• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 369/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 369/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 369/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐẮK NÔNG

Ngày 17 tháng 9 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP đã thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Nông. Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và đại diện Bộ Công an. Sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; tình hình phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và phòng, chống tội phạm, công tác bảo đảm an toàn giao thông và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và những kết quả đạt được sau gần 10 m thành lập tỉnh của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông trong điều kiện khó khăn chung. Trong 9 tháng đầu năm 2013 kinh tế - xã hội của Tỉnh tiếp tục có bước phát triển: Tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 11,4%, trong đó nông nghiệp tăng 9,16%, công nghiệp tăng 10,57%, dịch vụ tăng 15,31%; xuất khẩu 382 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 14,66%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả khá (bình quân đạt 4,8 tiêu chí/xã). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm; giải quyết việc làm cho gần 13 nghìn lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,5%; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ giảm 8,1%, số người chết giảm 10,3% và số người bị thương 15,68%); công tác phòng, chống tội phạm được tăng cường (tội phạm hình sự giảm 0,98% so với cùng kỳ); tệ nạn ma túy, mại dâm, dịch HIV/AIDS được kiềm chế, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của Tỉnh vẫn còn khó khăn, quy mô kinh tế nhỏ, thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm nhưng vẫn còn cao (23,25%), nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; dân di cư tự do vẫn tiếp diễn; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư chưa nhiều; tranh chấp, khiếu kiện vẫn còn diễn biến phức tạp.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành Trung ương; rà soát các chỉ tiêu đã thực hiện trong thời gian qua và có giải pháp cụ thể để phấn đấu đạt mức cao hơn trong thời gian tới; nhấn mạnh một số điểm:

1. Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh đất bazan để phát triển các vùng chuyên canh cây trồng mà Tỉnh có lợi thế như: cà phê, cao su, hồ tiêu gắn với đó là xây dựng các cơ sở chế biến ở khu vực nông thôn nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn.

2. Cùng với sự quan tâm của các Bộ, ngành Trung ương về hỗ trợ vốn cho các công trình, dự án trên địa bàn, Tỉnh tập trung chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; không để thất thu, tiết kiệm chi, tận dụng các nguồn thu và có giải pháp huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực xã hội để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nhất là cho các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, đào tạo nghề,...

3. Làm tốt công tác định canh, định cư, sắp xếp ổn định dân di cư tự do, xóa đói, giảm nghèo để từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; bảo đảm an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

4. Phối hp với Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn Tỉnh), tạo thuận lợi để các đơn vị thi công triển khai, thực hiện theo tiến độ dự án.

5. Huy động cả hệ thống chính trị và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc bảo đảm an toàn giao thông, trấn áp tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội, nhất là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm khu vực biên giới giáp với Campuchia. Tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW, số 21-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội; chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành tiếp tục phối hp chặt chẽ với tỉnh Đắk Nông thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 8 tháng 03 năm 2010, số 109/TB-VPCP ngày 12 tháng 3 năm 2013 và Công văn số 1938/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 03 năm 2013. Trường hp khó khăn, vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về xây dựng phương án điều tiết di dân tự do: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ủy ban Dân tộc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ổn định dân di cư tự do trong phạm vi cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về vốn đầu tư, nâng cấp đường ra cửa khẩu Bu Prăng; dự án đường tránh đô thị Gia Nghĩa: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 7999/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 9 năm 2013, s 8064/KTTH-VPCP ngày 25 tháng 9 năm 2013.

4. Về đầu tư dự án đường từ Đạo Nghĩa đi Quảng Khê: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1938/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 3 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ.

5. Về việc bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ đối với các dự án Cụm công trình thủy lợi Gia Nghĩa, bệnh viện tuyến huyện; các công trình, dự án đã hoàn thành hoặc chuyển tiếp và các dự án đã có trong danh mục: Tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính tổng hợp chung nhu cầu bố trí vốn bổ sung trái phiếu Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với dự án đường từ xã Đắk Song đi Đắk Nang: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất phương án nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về đầu tư dự án Ổn định dân di cư tự do xã Đắk Wer (huyện Đắk R’lấp) và dự án Ổn định dân di cư tự do xã Quảng Thành (thị xã Gia Nghĩa): Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 109/TB-VPCP ngày 12 tháng 3 năm 2013; trước mắt, ưu tiên bố trí đủ vốn cho dự án Ổn định dân di cư tự do xã Đắk Wer để sớm hoàn thành, ổn định đời sống nhân dân khu vực biên giới với Campuchia.

7. Về việc thực hiện Đ án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên trên địa bàn Tỉnh: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1 (2008 - 2012); trên cơ sở đó đề xuất giải pháp triển khai giai đoạn 2, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về sử dụng vốn ODA song phương của Chính phủ Áo và đa phương khác để đầu tư các dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Đắk Nông: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Về hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy luyện Nhôm của công ty TNHH Trần Hồng Quân: Tỉnh có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Về chuyển đổi hình thức đầu tư dự án BOT trên quốc lộ 14 (đoạn quan địa bàn Tỉnh): Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý theo quy định.

11. Về hỗ trợ số vốn còn thiếu để thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc căn cứ khả năng nguồn vốn ngân sách nhà nước để cân đối, bố trí vốn bổ sung giai đoạn (2014 - 2015), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

12. Về việc tăng số vốn bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho địa phương trong dự toán ngân sách năm 2014: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan căn cứ vào khả năng ngân sách trung ương năm 2014, báo cáo Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

13. Về việc tách một số xã thuộc huyện Đắk Giong và Krông Nô để thành lập huyện mới: Chủ trương chung là giữ ổn định; trường hợp đặc biệt, cấp bách, tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Về vốn đầu tư cơ sở hạ tầng: Tỉnh bố trí số vốn trong kế hoạch được giao để đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các xã thuộc 2 huyện trên.

14. Về tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông: giao Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý.

15. Về kinh phí và chế độ đãi ngộ phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy: Các Bộ Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét, xử lý theo hướng ưu tiên cho các địa phương khó khăn, vùng biên giới, trong đó có tỉnh Đắk Nông.

16. Về hướng dẫn sử dụng kinh phí và công tác xây dựng, triển khai các mô hình, điển hình tiên tiến phòng chống ma túy: Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan hướng dẫn Tỉnh thực hiện.

17. Các Bộ: Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông tăng cường tập huấn cho lực lượng kiêm nhiệm làm công tác phòng, chống ma túy; hướng dẫn và hỗ trợ Tỉnh thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, GTVT, NN&PTNT, Y tế, GD&ĐT, LĐTB&XH, VHTT&DL, TT&TT, Công an;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- UBQGPC AIDS và PCMT, MD;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg Nguyễn Xuân Phúc, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, ĐMDN, NC;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 369/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 09/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 9/10/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 369/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông.

Tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành Trung ương; rà soát các chỉ tiêu đã thực hiện trong thời gian qua và có giải pháp cụ thể để phấn đấu đạt mức cao hơn trong thời gian tới; nhấn mạnh một số điểm:

1. Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh đất bazan để phát triển các vùng chuyên canh cây trồng mà Tỉnh có lợi thế như: cà phê, cao su, hồ tiêu gắn với đó là xây dựng các cơ sở chế biến ở khu vực nông thôn nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn.

2. Cùng với sự quan tâm của các Bộ, ngành Trung ương về hỗ trợ vốn cho các công trình, dự án trên địa bàn, Tỉnh tập trung chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; không để thất thu, tiết kiệm chi, tận dụng các nguồn thu và có giải pháp huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực xã hội để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nhất là cho các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, đào tạo nghề,...

Từ khóa: Thông báo 369/TB-VPCP

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209718