• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 7407/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất xúc tác do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 7407/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7407/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh Đà Nẵng tại thông báo số 208/TB-PTPL ngày 25/06/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất xúc tác Claus Titan oxit CRS 31/FD. (Mục 1 tại TKHQ).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cổ phần Petro Enertech;

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CMARD2, Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, TP. HCM.

MST: 0309533356

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10042426624/A11 ngày 02/06/2015 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan TP.Đà Nẵng).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm xúc tác phản ứng có thành phần TiO2 và CaSO4.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm xúc tác phản ứng có thành phần TiO2 và CaSO4.

thuộc nhóm 38.15 “Chất khơi mào phản ứng, các chất xúc tác phản ứng và các chế phẩm xúc tác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.”; mã số 3815.90.00 “- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan TP.Đà Nẵng);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty Cổ phần Petro Enertech- Tầng 8, Tòa nhà CMARD2, Số 45 Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, TP. HCM;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7407/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 13/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/08/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7407/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất xúc tác.

Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm xúc tác phản ứng có thành phần TiO2 và CaSO4.

Từ khóa: Thông báo 7407/TB-TCHQ

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
288367