• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 569/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 569/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 569/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2803/TB-PTPL ngày 18/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu sản xuất nước làm mềm vải: Nguyên liệu DEEMAC REWOQUAT CI-DEEDMAC V HM B. (Mục 1 tại tờ khai Hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Procter&Gamble Đông Dương; Địa chỉ: KCN Đồng An, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương.

MST: 3700233125.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10062816106/A12 ngày 12/11/2015 đăng ký tại: Chi cục HQ KCN Sóng Thần (Cục HQ tỉnh Bình Dương).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chất làm mềm vải có thành phần từ dẫn xuất tetramethylammonium este của các axit béo (DEEDMAC), dầu dừa…, dạng rắn.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất làm mềm vải có thành phần từ dẫn xuất tetramethylammonium este của các axit béo (DEEDMAC), dầu dừa..., dạng rắn.

thuộc nhóm 38.09 “Tác nhân để hoàn tất, các chế phẩm tải thuốc nhuộm để làm tăng tốc độ nhuộm màu hoặc để hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử lý hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”; phân nhóm 3809.91 “- - Loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc các ngành công nghiệp tương tự”; mã số 3809.91.10 “- - - Tác nhân làm mềm (chất làm mềm)” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Sóng Thần (Cục HQ tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Procter&Gamble Đông Dương-KCN Đồng An, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 569/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 21/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 569/TB-TCHQ

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317802