• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 151/TB-VPCP năm 2015 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 151/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH KHÁNH HÒA

Ngày 14 tháng 4 năm 2015 tại thành phố Nha Trang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tnh Khánh Hòa. Cùng dự có Bộ trưng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyn Văn Nên, Bộ trưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2015, công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn và một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đánh giá cao và biểu dương những kết quả khá toàn diện về kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong các năm qua, Tỉnh đã có nhiều cgắng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, GDP tăng trưởng khá, năm 2014 đạt 8,55%, quý I năm 2015 đạt trên 7%, thu nhập bình quân đầu người của Tỉnh năm 2014 đạt trên 2.300 USD, cao hơn mức trung bình của cả nước; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; hạ tng kinh tế - xã hội như: giao thông, sân bay, bến cảng, điện, thủy lợi được quan tâm đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, giáo dục và đào tạo đạt kết quả tốt; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, Khánh Hòa vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục như: công tác cải cách hành chính, ci thiện năng lực cạnh tranh còn chưa bền vững; đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Đồng ý với nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, trong đó cần tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Triển khai đồng bộ các giải pháp chống hạn, trước hết phải bảo đảm đủ nước uống, nước sinh hoạt cho người dân, không để dịch, bệnh phát sinh, hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại cho sản xuất. Rà soát những hộ đói, thiếu lương thực, thiệt hại về sản xuất để kịp thời cứu đói, hỗ trợ đúng đối tượng. Tập trung nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương; chuyển diện tích trồng lúa ở các khu vực khô hạn, thiếu nước sang trồng các loại cây trồng chịu hạn. Đẩy mạnh việc đưa công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nhất là công nghệ tưới tiết kiệm nước; đẩy mạnh công tác bảo vệ và trng rừng đu ngun.

2. Phấn đấu hoàn thành sớm các mục tiêu, chtiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, gắn với việc tiến hành rà soát, đánh giá kỹ các kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tnh ln thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 của Tỉnh; từ đó xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 phù hợp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân trong Tỉnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

3. Về du lịch, dịch vụ là lợi thế, ngành kinh tế mũi nhọn của Khánh Hòa, Tỉnh cần tạo mọi thuận lợi về cơ chế, chính sách để khai thác tốt hơn lợi thế về du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ; nghiên cứu phát triển các mô hình du lịch mới, hiệu quả kinh tế cao.

4. Gắn việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp với đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Giao Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo hoàn tất đàm phán với nhà đầu tư về Trung tâm nhiệt điện Vân Phong 1 để sớm ký kết và trin khai hợp đồng BOT.

2. Đồng ý về chủ trương hỗ trợ kinh phí chống hạn năm 2015, hỗ trợ giống cho người dân vùng bị hạn hán sản xuất lại vụ sau và hỗ trợ gạo cứu đói trong thời gian giáp hạt năm 2015 cho người dân. Giao tỉnh Khánh Hòa tính toán cụ thể, báo cáo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, xử lý theo quy định.

3. Về xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kênh chính và kênh cấp 2 thuộc Dự án hồ chứa nước Tà Rục (huyện Cam Lâm): Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tiếp tục đầu tư nhằm phát huy hiệu quả công trình đã đầu tư và chđộng phòng, chng hạn.

4. Về hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng dự án hồ chứa nước Sông Cạn và Trạm bơm Ba Cẳng: Đồng ý về chủ trương; Tỉnh sắp xếp các dự án trên theo thứ tự ưu tiên, gửi Bộ Kế hoạchĐầu tư tng hợp vào kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 để hỗ trợ thực hiện.

Đối với đầu tư xây dựng dự án hồ HMây thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 16 tháng 3 năm 2015.

5. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa dự án hồ chứa nước Đồng Điền (huyện Vạn Ninh) vào kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 để thực hiện, đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và phát triển công nghiệp tại Khu Kinh tế Vân Phong.

6. Đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng các hồ chứa nhđể chủ động trong công tác chống hạn. Tỉnh chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện; ngân sách trung ương cân đối hỗ trợ theo quy định.

7. Về việc hình thành Trung tâm Nghề cá Miền Trung tại tỉnh Khánh Hòa (do JICA tài trợ): Đồng ý; giao Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và tỉnh Khánh Hòa triển khai cụ thể.

8. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan lập đề án xây dựng phương án nhượng quyền khai thác, sử dụng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, cảng biển, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

9. Về thành lập Trường Đại học Khánh Hòa: Tỉnh cần nghiên cứu kỹ mô hình Trường Đại học của Tỉnh hoặc phân hiệu của một Trường Đại học có uy tín phù hợp với đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất hiện có, nhu cầu đào tạo của Tỉnh và các địa phương lân cận.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Th tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệpPhát triển nông thôn, Lao động - Thương binhXã hội, Giáo dục và Đào tạo;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tnh ủy, HĐND, UBND tnh Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT; các Vụ: HC, TH, KTN, KTTH, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, V.III (3b), Công (37b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 151/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 25/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/4/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 151/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn.

1. Giao Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo hoàn tất đàm phán với nhà đầu tư về Trung tâm nhiệt điện Vân Phong 1 để sớm ký kết và triển khai hợp đồng BOT.

2. Đồng ý về chủ trương hỗ trợ kinh phí chống hạn năm 2015, hỗ trợ giống cho người dân vùng bị hạn hán sản xuất lại vụ sau và hỗ trợ gạo cứu đói trong thời gian giáp hạt năm 2015 cho người dân. Giao tỉnh Khánh Hòa tính toán cụ thể, báo cáo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, xử lý theo quy định.

3. Về xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kênh chính và kênh cấp 2 thuộc Dự án hồ chứa nước Tà Rục (huyện Cam Lâm): Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tiếp tục đầu tư nhằm phát huy hiệu quả công trình đã đầu tư và chủ động phòng, chống hạn.

4. Về hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng dự án hồ chứa nước Sông Cạn và Trạm bơm Ba Cẳng: Đồng ý về chủ trương; Tỉnh sắp xếp các dự án trên theo thứ tự ưu tiên, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 để hỗ trợ thực hiện.

Từ khóa: Thông báo 151/TB-VPCP

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272610