• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 843/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là đất sét hoạt tính do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 843/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 843/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo số 2383/TB-PTPL ngày 23/10/2015 của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.HCM và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: ZZ000-P3408 - TILLSATSMEDEL - Đất sét hoạt tính (Mục 11 tờ khai hải quan)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH SHERWIN-WILLIAMS Việt nam; Địa chỉ: Khu phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương; Mã số thuế: 3700346954.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10051851111/A12 ngày 18/8/2015 tại Chi cục hải quan quản lý hàng XNK ngoài khu CN, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bentonite biến tính hữu cơ, ở dạng bột, hàm lượng sau nung 57,51%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bentonite biến tính hữu cơ, ở dạng bột, hàm lượng sau nung 57,51%.

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.; phân nhóm 3824.90 “- Loại khác; mã số 3824.90.99 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khu Việt Nam

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (đ b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục hải quan quản lý hàng XNK ngoài khu CN, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH SHERWIN-W
ILLIAMS Việt nam;
Địa chỉ: Khu ph
Hòa Lân, Phường Thuận Giao,
Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Cường(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 843/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 28/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 843/TB-TCHQ

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317879