• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

Thông báo 183/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM BÌNH MINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trần Quốc Tỏ, y viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên báo cáo một số kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo các Bộ, cơ quan; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu và những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, Tỉnh đã đạt 12/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tc độ phát triển kinh tế của Tỉnh tăng dần đều qua các năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại và dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 68 triệu đồng, tăng gấp 1,3 lần năm 2015; thu ngân sách đạt 12.643 tỷ đồng, vượt trên 5.300 tỷ đồng so với năm 2015; môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện có tiến bộ vượt bậc. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được tăng cường. Các thành tựu của tỉnh Thái Nguyên góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước trong năm vừa qua.

Tuy nhiên, tỉnh Thái Nguyên còn nhiều khó khăn với 07/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn lại theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX. Trong thời gian tới, Tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng, bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

II. VỀ MỘT S KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 442/TB-VPCP ngày 20 tháng 9 năm 2017; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Về việc hỗ trợ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên năm 2018: giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt thông tin truyền thông, giới thiệu các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào các hoạt động của Hội nghị, tăng cường hợp tác đầu tư vào địa bàn Tỉnh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra.

3. Về hỗ trợ vốn trùng tu, tôn tạo di tích lịch squốc gia tại địa điểm lưu niệm 60 Thanh niên xung phong, Đại đội 915 hy sinh ngày 24/12/1972 tại Ga Lưu Xá; dự án đầu tư hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc gắn với di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK theo quy hoạch: Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và hạ tầng du lịch đthực hiện.

4. Về hỗ trợ vốn đầu tư các dự án trọng điểm của Tỉnh (khoảng 9 dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông cầu; các dự án đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp; Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng trung tâm ATK Định Hóa): Tỉnh rà soát, điều chỉnh vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn trong tng số vốn được giao, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho các dự án cấp bách, quan trọng của Tỉnh để thực hiện theo quy định.

5. Về đầu tư từ vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực, thành phố Thái Nguyên”: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về cơ chế huy động nguồn tài chính (tạm ứng từ nguồn ngân sách hoặc từ nguồn vốn vay không tính vào mức trần bội chi ngân sách): Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

7. Về vấn đề đất rừng và rừng đặc dụng tại khu vực Hồ Núi Cốc: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

8. Về việc hoàn trả tiền thuê đất giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất Tập đoàn Samsung thuê tại Khu công nghiệp Yên Bình: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 10082/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tà
i chính, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Trợ lý các PTTg, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHQT, TKBT, CN, NN, KGVX;
- Lưu: VT, QHĐP (2b).
Tr. Huyen

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 183/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 16/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 183/TB-VPCP

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382082