• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Thông báo 313/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 313/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 313/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Ngày 04 tháng 8 năm 2014 tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp triển khai một số hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Sau khi nghe Báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kết luận như sau:

1. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Sớm hoàn thành kiến trúc chuẩn hệ thống thông tin quốc gia để ban hành;

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, đề xuất nhân rộng mô hình hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng để áp dụng triển khai tại các địa phương khác nếu mô hình này thực sự có hiệu quả tốt; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

2. Văn phòng Chính phủ:

a) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu các Bộ, ngành đề xuất danh mục các dữ liệu cơ bản liên quan tới người dân trong phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, địa phương mình, phục vụ cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số của Chính phủ; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trước ngày 20 tháng 8 năm 2014.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai mở rộng Mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ kết nối cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, tạo lập nền tảng triển khai thống nhất các hệ thống thông tin, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: TT&TT, TC, KH&ĐT, QP;
- UBND thành phố Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TCCV, TH;
- Lưu: VT, KGVX(3).HMT.31

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 313/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 07/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/08/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 313/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Sau khi nghe Báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kết luận như sau:

1. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Sớm hoàn thành kiến trúc chuẩn hệ thống thông tin quốc gia để ban hành;

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, đề xuất nhân rộng mô hình hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng để áp dụng triển khai tại các địa phương khác nếu mô hình này thực sự có hiệu quả tốt; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

2. Văn phòng Chính phủ:

a) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu các Bộ, ngành đề xuất danh mục các dữ liệu cơ bản liên quan tới người dân trong phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, địa phương mình, phục vụ cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp về dân số của Chính phủ; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trước ngày 20 tháng 8 năm 2014.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai mở rộng Mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ kết nối cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, tạo lập nền tảng triển khai thống nhất các hệ thống thông tin, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp.

Từ khóa: Thông báo 313/TB-VPCP

234

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243299