• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo số 19/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải tại buổi làm việc với đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 19/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Lâm
Ngày ban hành: 20/01/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/02/2006   Số công báo: Từ số 1 đến số 2
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/01/2006, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 19/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải tại buổi làm việc với đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về những đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ:

1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; mở rộng các hình thức tập hợp nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc một cách thiết thực, hiệu quả.

2. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục hướng dẫn việc thực hiện chế độ phụ cấp cho các chức danh công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở theo quy định hiện hành. Nghiên cứu xây dựng quy định về chế độ phụ cấp cho lực lượng tư vấn, công tác viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

4. Giao Thủ trưởng các Bộ, ngành và địa phương liên quan thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại Công văn số 6079/VPCP-V.III ngày 24 tháng 10 năm 2005 về việc phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thắng lợi Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên.

 

Từ khóa: Thông báo 19/TB-VPCP

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
9119