• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 2888/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 2888/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2888/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại Thông báo số 327/TB-KĐ3 ngày 02/3/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1: 1310100047/Acetaminophen (nguyên liệu sx thuốc)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Korea United Pharm Int’l. Địa chỉ: 2A, Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam-Singapore, Thị xã Thuận An, Bình Dương. Mã số thuế: 3700372898

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10179695563/A12 ngày 03/01/2018 tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam-Singapore (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Acetaminophen

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Acetaminophen

thuộc nhóm nhóm 29.24 “Hợp chất chức carboxyamit; hợp chất chức amit của axit carbonic”, phân nhóm “- Amit mạch vòng (k cả carbamates mạch vòng) và các dn xuất của chúng; muối của chúng”, phân nhóm 2924.29 “- - Loại khác”, mã số 2924.29.30 - - - Acetaminophen (paracetamol); salicylamide; ethoxybenzamide” tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ Quản lý hàng XNK ngoài KCN (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Cục Kiểm định HQ và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty cổ phần Korea United Pharm Int’
l; (2A, Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam-Singapore, Thị xã Thuận An, Bình Dương”
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2888/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 24/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 2888/TB-TCHQ

318

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382947