• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 356/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thí điểm giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 356/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 356/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ THÍ ĐIỂM GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT CÓ DIỆN TÍCH NHỎ HƠN DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 19 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thí điểm giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp. Sau khi nghe Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

1. Đồng ý bỏ cụm từ “cơ chế thí điểm” trong tên của Dự thảo Quyết định như ý kiến của Bộ Tư pháp nêu tại Công văn số 4141/BTP-PLDSKT ngày 29 tháng 10 năm 2018.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện nội dung Dự thảo Quyết định cho phù hợp với tên gọi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đưa ra Thường trực Chính phủ thảo luận.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;;
- Các Bộ: TN&MT, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (03), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 356/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 03/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 356/TB-VPCP

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425906