• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Thông báo 1366/TB-QLCL-VP năm 2014 ý kiến kết luận của Cục trưởng tại cuộc họp nội bộ thống nhất phương án phát triển dịch vụ chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Tải về Thông báo 1366/TB-QLCL-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1366/TB-QLCL-VP

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA CỤC TRƯỞNG TẠI CUỘC HỌP NỘI BỘ THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN THU SỰ NGHIỆP

Ngày 18/7/2014, Cục trưởng Nguyễn Như Tiệp chủ trì cuộc họp thống nhất về phương án phát triển dịch vụ chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp. Tham dự cuộc họp có Phó Cục trưởng Trần Bích Nga; Lãnh đạo các Phòng Chất lượng 1, Chất lượng 2, Quản lý Kiểm nghiệm và Kế toán trưởng của Cơ quan Cục; Thủ trưởng và Trưởng phòng Chất lượng thủy sản, Kiểm nghiệm, Kế toán trưởng các Trung tâm vùng; Thủ trưởng và Trưởng phòng QLCL và Kiểm nghiệm, Kế toán trưởng Cơ quan Nam bộ, Trung bộ.

Sau khi nghe các Phòng Chất lượng 1, 2 và Quản lý kiểm nghiệm báo cáo thẩm định đề xuất của các Trung tâm vùng về phương án phát triển cung ứng dịch vụ; Phòng Tài chính trình bày dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Cục trưởng Nguyễn Như Tiệp đã kết luận như sau:

1. Đối với phương án phát triển dịch vụ:

Từng đơn vị đã đề xuất được một số hoạt động dịch vụ, đề xuất phương án và lộ trình triển khai. Tuy nhiên, bố cục, cách trình bày phương án không thống nhất; đánh giá nhu cầu thực tế, tính khả thi, tính hiệu quả của từng loại dịch vụ tại địa bàn còn quá sơ sài nên chưa xác định được chính xác trọng tâm, ưu tiên của từng đơn vị, do vậy các đơn vị cần hoàn thiện lại phương án, sắp xếp thứ tự ưu tiên các hoạt động dịch vụ thực sự khả thi, hiệu quả theo bố cục, cách trình bày phương án thống nhất như sau:

- Phần 1: Đánh giá tổng quan nhu cầu thực tế, tính khả thi, tính hiệu quả để xếp thứ tự ưu tiên của từng loại dịch vụ hoặc nhóm dịch vụ tại địa bàn dựa trên phân tích các thông tin đầy đủ về cơ chế, chính sách liên quan của các Bộ/Ngành Trung ương và địa phương; các thông tin cụ thể về hiện trạng sản xuất kinh doanh, tiềm năng, lợi thế tại địa bàn; mức độ đáp ứng của các đơn vị cung ứng dịch vụ (trên địa bàn và ngoài địa bàn); nêu rõ mục tiêu (ngắn/dài hạn), các chỉ số cần đạt, ước đầu tư (thời gian, nguồn lực, chi phí cần thiết) và hiệu quả mang lại.

- Phần 2: Kế hoạch triển khai phương án (theo bảng dưới đây), trong đó nêu rõ sản phẩm đầu ra, đơn vị/bộ phận chủ trì và thời gian thực hiện:


TT

Dịch vụ theo thứ tự ưu tiên đã được xác định tại Mục 1

Chỉ số cần đạt (dài hạn, ngắn hạn)

Đơn vị chủ trì/phối hợp

Ước thời gian chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và pháp lý (được chỉ định, ủy quyền…)

Điều kiện, nguồn lực cần thiết

Ước thu trong năm (triệu đồng)/thời gian hoàn chi phí đầu tư ban đầu

1

...

 

 

 

 

 

2

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

- Phần 3: Đề xuất giải pháp (về cơ chế chính sách; về đầu tư; cơ chế tài tài chính, đào tạo, hợp tác/hỗ trợ…) đảm bảo tính khả thi của phương án đề xuất.

Phương án của các đơn vị gửi về Cục trước ngày 30/8/2014.

2. Đối với Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp:

Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp theo hướng trao quyền tự chủ để từng đơn vị tự chịu trách nhiệm về tài chính (khoán) là đúng hướng và phù hợp với xu thế mới. Phòng Tài chính tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:

- Tiêu chí đánh giá đối với Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản: thực hiện như các đơn vị sự nghiệp khác.

- Đề xuất điều chỉnh tiêu chí đánh giá đối với Cơ quan Cục, Cơ quan Trung bộ, Nam bộ và tỷ lệ trích chung áp dụng cho các đơn vị dùng để phân phối, điều hòa chung trong toàn hệ thống.

- Đánh giá mức độ cần thiết của các hệ số k, lựa chọn hệ số k thích hợp đưa vào quy chế làm tiêu chí đánh giá.

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Các Lãnh đạo Cục (để b/c);
- Các Phòng thuộc Cục (để t/h);
- Cơ quan TB, NB (để t/h);
- Các TTV vùng (để t/h);
- T.tâm KNKC
& TV CLNLTS (để t/h);
- Lưu: VT, KN, VP.

TL.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH
Nguyễn Doãn Tú

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1366/TB-QLCL-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Nguyễn Doãn Tú
Ngày ban hành: 25/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/7/2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành Thông báo 1366/TB-QLCL-VP năm 2014 ý kiến kết luận của Cục trưởng tại cuộc họp nội bộ thống nhất phương án phát triển dịch vụ chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp.

Đối với Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp:

Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng nguồn thu sự nghiệp theo hướng trao quyền tự chủ để từng đơn vị tự chịu trách nhiệm về tài chính (khoán) là đúng hướng và phù hợp với xu thế mới. Phòng Tài chính tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:

- Tiêu chí đánh giá đối với Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản: thực hiện như các đơn vị sự nghiệp khác.

- Đề xuất điều chỉnh tiêu chí đánh giá đối với Cơ quan Cục, Cơ quan Trung bộ, Nam bộ và tỷ lệ trích chung áp dụng cho các đơn vị dùng để phân phối, điều hòa chung trong toàn hệ thống.

- Đánh giá mức độ cần thiết của các hệ số k, lựa chọn hệ số k thích hợp đưa vào quy chế làm tiêu chí đánh giá.

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện.

Từ khóa: Thông báo 1366/TB-QLCL-VP

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241473