• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Thông báo 5889/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 5889/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5889/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bô Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 06-JFE ngày 12/07/2017 của Công ty JFE Shoji Electronics Corporation, mã số thuế: 0304647416 cung cấp; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã sdo tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Actrel 1100NHD Fluid.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Aliphatic Hydrocacbon, dùng để tẩy rửa sản phẩm gia công cơ khí.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có

Nhà sản xuất: ExxonMobil

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: CnH2n+2

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Tẩy rửa bề mặt kim loại cơ khí chính xác.

- Hàm lượng trên trọng lượng:

2,3-Dimethylpentane: 5 - < 10%

2,4-Dimethylhexane: 1-< 10%

3,3-Dimethylpentane: 0 - 1%

3-Ethylpentane: 1 - < 5%

3-Methylhexane: 20 - < 30%

Hexane, 2-Methyl: 10 - < 20%

N- Heptane: 30 - < 40%

Isoparaffin 100%

- Thông số kỹ thuật:

+ Tỷ trọng: 700 kg/m3 (0,7 kg/dm3)

+ Điểm chớp cháy: -9°C (16°F) [ASTM D-56]

+ Giới hạn cháy (% thể tích trong không khí): LEL: 1.1 UEL: 7.0

+ Nhiệt độ tự cháy: 263°C (509°F)

+ Điểm sôi: 94°C (201°F) - 99°C (210°F)

+ Mật độ hơi (Air - 1):3.5 at 101 kPa [Calculated]

+ Áp suất hơi: 5 kPa (37.5 mmHg) tại 20°C

+ Tốc độ bay hơi (n-butyl acetate - 1): 5

+ Độ nhớt: 0.5 cSt (1.39 mm2/sec) tại 40°C; 0.6 cSt (0.6 mm2/sec) tại 25°C

- Công dụng theo thiết kế: Tẩy rửa và làm sạch các sản phẩm kim loại

3. Kết quả xác định trước mã s:

Tên thương mại: Actrel 1100NHD Fluid.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: hỗn hợp dung môi hydrocacbon, thành phần chứa các hydrocacbon C13 và C14 (hàm lượng isoparaffin 100%), có điểm sôi đầu và cuối trong khoảng 94°C đến 99°C, đến 99°C thu được 100% thtích. Dùng đ ty rửa và làm sạch các sản phẩm kim loại.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có

Nhà sản xuất: ExxonMobil

thuộc nhóm 27.10 “Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoảng bi- tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại du thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải”, phân nhóm 2710.12 - - Dầu nhẹ và các chế phm”, mã s2710.12.60 - - - Dung môi nhẹ khác’’ tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực ktừ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty JFE Shoji Electronics Corporation biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty JEE Shoji Electronics Corporation (Đ/c: 2A-4A Tôn Đức Thng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh):
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan;
- Website Hải quan:
- Lưu: VT, TXNK-PL- Hường(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

*Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã s.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5889/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 06/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 5889/TB-TCHQ

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361588