• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 227/TB-BCT năm 2014 về giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên và Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công thương

Tải về Thông báo 227/TB-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/TB-BCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2014

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ

Ngày 29 tháng 4 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3838/QĐ-BCT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Trưởng phòng WTO, Vụ Chính sách thương mại đa biên, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương; Quyết định số 3839/QĐ-BCT về việc bổ nhiệm bà Trần Đỗ Quyên, Trưởng phòng Phòng Xây dựng pháp luật I, Vụ Pháp chế, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương xin thông báo và giới thiệu chữ ký của Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga và Bà Trần Đỗ Quyên để các cơ quan, đơn vị biết và liên hệ công tác./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ và Cơ quan ngang Bộ;
- C Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế; Tổng công ty;
- Công ty trực thuộc Bộ;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, HC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Đỗ Văn Côi

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 227/TB-BCT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Đỗ Văn Côi
Ngày ban hành: 27/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/5/2014, Bộ Công thương đã có Thông báo 227/TB-BCT năm 2014 về giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên và Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công thương.

Ngày 29 tháng 4 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3838/QĐ-BCT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Trưởng phòng WTO, Vụ Chính sách thương mại đa biên, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương; Quyết định số 3839/QĐ-BCT về việc bổ nhiệm bà Trần Đỗ Quyên, Trưởng phòng Phòng Xây dựng pháp luậtI, Vụ Pháp chế, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương.

Từ khóa: Thông báo 227/TB-BCT

239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
233177