• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 7249/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất xúc tiến từ các polymer tổng hợp do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 7249/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7249/tb-tchq

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

vỀ kẾt quẢ phân loẠi đỐi vỚi hàng hóa xuẤt khẨu, nhẬp khẨu

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1354/TB-PTPLHCM ngày 24/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 26: Chất xúc tiến từ các polymer tổng hợp - Accerlator TT-75. Hàng mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Yong Jin Vina; ĐC: D-4U-CN, D-4W-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương; MST: 3700789836.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10039002843/A12 ngày 07/05/2015 tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế, thành phần bao gồm tetramethylthiuram disulfide, chất mang Ethylene-propylene-ethylidenenorbornene terpolymer, phụ gia, ở dạng hạt, hàm lượng tro 1.39%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế, thành phần bao gồm tetramethylthiuram disulfide, chất mang Ethylene-propylene-ethylidenenorbornene terpolymer, phụ gia, ở dạng hạt, hàm lượng tro 1.39%.

thuộc nhóm 38.12 “Chất xúc tác lưu hóa cao su đã điều chế; các hợp chất hóa dẻo cao su hoặc plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hoặc plastic ”, mã số 3812.10.00 - Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Mỹ Phước (Cục HQ tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Yong Jin Vina; ĐC: D-4U-CN, D-4W-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7249/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 07/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Thông báo 7249/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất xúc tiến từ các polymer tổng hợp do Tổng cục Hải quan ban hành.

Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế, thành phần bao gồm tetramethylthiuram disulfide, chất mang Ethylene-propylene-ethylidenenorbornene terpolymer, phụ gia, ở dạng hạt, hàm lượng tro 1.39%.

thuộc nhóm 38.12 “Chất xúc tác lưu hóa cao su đã điều chế; các hợp chất hóa dẻo cao su hoặc plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hoặc plastic ”, mã số 3812.10.00 - Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Từ khóa: Thông báo 7249/TB-TCHQ

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287014