Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 39/TB-VPCP về việc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ tổng kết công tác năm 2006 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 39/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 06/03/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 6/3/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 39/TB-VPCP về việc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ tổng kết công tác năm 2006 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2007. Cụ thể,

Năm 2007 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có việc bầu cử Quốc hội khoá mới và kiện toàn cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá XII (nhiệm kỳ 2007 - 2012). Do đó, yêu cầu của công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2007 đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ cần tập trung sức lực, hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan tham mưu tổng hợp của Chính phủ, đặc biệt là:

a) Công tác tham mưu tổng hợp:

- Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm nghiên cứu, kiến nghị những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc, các Bộ, ngành, cơ quan chuẩn bị kịp thời, có chất lượng các đề án, dự án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo chương trình công tác đã được duyệt.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội và các phát biểu quan trọng khác của Thủ tướng Chính phủ tại các diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

- Tham mưu, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định cá biệt, các văn bản chỉ đạo, điều hành công việc cụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng một cách kịp thời, hiệu quả.

b) Công tác thẩm tra:

- Theo quy định của pháp luật, Văn phòng Chính phủ cần nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện cuối các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Trong công tác thẩm tra, cán bộ, chuyên viên Văn phòng Chính phủ phải có quan điểm đánh giá toàn diện, cả về tính hợp hiến, tính hợp pháp, sự phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng đối với các đề án, dự án, dự thảo do các Bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

- Công tác thẩm tra cần thiết hành tích cực, khẩn trương, bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ, khắc phục tình trạng chồng chéo, chậm chễ; ban hành và công bố công khai quy trình thẩm tra của Văn phòng Chính phủ đến các Bộ, ngành, địa phương biết, phối hợp thực hiện;

- Các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền được soạn thảo, biên tập rõ ràng, cụ thể, chính xác, đúng với văn phong hành chính để các Bộ, ngành, địa phương dễ hiểu, dễ thực hiện.

88