• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Đào tạo nguồn nhân lực

 

Thông báo 448/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại phiên họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 448/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 448/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 7 BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Ngày 27 tháng 11 năm 2014, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đã chủ trì phiên họp lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” (Đề án 1558), ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

Ghi nhận hoạt động của các Bộ, ngành và những kết quả đạt được thời gian qua, đã duy trì có hiệu quả chương trình đào tạo theo kế hoạch, bước đầu đáp ứng mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ quan trọng vẫn còn chậm trễ, chưa đạt yêu cầu tiến độ như: việc ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về tài chính đối với Đề án 1558; việc xây dựng Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án 1558, Dự án đầu tư cho các cơ sở đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch đào tạo, huấn luyện của Bộ Khoa học và Công nghệ,...

Để tiếp tục triển khai có kết quả kế hoạch phát triển, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, nhất là chuẩn bị lực lượng phục vụ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, các Bộ, ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Giao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Đà Lạt tập trung đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Các cơ sở đào tạo khác theo quy hoạch của Đề án 1558 tiếp tục tổ chức tuyển sinh, đào tạo theo các chuyên ngành đã được phân công.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, khẩn trương xây dựng Dự án đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cho các cơ sở đào tạo trong quy hoạch của Đề án. Bảo đảm đầu tư tiết kiệm, có định hướng, phù hợp với nội dung, chương trình đào tạo của mỗi trường, tránh tràn lan, trùng lặp. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý II năm 2015, để kịp thời cân đối, bố trí vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả 5 năm triển khai Đề án 1558 (giai đoạn 2010 - 2015); báo cáo Ban Chỉ đạo tại phiên họp cuối năm 2015. Trên cơ sở đó xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” về số lượng nhân lực và thời gian đào tạo để phù hợp với thực tế.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, chủ động cân đối nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng, huấn luyện ưu tiên thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

- Khẩn trương hoàn thành Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân. Đề nghị các Thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp góp ý cho dự thảo Kế hoạch, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2014 để xem xét, phê duyệt.

3. Các Bộ, ngành có liên quan tích cực, chủ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo trước đây.

4. Ban Điều hành Đề án 1558, Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường chủ động phối hợp, nâng cao vai trò thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo trong các hoạt động thường xuyên, kịp thời tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành có liên quan để báo cáo Ban Chỉ đạo khi có yêu cầu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ về ĐTNL NLNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).NVH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 448/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 02/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Lao động, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 02/12/2014, TCHQ đã ban hành Thông báo 448/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại phiên họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Để tiếp tục triển khai có kết quả kế hoạch phát triển, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, nhất là chuẩn bị lực lượng phục vụ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, các Bộ, ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Giao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Đà Lạt tập trung đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, khẩn trương xây dựng Dự án đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cho các cơ sở đào tạo trong quy hoạch của Đề án.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả 5 năm triển khai Đề án 1558 (giai đoạn 2010 - 2015); báo cáo Ban Chỉ đạo tại phiên họp cuối năm 2015. 

Thứ hai, Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, chủ động cân đối nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng, huấn luyện ưu tiên thực hiện trong kế hoạch năm 2015.

- Khẩn trương hoàn thành Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân. Đề nghị các Thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp góp ý cho dự thảo Kế hoạch

Các Bộ, ngành có liên quan tích cực, chủ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo trước đây.

Ban Điều hành Đề án 1558, Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường chủ động phối hợp, nâng cao vai trò thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo trong các hoạt động thường xuyên, kịp thời tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành có liên quan để báo cáo Ban Chỉ đạo khi có yêu cầu.

Từ khóa: Thông báo 448/TB-VPCP

234

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259325