• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo số 198/2006/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 198/2006/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 198/2006/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 28/11/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/11/2006, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 198/2006/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

Để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty nhà nước có nông, lâm trường, cần tập trung triển khai một số công việc sau:

a) Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị và Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới nông trường quốc doanh, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh đến cán bộ công nhân viên nông, lâm trường để tạo sự thống nhất triển khai thực hiện. Mỗi đơn vị phải rà soát, bổ sung chương trình hành động triển khai, thực hiện phù hợp với lộ trình đổi mới phát triển doanh nghiệp chung của đơn vị, nhằm sử dụng có hiệu quả đất đai hơn, cải thiện đời sống người lao động, góp phần ổn định kinh tế - xã hội địa phương.

b) Sớm hoàn thành việc chuyển giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, cơ sở trường học, trạm y tế của các nông, lâm trường quốc doanh cho địa phương quản lý, xử lý dứt điểm các khoản phải thanh toán và nợ của các công trình sau khi bàn giao. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo hướng dẫn các nông, lâm trường quốc doanh triển khai thực hiện việc chuyển giao và tổng hợp kết quả chuyển giao, thanh toán, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2007.

c) Tiếp tục rà soát và điều chỉnh bổ sung phù hợp cơ chế chính sách giải quyết lao động dôi dư trong khi sắp xếp lại các nông, lâm trường quốc doanh; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách bảo hiểm xã hội phù hợp với đặc thù lao động làm việc trong các nông, lâm trường quốc doanh.

d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu đề xuất mô hình, bổ sung cơ chế chính sách đối với nông lâm trường quốc doanh sau khi sắp xếp tiếp tục giữ lại củng cố và phát triển thực hiện nhiệm vụ hoạt động công ích, lâm trường chuyển thành đơn vị sự nghiệp (ban quản lý).

đ) Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, triển khai thí điểm cổ phần hóa vườn cây gắn với cơ sở chế biến theo hướng đại diện cho từng cây, con, ngành nghề sản xuất và vùng sinh thái để cuối năm 2007 sơ kết rút kinh nghiệm, bổ sung cơ chế chính sách cho tiếp tục mở rộng thí điểm.

e, Các Bộ, nghành căn cứ nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 179/2003QĐ-TTg (ngày 03/09/2003) của Thủ tướng Chính phủ hoàn thành việc ban  hành các văn bản hướng dẫn hoặc trình cấp có thẩm quyền để ban hành. Đối với văn bản đã hướng dẫn nếu có nội dung cần điều  chỉnh bổ sung phải điều chỉnh  bổ sung cho phù hợp.

g, Củng cố lại Ban chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh. trưởng ban chỉ đạo phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, có chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện từng thời kỳ. Ban chỉ đạo cần tập trung nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách sắp xếp đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh; Giúp thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, nghành, địa phương, Tổng công ty nhà nước triển khai thực hiện việc sắp xếp đổi mới nông, lâm trường quốc doanh.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cần hoàn thành thẩm định phương án sắp xếp các nông, lâm trường trực thuộc trình Thủ tướng phê duyệt.

Từ khóa: Thông báo 198/2006/TB-VPCP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
15729