• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 246/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 246/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 246/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

Ngày 03 tháng 6 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu (thay thế Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009). Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh và Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ; đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo về quá trình soạn thảo, nội dung dự thảo Nghị định và ý kiến của các đại biểu dự họp; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mục tiêu kiên định mà nước ta hướng tới với yêu cầu nền kinh tế phải vận động theo các quy luật của thị trường, trong đó yếu tố giá phải được tính đúng, tính đủ theo thị trường; bên cạnh đó Nhà nước sẽ chính sách phù hợp để hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, đối tượng chính sách.

Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 là cơ sở pháp lý quan trọng để hoạt động kinh doanh xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và trên thực tế đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, quá trình thi hành Nghị định số 84/2009/NĐ-CP còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, như về nguyên tắc điều hành giá xăng dầu, điều kiện kinh doanh và hệ thống phân phối xăng dầu, việc khuyến khích sử dụng xăng sinh học...

Để hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số nội dung của dự thảo Nghị định như sau:

1. Về cơ quan điều hành giá bán lẻ xăng dầu:

- Bộ Công Thương chủ trì Tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu và điều hành Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

- Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá; chủ trì hướng dẫn việc trích lập, quản lý, sử dụng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

2. Về biên độ điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu, thực hiện theo 3 mức: £ 3%, từ trên 3% đến £ 7%, từ trên 7%; trong đó xác định rõ thẩm quyền điều chỉnh giá xăng dầu và hình thức quản lý tương ứng với từng mức điều chỉnh (thương nhân đầu mối được quyền quyết định tăng giá trong phạm vi £ 3%; từ trên 3% đến £ 7% báo cáo Liên Bộ; từ trên 7% báo cáo Thủ tướng Chính phủ).

3. Thương nhân đầu mối được quyền chủ động giảm giá bán lẻ xăng dầu; đồng thời báo cáo việc thực hiện với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Về giá cơ sở: Không bổ sung mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá là yếu tố cấu thành giá cơ sở.

5. Về chu kỳ tính giá cơ sở: Giá cơ sở được tính bình quân của 15 ngày sát với ngày tính giá cơ sở.

6. Về sử dụng xăng sinh học: Nghị định cần quy định nguyên tắc để khi cần thiết có thể sử dụng các công cụ phù hợp hỗ trợ việc sử dụng xăng sinh học. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện cụ thể, bảo đảm phù hợp với lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, TC, KHĐT, KHCN, TP;
- Tập đoàn Xăng dầu VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, KTN, PL, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 246/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 27/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/6/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 246/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Để hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số nội dung của dự thảo Nghị định như sau:

1. Về cơ quan điều hành giá bán lẻ xăng dầu:

- Bộ Công Thương chủ trì Tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu và điều hành Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

- Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá; chủ trì hướng dẫn việc trích lập, quản lý, sử dụng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

2. Về biên độ điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu, thực hiện theo 3 mức: £ 3%, từ trên 3% đến £ 7%, từ trên 7%; trong đó xác định rõ thẩm quyền điều chỉnh giá xăng dầu và hình thức quản lý tương ứng với từng mức điều chỉnh (thương nhân đầu mối được quyền quyết định tăng giá trong phạm vi £ 3%; từ trên 3% đến £ 7% báo cáo Liên Bộ; từ trên 7% báo cáo Thủ tướng Chính phủ).

3. Thương nhân đầu mối được quyền chủ động giảm giá bán lẻ xăng dầu; đồng thời báo cáo việc thực hiện với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4. Về giá cơ sở: Không bổ sung mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá là yếu tố cấu thành giá cơ sở.

Từ khóa: Thông báo 246/TB-VPCP

109

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237328