• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Thông báo 1905/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Tải về Thông báo 1905/TB-BNN-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1905/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP CỦA BAN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MTQT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày 16 tháng 4 năm 2013, Bộ trưởng Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đánh giá kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ. Tham dự cuộc họp có các đồng chí cố vấn của Ban Chỉ đạo Trung ương, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và các thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình.

Sau khi nghe báo cáo của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Bộ trưởng Cao Đức Phát có ý kiến kết luận như sau:

1. Nhiều đơn vị trong Bộ chưa nhận thức đầy đủ về nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và trách nhiệm của đơn vị đóng góp vào Chương trình; do vậy, nhiều đơn vị chưa thực sự vào cuộc, lúng túng trong việc triển khai các nhiệm vụ được phân công và chưa nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo số 821/TB-BNN-VP ngày 25/1/2013, Thông báo số 1226/TB-BNN-VP ngày 04/3/2013 của Văn phòng Bộ.

2. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phân công trong Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 08/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị phải nghiêm túc, khẩn trương, chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

a. Các Tổng cục (Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi) và các Cục (Trồng trọt, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Thú y, Chế biến Thương mại Nông Lâm sản và Nghề muối, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) căn cứ vào lĩnh vực quản lý của đơn vị:

- Khẩn trương ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí nông thôn mới có liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị mình trên địa bàn xã, hướng dẫn phải đơn giản, rõ ràng và theo qui trình thống nhất (về đánh giá tình hình, lập qui hoạch - kế hoạch, huy động nguồn lực, thực hiện và ban hành cơ chế chính sách, về tổ chức triển khai, và về quản lý nhà nước);

- Đăng ký trực tiếp thực hiện ít nhất 01 mô hình trên địa bàn xã về lĩnh vực quản lý của đơn vị gắn với xây dựng nông thôn mới để nâng cao hiệu quả chỉ đạo thực tiễn, rút kinh nghiệm nhân rộng trên từng vùng và cả nước. Đây là tiêu chí để Bộ đánh giá năng lực chỉ đạo thực tiễn của đơn vị và xét thi đua khen thưởng hàng năm. Định kỳ hàng quí, báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện thông qua Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;

- Theo dõi, kiểm tra và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của các địa phương theo phân công.

- Ban hành văn bản hướng dẫn hệ thống ngành dọc ở địa phương về tổ chức thực hiện tiêu chí được giao;

- Phân công một lãnh đạo đơn vị và một chuyên viên trực tiếp theo dõi tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao gắn với xây dựng nông thôn mới.

Các đơn vị báo cáo Bộ trưng về tiến độ triển khai các nhiệm vụ trên trước ngày 27/4/2013.

b. Về phát triển kinh tế hợp tác: Các Tổng cục, Cục cần coi trọng phát triển kinh tế hợp tác (tổ hợp tác, hợp tác xã và các hình thức liên kết), khẩn trương báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, trong đó xác định rõ những mô hình có hiệu quả, nội dung hoạt động phù hợp của mỗi loại hình kinh tế hợp tác và đề xuất cơ chế chính sách cần có để thúc đẩy phát triển. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn hoàn thiện đề án chung, bám sát giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Thời hạn báo cáo: trước ngày 27/4/2013.

c. Về triển khai các nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Chương trình:

- Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn thuộc trách nhiệm của Bộ để trình cấp có thẩm quyền ban hành và đảm bảo chất lượng của văn bản; Khẩn trương nắm tình hình xây dựng nông thôn mới tại các huyện nghèo thuộc Chương trình 30a, chủ động tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp về thúc đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới ở các huyện 30a;

- Văn phòng Điều phối Chương trình đôn đốc các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện văn bản hướng dẫn theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại các Thông báo của Văn phòng Chính phủ; Chuẩn bị cho Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị xây dựng nông thôn mới theo 04 vùng (Miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ - Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên - Đông Nam Bộ; đồng bằng sông Cửu Long); Chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (dự kiến vào cuối tháng 6).

d. Định kỳ hàng quí tổ chức họp giao ban về tiến độ triển khai Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới của các đơn vị thuộc Bộ. Giao Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn phối hợp với Văn phòng Bộ thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trong Bộ kịp thời hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và triển khai các nhiệm vụ được giao theo đúng thời hạn.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các đ/c Cố vn Ban CĐTW;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ, (http://www.omard.gov.vn);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn
Văn Việt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1905/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 18/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18 tháng 04 năm 2013, Bộ NNPTNT đã có Thông báo 1905/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sau khi nghe báo cáo của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Bộ trưởng Cao Đức Phát có ý kiến kết luận như sau:

1. Nhiều đơn vị trong Bộ chưa nhận thức đầy đủ về nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và trách nhiệm của đơn vị đóng góp vào Chương trình; do vậy, nhiều đơn vị chưa thực sự vào cuộc, lúng túng trong việc triển khai các nhiệm vụ được phân công và chưa nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo số 821/TB-BNN-VP ngày 25/1/2013, Thông báo số 1226/TB-BNN-VP ngày 04/3/2013 của Văn phòng Bộ.

2. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phân công trong Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 08/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị phải nghiêm túc, khẩn trương, chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

a. Các Tổng cục (Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi) và các Cục (Trồng trọt, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Thú y, Chế biến Thương mại Nông Lâm sản và Nghề muối, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) căn cứ vào lĩnh vực quản lý của đơn vị:

- Khẩn trương ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí nông thôn mới có liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị mình trên địa bàn xã, hướng dẫn phải đơn giản, rõ ràng và theo qui trình thống nhất (về đánh giá tình hình, lập qui hoạch - kế hoạch, huy động nguồn lực, thực hiện và ban hành cơ chế chính sách, về tổ chức triển khai, và về quản lý nhà nước);

- Đăng ký trực tiếp thực hiện ít nhất 01 mô hình trên địa bàn xã về lĩnh vực quản lý của đơn vị gắn với xây dựng nông thôn mới để nâng cao hiệu quả chỉ đạo thực tiễn, rút kinh nghiệm nhân rộng trên từng vùng và cả nước. Đây là tiêu chí để Bộ đánh giá năng lực chỉ đạo thực tiễn của đơn vị và xét thi đua khen thưởng hàng năm. Định kỳ hàng quí, báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện thông qua Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;

- Theo dõi, kiểm tra và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của các địa phương theo phân công.

- Ban hành văn bản hướng dẫn hệ thống ngành dọc ở địa phương về tổ chức thực hiện tiêu chí được giao;

- Phân công một lãnh đạo đơn vị và một chuyên viên trực tiếp theo dõi tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao gắn với xây dựng nông thôn mới.

Các đơn vị báo cáo Bộ trưởng về tiến độ triển khai các nhiệm vụ trên trước ngày 27/4/2013.

b. Về phát triển kinh tế hợp tác: Các Tổng cục, Cục cần coi trọng phát triển kinh tế hợp tác (tổ hợp tác, hợp tác xã và các hình thức liên kết), khẩn trương báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, trong đó xác định rõ những mô hình có hiệu quả, nội dung hoạt động phù hợp của mỗi loại hình kinh tế hợp tác và đề xuất cơ chế chính sách cần có để thúc đẩy phát triển. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn hoàn thiện đề án chung, bám sát giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Thời hạn báo cáo: trước ngày 27/4/2013.

Từ khóa: Thông báo 1905/TB-BNN-VP

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
182536