• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 7167/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là bộ thanh su hoàn chỉnh dùng cho hủ nghiền sản xuất gạch ceramic do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 7167/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7167/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT- BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng) tại thông báo số 172/TB-PTPL ngày 5/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bộ thanh su hoàn chỉnh dùng cho hủ nghiền sản xuất gạch ceramic có ĐK 3.2 x 4.5m - 34.000 lít (Mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Gạch men Cosevco. Địa chỉ: Đường số 9 KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng. Mã số thuế: 0400347937

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10040529484/A11 ngày 18/05/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng - Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thanh cao su lưu hóa kích thước 650 x 104 x 84 mm, dùng làm lớp lót bên trong hủ nghiền sản xuất gạch ceramic

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thanh cao su lưu hóa kích thước 650 x 104 x 84mm, dùng làm lớp lót bên trong hủ nghiền sản xuất gạch ceramic

thuộc nhóm 40.16 “Các sản phẩm khác bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 4016.99 “- - Loại khác”, phân nhóm “- - - Các sản phẩm khác sử dụng cho máy hoặc các thiết bị điện hoặc cơ khí, hoặc cho các mục đích kỹ thuật khác”, mã số 4016.99.59 “- - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK Cảng Đà Nẵng
(Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng);
- Trang tâm PTPL HH XNK và Chi nhánh;
- Công ty cổ phần Gạch men Cosevco;
(Đường số 9 KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7167/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 05/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Thông báo 7167/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là bộ thanh su hoàn chỉnh dùng cho hủ nghiền sản xuất gạch ceramic do Tổng cục Hải quan ban hành.

Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thanh cao su lưu hóa kích thước 650 x 104 x 84mm, dùng làm lớp lót bên trong hủ nghiền sản xuất gạch ceramic.

thuộc nhóm 40.16 “Các sản phẩm khác bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 4016.99 “- - Loại khác”, phân nhóm “- - - Các sản phẩm khác sử dụng cho máy hoặc các thiết bị điện hoặc cơ khí, hoặc cho các mục đích kỹ thuật khác”, mã số 4016.99.59 “- - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

 

Từ khóa: Thông báo 7167/TB-TCHQ

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287025