• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ


 

Thông báo 58/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 58/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ VỀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

Ngày 16 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và một số nội dung liên quan đến hoạt động của Ban chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và một số đề xuất, kiến nghị đối với hoạt động của Ban chỉ đạo trong thời gian tới, ý kiến phát biểu của các thành viên Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Kinh tế tập thể, hợp tác xã có vai trò và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội đất nước, đã được khẳng định trong Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Kết luận số 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị; Luật Hợp tác xã năm 2012 và hệ thống các văn bản, nghị quyết liên quan. Hiện nay, khu vực kinh tế tập thể đang phát triển khá nhanh cả về mặt số lượng và chất lượng với nhiều mô hình mới, cách làm hay và tiệm cận với trình độ, nhận thức của quốc tế.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các Bộ ngành triển khai nhiều nhiệm vụ, nổi bật là trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2018 về tiếp tục tăng cường triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 2012. Bộ Kế hoạch và Đầu tư bước đầu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về hợp tác xã và đăng ký trực tuyến theo hướng lồng ghép với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp, trong đó có sự liên thông giữa thủ tục đăng ký hợp tác xã và đăng ký thuế đảm bảo thống nhất, minh bạch; hướng dẫn định mức và thủ tục thực hiện hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho hợp tác xã nông nghiệp để đơn giản hóa thủ tục và phân cấp mạnh hơn, Bộ cũng đang triển khai xây dựng Đề án “lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025”; xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đến năm 2030.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn xử lý tài sản không chia hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gii thể, phá sản, chuyển đổi sang loại hình tổ chức khác; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 về sửa đổi một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đã hình thành một số hợp tác xã khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, chú trọng giải quyết giải thể hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả, tạo điều kiện và quỹ đất cho hợp tác xã có quy mô lớn, quản trị hiện đại ra đời.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban chỉ đạo còn tồn tại một số hạn chế như việc phân công nhiệm vụ trong Ban Chỉ đạo chưa rõ ràng, công tác chỉ đạo ở các địa phương chưa đều khắp; chế độ thông tin báo cáo, dữ liệu chưa đầy đủ, thường xuyên, thiếu thống nhất; công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng chưa được chú trọng; việc triển khai hướng dẫn, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chưa được kịp thời.

II. NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

1. Về phân công cơ quan chủ trì tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX:

Giao cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chủ trì, triển khai thực hiện tổng kết Nghị quyết, ban hành văn bản yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc tổng kết Nghị quyết đảm bảo kịp thời, toàn diện, thiết thực và hiệu quả.

2. Về triển khai kế hoạch tổng kết Nghị quyết Trung ương 5, Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể: Giao cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập tổng kết Nghị quyết.

3. Về nội dung và tổ chức triển khai tổng kết Nghị quyết:

a) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì hoàn thiện dự thảo đề cương và kế hoạch tổng kết trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban chỉ đạo tại cuộc họp của Ban chỉ đạo ngày 06 tháng 11 năm 2018; trên cơ sở số liệu báo cáo của các Bộ, cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban chỉ đạo gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng, Thtướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

b) Cần đánh giá thực trạng của kinh tế tập thể hiện nay về số lượng, chất lượng, tính bền vững của loại hình kinh tế này; đồng thời bám sát các nội dung trong Nghị quyết, lưu ý một số nội dung liên quan đến chính sách đất đai, tín dụng, nguồn nhân lực cho hợp tác xã, quản lý nhà nước đối với hợp tác xã. Kết quả tổng kết Nghị quyết là luận cứ để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã sau 10 năm thi hành vào năm 2022 và nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ, chương trình đề án liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

c) Về mốc thời gian xây dựng báo cáo: Sử dụng số liệu về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã từ thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018. Quý III năm 2019 sẽ hoàn thành việc tổng kết Nghị quyết báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Bộ Chính trị kết quả và đề xuất ban hành Nghị quyết mới về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

d) Về phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã: Giao Thường trực Ban Chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công, phân nhiệm rõ ràng, đầy đủ hơn nhiệm vụ của các đồng chí ủy viên Ban chỉ đạo trong việc chỉ đạo, theo dõi thực hiện tổng kết Nghị quyết.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể, hợp tác xã, điều tra để có thông tin số liệu chính xác làm cơ sở dữ liệu cho công tác điều hành và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002; đồng thời sớm sửa đổi, ban hành quy định mới về chế độ thông tin báo cáo đánh giá các loại hợp tác xã. Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã, các hoạt động của Ban chỉ đạo để góp phần nâng cao nhận thức của người dân và cả hệ thống chính trị về mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã. Giao cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) khẩn trương xây dựng website của Ban chỉ đạo; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Giao Bộ Tài chính xem xét, bố trí kinh phí phục vụ các hoạt động của Ban chỉ đạo liên quan đến các hoạt động tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 và công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã và các hoạt động của Ban chỉ đạo, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phi hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, đề xuất kinh phí ngân sách nhà nước, trình cấp có thẩm quyền để hỗ trợ, thực hiện chương trình phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Nghị quyết Quốc hội và Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2018 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 276/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ; rà soát chặt chẽ các tiêu chí để công nhận nông thôn mới, theo tiêu chí xã nông thôn mới phi có một hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

Giao Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành cơ chế chính sách cụ thể về xúc tiến thương mại và công nghệ đối với các hợp tác xã phù hợp với quy định tại Điều 6 của Luật Hợp tác xã năm 2012.

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có hình thức chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường giám sát tình hình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn, có hình thức phù hợp hỗ trợ các địa phương trong huy động nguồn lực, hợp tác quốc tế và với đồng bào trong và ngoài nước.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nâng cao hoạt động của Ban chỉ đạo, bố trí ngân sách, quỹ hỗ trợ cho các hợp tác xã tại địa phương.

5. Về triển khai các Chương trình mục tiêu về phát triển hợp tác xã kiểu mi gắn với liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2018. Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam khẩn trương triển khai thí điểm Dự án "Xây dựng Trung tâm kết nối sản xuất vi tiêu thụ, xuất khẩu nông sản an toàn Việt Nam" khu vực phía Bắc tại tỉnh Hà Nam. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và các cơ quan có liên quan phối hợp để hướng dẫn Liên hiệp Hợp tác xã Tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTgCP ;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- C
ác Bộ: KHĐT, NNPTNT, TC, CT, KHCN, TTTT, TNMT;
- Liên minh HTX Việt Nam; Liên hiệp HTX Tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam;
- Các Thành viên BCĐ ĐM, PTKTTT, HTX;
- Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: NN, CN, K
TTH, TH; Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, NN (3). Hg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 14/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 58/TB-VPCP

469

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406709