• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 351/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 351/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 351/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 30 tháng 8 năm 2013, tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã làm việc với lãnh đạo Thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng nhà nước và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2013, Báo cáo tình hình đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn từ năm 2011 đến nay và một số kiến nghị của Thành phố; ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

I. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ. Trong giai đoạn 2011 - 2013, Thành phố đã đạt được những kết quả rất quan trọng: thực hiện được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, các chỉ số về giá tiêu dùng, lãi suất, tỷ giá, tăng trưởng tín dụng và thanh khoản của hệ thống ngân hàng được kiểm soát và duy trì ở mức hợp lý. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt cao hơn bình quân chung, góp phần quan trọng vào tăng trưởng của cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân tăng 9,5%/năm; trong đó, tăng trưởng ngành dịch vụ 11 %/năm, công nghiệp và xây dựng 7,7%/năm, nông - lâm - thủy sản 5,6%/năm; tỷ trọng trong GDP của 3 khu vực năm 2012 là 58,6% - 40,3% - 1,1%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 10%/năm. Trong 3 năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 93,7% dự toán; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt 8,8%/năm, nhập khẩu tăng 11,8%/năm; giải quyết việc làm cho 846.430 lượt người. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn riêng của Thành phố) giảm bình quân 1,48%/năm, đến cuối năm 2013 ước còn 0,98%. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phòng, chống tham nhũng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh; an ninh, quốc phòng, an toàn xã hội được bảo đảm.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất để thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và giai đoạn đến năm 2015.

II. Về nhiệm vụ trong thời gian tới: về cơ bản, thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và đến năm 2015 mà Thành phố đã đề ra, trong đó nhấn mạnh thêm một số việc:

1. Trên cơ sở đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, việc thực hiện vai trò quản lý, giám sát của nhà nước đối với doanh nghiệp; có kiến nghị về cơ chế, chính sách mang tính đột phá trong thời gian tới để đẩy mạnh tiến trình này.

2. Thực hiện giải pháp tháo gkhó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường và đổi mới sự quản lý, giám sát của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp; hoàn thiện cơ chế, chính sách về xác định giá trị, công nợ của doanh nghiệp nhà nước để sắp xếp lại theo hướng đẩy mạnh cổ phần hóa. Đẩy mnh đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp công.

3. Tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo trong việc xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; trong đó chú trọng hình thức hợp tác công - tư (PPP).

Chủ động phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong việc chỉ đạo các ngân hàng thương mại tập trung thực hiện ổn định hệ thống gắn với giải quyết nợ xấu; đồng thời khuyến khích cho vay với các doanh nghiệp có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh; xử lý hàng tồn kho gắn với khai thông thị trường bất động sản.

4. Tăng cường quản lý nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, có giải pháp tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp vừa đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, vừa hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

5. Tăng cường quản lý thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa gắn với ổn định giá cả. Cần xây dựng phương án điều chnh giá hợp lý đối với một số dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục,... để không gây cộng hưởng tăng giá chung.

6. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội; giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường tham gia sâu vào chuỗi liên kết vùng; đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

III. Về một số đề nghị của Thành phố:

1. Về đề nghị điều chỉnh cơ cấu nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố: Đồng ý về chủ trương; giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2013 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về đề nghị miễn 100% thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân cho đối tượng trực tiếp tham gia thực hiện an sinh xã hội trong năm 2013: Giao Bộ Tài chính xem xét, đề xuất, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội quyết định.

3. Về đề nghị được áp dụng một mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng: Giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Chính phủ, Quốc hội trong việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

4. Về kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về quy định một số cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về chính sách xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa có liên quan đến quy định của pháp luật vmiễn tin thuê đất, miễn tiền sử dụng đất: Bộ Tài chính thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2918/VPCP-KTN ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

6. Về đề nghị phân knộp tiền sử dụng đất, tiền bán nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước: Đồng ý về chủ trương; giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7. Về việc sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp còn tạm giữ tại thành phố: Thành phố thực hiện theo quy đnh, lập phương án cụ thể, báo cáo Bộ Tài chính để xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với doanh nghiệp nhà nước trực thuộc: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

9. Về mô hình tchức hoạt động của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2103/TTg-ĐMDN ngày 04 tháng 11 năm 2009.

10. Về việc nộp lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước thuộc Thành phố: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

11. Về thẩm quyền quyết định mức thu và tỷ lệ phân chia các khoản phí, lệ phí trên địa bàn thành phố: giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

12. Về công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn thành phố: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật giá, trình Chính phủ ban hành.

13. Về đề ngh cho phép Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc bán chỉ định các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố quản lý nhưng đã cho thuê: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu ý kiến của thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác để xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

14. Về đề nghị hỗ trợ vốn ngân sách trung ương cho dự án xây dựng ký túc xá sinh viên Đại học Văn hóa - cơ sở 2 và Đại học Giao thông vận tải - cơ sở 2: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1385/TTg-KTTH ngày 03 tháng 9 năm 2013.

15. Về đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Nhi đồng và Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh: Giao các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế tổng hợp nhu cầu hỗ trợ vốn và xem xét, xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tưng Chính phủ tại Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 06 tháng 8 năm 2013 và Thông báo số 310/TB-VPCP ngày 15 tháng 8 năm 2013.

16. Về đề nghị được tiếp tục bảo lưu nguồn vốn của Trung ương để thực hiện chương trình cho vay hộ nghèo tại Thành phố và đề nghị cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí của Thành phố được vay vốn tín dng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội như hộ nghèo, hộ cận nghèo tiêu chí của Quốc gia: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hp với các Bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

17. Về việc ban hành các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính: Các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX, ĐMDN, PL, TCCV;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phm Viết Muôn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 351/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 19/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/9/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 351/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới: về cơ bản, thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và đến năm 2015 mà Thành phố đã đề ra, trong đó nhấn mạnh thêm một số việc:

1. Trên cơ sở đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, việc thực hiện vai trò quản lý, giám sát của nhà nước đối với doanh nghiệp; có kiến nghị về cơ chế, chính sách mang tính đột phá trong thời gian tới để đẩy mạnh tiến trình này.

2. Thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường và đổi mới sự quản lý, giám sát của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp; hoàn thiện cơ chế, chính sách về xác định giá trị, công nợ của doanh nghiệp nhà nước để sắp xếp lại theo hướng đẩy mạnh cổ phần hóa. Đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp công.

Từ khóa: Thông báo 351/TB-VPCP

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207935