỉnh tng thể Quy hoạch Cng hàng không và các Quy hoạch có liên quan tại khu vực Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

- Khái toán vốn đầu tư cho các giai đoạn, từng danh mục công trình cụ thể tại khu vực phía Nam và phía Bắc Cảng hàng không, sân bay hiện hữu như hệ thống đường lăn, sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa và các công trình bắt buộc phải đầu tư, xây dựng để kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào Cảng hàng không, sân bay nêu trên; phân đnh và đề xuất phương thức đầu tư cho từng danh mục công trình, khuyến khích đầu tư tư nhân, ưu tiên sử dụng các nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước đthực hiện.

Bộ Giao thông vận tải thống nhất ý kiến với các Bộ, ngành liên quan và y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch với các nội dung nêu trên; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trước khi báo cáo Thủ tướng và Thường trực Chính phủ xem xét, quyết định vào cuối tháng 3 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đBộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT,
QP, TN&MT, XD, KH&ĐT, KH&CN, VH, TT&DL, TC, TP, TT&TT, NN&PTNT, CA;
- TU, UBND Th
ành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, PL, NN, QHQT, QHĐP;
- Lưu: Văn thư, CN (2b).
I.M

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 120/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 26/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 120/TB-VPCP

302

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378103